• Anna Panek, autor |

W dniu 18 września 2019 roku opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku.

Wynagrodzenie w 2020 roku

Rozporządzenie z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku przewiduje, iż od 1 stycznia 2020 roku:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2600 zł
  • minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 17 zł.

Należy zauważyć, iż rozporządzenie przewiduje znaczne podwyższenie zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę jak i minimalnej stawki godzinowej. W porównaniu do 2019 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 350 zł (w 2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł), natomiast minimalna stawka godzinowa wzrośnie o 2,30 zł (w 2019 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 zł).

W jaki sposób ustala się minimalne wynagrodzenie?

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje tzw. zasadę negocjacyjnego trybu kształtowania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, iż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym, niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen. Mechanizm ten ma gwarantować ochronę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przed inflacją.

Poprzez wskaźnik cen należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Procedura corocznego ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę odbywa się w następujący sposób:

  1. do dnia 15 czerwca każdego roku każdego roku Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z informacjami towarzyszącymi, takimi jak m.in. informacje o wysokości przeciętnych, czy informacje obrazujące poziom życia różnych grup społecznych,
  2. do dnia 15 lipca każdego roku Rada Dialogu Społecznego uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej,
  3. do dnia 15 września każdego roku Prezes Rady Ministrów w drodze obwieszczenia ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny.

W sytuacji natomiast, gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie do dnia 15 lipca każdego roku wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, to Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości.