• Iwona Krzemińska, autor |

8 sierpnia 2019 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) opłat za obsługę wierzytelności (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.267.2019.1.SP). Organ zgodził się z podatnikiem, że środki przekazywane na rzecz wnioskodawcy w ramach świadczenia usługi obsługi wierzytelności stanowią zyski przedsiębiorstw, a w konsekwencji wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku dochodowego w Polsce.

Wnioskodawca wskazał, że jest spółką będącą rezydentem podatkowym Irlandii oraz zamierza zawrzeć ze spółką kapitałową mającą siedzibę w Polsce (dalej: „Inicjator”) transakcję sekurytyzacji tradycyjnej wierzytelności leasingowych. W ramach transakcji wnioskodawca zapewni Inicjatorowi dostarczenie środków finansowych przed terminem wymagalności określonych wierzytelności własnych Inicjatora. W ramach usługi sekurytyzacji Inicjator pełnić będzie rolę jednostki inicjującej, a spółka – jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji.

Wnioskodawca podkreślał, że efektem i ekonomicznym celem sekurytyzacji jest pozyskanie środków pieniężnych przez Inicjatora przy wykorzystaniu aktywów w postaci wierzytelności leasingowych. Sekurytyzowane wierzytelności służą zaś zabezpieczeniu emisji obligacji przez wnioskodawcę – zapewniają inwestorów, że pakiet przeniesionych wierzytelności stanowi ekonomiczne zabezpieczenie terminowej obsługi emisji obligacji przeprowadzonej przez spółkę – zarówno w zakresie płatności odsetek, jak i spłat kapitału. Z kolei dla Inicjatora sekurytyzacja pozwala na poprawę płynności finansowej, dywersyfikację źródeł finansowania oraz zbudowanie stabilnych i długoterminowych zobowiązań, które mają podobny profil spłaty jak budowane aktywa.

Pozyskanie takich środków pieniężnych pozwala na prowadzenie nowej akcji leasingowej i oferowanie leasingobiorcom swoich usług.

Inicjator pozostanie stroną umów tzw. leasingu operacyjnego (w rozumieniu art. 17b ustawy o CIT) jako leasingodawca oraz właściciel przedmiotów umowy leasingu. Biorąc pod uwagę, że Inicjator posiada wiedzę o zawartych umowach leasingu, relacje z leasingobiorcami oraz odpowiednie zasoby pozwalające na obsługę wierzytelności, Inicjator na podstawie odrębnej umowy serwisowej świadczyć będzie na rzecz spółki za wynagrodzeniem usługi obsługi i windykacji sekurytyzowanych wierzytelności od klientów Inicjatora w imieniu własnym, ale na rachunek Spółki.

W związku z powyższym, w praktyce Inicjator będzie otrzymywał spłatę wierzytelności od klientów, a następnie, na ustalonych przez strony zasadach i terminach, będzie przekazywać otrzymane spłaty w całości do spółki. W zamian za świadczoną usługę Inicjator otrzyma od spółki wynagrodzenie. Mechanizm płatności zostanie tak ustalony przez strony transakcji sekurytyzacji, aby spółka przekazywała do Inicjatora określoną część nadwyżek finansowych w ramach zmiennej części wynagrodzenia za usługę serwisową.

Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem, że środki przekazywane przez Inicjatora na rzecz wnioskodawcy w ramach świadczenia usługi obsługi wierzytelności stanowią zyski przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 Umowy polsko-irlandzkiej o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w konsekwencji wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku dochodowego w Polsce.

Środki uzyskane od klientów Inicjatora przekazywane na rzecz wnioskodawcy w ramach usługi obsługi wierzytelności nie będą stanowiły płatności, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji po stronie wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego w Polsce.

Powiązane

Doradztwo podatkowe - sprawdź, jak możemy pomóc

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej