• Rafał Krzyżak, autor |
  • Ewa Przybyszewska-Kieniewicz, autor |

Związki ze spółką

Nazwa spółki (firma) może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli była ona związana z powstaniem lub z działalnością danej osoby prawnej. Zamieszczenie takiego elementu osobowego ma na celu ukazanie bezpośredniego czy też pośredniego związku ze spółką. Związek bezpośredni występuje gdy konkretna osoba uczestniczyła w procesie założycielskim albo nadal bierze udział w prowadzeniu działalności gospodarczej np. jest członkiem zarządu spółki. Dopuszcza się jednak umieszczenie w nazwie spółki np. nazwiska pomysłodawcy czy inicjatora jej powstania, choćby nie uczestniczył on bezpośrednio w jej tworzeniu.

Zgoda danej osoby

Należy pamiętać, że umieszczenie w firmie nazwiska lub pseudonimu wymaga uzyskania pisemnej zgody osoby, której nazwisko czy pseudonim mają zostać wykorzystane. Jeżeli osoba ta nie wyraziła za życia takiej zgody, po jej śmierci możliwe jest zamieszczenie nazwiska w firmie spółki za zgodą najbliższej rodziny - małżonka i dzieci. 

Zmiana własności Spółki

Wspólnik, którego nazwisko zostało umieszczone w firmie spółki, może w każdym momencie posiadane w niej udziały sprzedać lub w inny sposób utracić status wspólnika. Trzeba zwrócić uwagę, że pierwotne uzyskanie jego zgody na umieszczenie nazwiska w firmie spółki nie jest wystarczające dla zachowania tego elementu nazwy biznesu po ustaniu członkostwa w spółce. Zgodę w wypadku zbycia udziałów w firmie należy powtórzyć. 

Charakter zgody

Jak wyżej wspomniano, zgody powinny być udzielane w formie pisemnej. Ponieważ ustawodawca nie zastrzegł rygoru nieważności lub formy koniecznej dla wywołania szczególnych skutków prawnych (ad eventum), forma pisemna została zastrzeżona jedynie dla celów dowodowych. Z tego względu, nie jest wykluczona możliwość udzielenia zgody na wykorzystanie nazwiska również w sposób dorozumiany. 

Nazwisko jako dobro osobiste

Warto zauważyć, że niezależnie od wyżej omówionych kwestii nazwisko będące oznaczeniem firmy osoby prawnej pozostaje w dalszym ciągu dobrem osobistym osoby fizycznej, do której należy i jako takie podlega ochronie na gruncie art. 23 i 24 kodeksu cywilnego.