• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Do Sejmu skierowany został projekt ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

W kwietniu 2021 roku grupa posłów skierowała do Sejmu projekt ustawy o ograniczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Cel ustawy

Jak wskazano w projekcie ustawy, ma ona celu zmniejszenie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn poprzez wprowadzenie instrumentów prawnych, które będą regulować kształtowanie wynagrodzeń pracowników przez pracodawców oraz zdefiniowanie obowiązków organów państwa w tym zakresie.

Kogo ustawa ma dotyczyć?

Projekt ustawy przewiduje, iż nowe regulacje mają objąć swoim zakresem pracodawców w rozumieniu Kodeksu pracy, którzy zatrudniają średniorocznie nie mniej niż 20 pracowników. Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników (średniorocznie) będą mogli w sposób fakultatywny korzystać z rozwiązań jakie przewiduje projekt ustawy.

Obowiązek informacyjny

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie obowiązku informacyjnego wobec ministra właściwego do spraw pracy, tj. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Pracodawcy mają zostać zobowiązani do składania corocznie (do 31 marca) informacji sprawozdawczej zawierającej co najmniej dwa wskaźniki procentowych różnic w wynagrodzeniach brutto kobiet i mężczyzn w danym przedsiębiorstwie bądź instytucji za ubiegły rok kalendarzowy. Taka roczna informacja, zgodnie z założeniami, miałaby przybrać formę elektroniczną i miałaby być przesyłana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Dodatkowo, pracodawcy mają zostać zobowiązani do publikacji informacji sprawozdawczej na stronie internetowej swojego przedsiębiorstwa, bądź instytucji.

Projekt ustawy przewiduje, iż obowiązek informacyjny będzie obejmował informacje o wynagrodzeniach uzyskanych z tytułu:

  • umów o pracę,
  • umów zlecenia,
  • umów o świadczenie usług,
  • kontaktów menadżerskich (umów zawieranych między przedsiębiorcami a usługobiorcami, którzy zobowiązują się do odpłatnego zarządzania przedsiębiorstwem).

Plan naprawczy likwidacji różnić w wynagrodzeniach

Projekt ustawy przewiduje, iż pracodawcy będą zobowiązani do przygotowania i przedstawienia w sprawozdaniu planu naprawczego zawierającego wyjaśnienia i wnioski, oraz sposób i termin likwidacji różnic w wynagrodzeniach, w sytuacji gdy w rocznym sprawozdaniu porównawczym wynagrodzeń brutto za ubiegły rok kalendarzowy w danym przedsiębiorstwie z podziałem na kobiety i mężczyzn wystąpiły różnice w poziomie wynagrodzeń na rzecz którejkolwiek płci.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych z niniejszym projektem ustawy.