Czy wprowadzony ustawą tarczową art. 15 zzr ust. 1 pkt 3, dot. zawieszenia biegu przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów przedawnienia, powinien dotyczyć postępowań podatkowych?

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r pot. zw. Tarczą antykryzysową. (Tj. Dz, U. z 2020 r. poz. 568) pojawiły się liczne wątpliwości m.in. czy wprowadzony niniejszą ustawą art. 15 zzr ust. 1 pkt 3, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, powinien dotyczyć postępowań podatkowych. Przepis ten obowiązywał krótko, gdyż już 16 maja 2020 r. został uchylony.

W kwestii tej wypowiedział się Minister Finansów, który w piśmie z dnia 1 maja 2020 r. nr SP5.055.2.2020 wprost wskazał, że przepis art. 15zzr ust 1 Tarczy antykryzysowej regulujący rozpoczęcie lub zawieszenie biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie dotyczy terminów określonych w przepisach prawa podatkowego. Podkreślenia wymaga, że zarówno w doktrynie, jak i piśmiennictwie panuje pogląd, że prawo podatkowe stanowi odrębną autonomiczną gałąź prawa publicznego, w związku z tym nie powinno być utożsamiane z prawem administracyjnym.

Również sądy administracyjne w wydanych wyrokach niejednokrotnie podkreślały odrębność prawa podatkowego od prawa administracyjnego, przykładowo WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 1 marca 2018 r. sygn. akt III SA/Gl 920/17 uznał, że owa odrębność jest spowodowana „odmiennością stosunków społecznych regulowanych przez prawo administracyjne oraz przez prawo podatkowe. Skoro podatek jest przejawem udziału państwa (albo jednostki samorządu terytorialnego) w efektach procesów ekonomicznych, nawiązuje do strumienia pieniądza w gospodarce, konstrukcje podatkowo prawne, swoją treścią mogą "odrywać się" od ich odpowiedników terminologicznych funkcjonujących w innych dziedzinach prawa, w szczególności, w prawie cywilnym, czy w prawie administracyjnym.”

Dodatkowo odnosząc się do wykładni systemowej przepisów Tarczy antykryzysowej, w jej ramach znaleźć można odrębne regulacje zagadnień związanych z prawem podatkowym, przykładowo art. 15zzs zawieszający bieg terminów procesowych i sądowych w pkt 6 wskazuje na postępowania administracyjne, a w pkt 7 odrębnie reguluje postępowania i kontrole prowadzone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.
Powyższe wskazuje, że ustawodawca różnicuje przepisy prawa podatkowego od przepisów prawa administracyjnego i celowo nie powołał w art. 15zzr prawa podatkowego (lub konkretnej ustawy regulującej prawo podatkowe), nie chcąc objąć go regulacją komentowanego artykułu.

Niestety praktyka coraz częściej pokazuje, że zarówno organy podatkowe dokonując sprawdzenia terminu przedawnienia w prowadzonych postępowaniach podatkowych, biorą pod uwagę okres zawieszenia wprowadzony art. 15zzr ust. 1 pkt 3 Tarczy 1.0. Również Sądy Administracyjne w wydanych wyrokach coraz częściej wskazują, że wprowadzone Tarczą antykryzysową przepisy wpłynęły na długość postępowań podatkowych poprzez wydłużenie biegu terminu ich przedawnienia (wyrok WSA w Łodzi z dnia 30 listopada 2020 r. I SA/Łd 364/20, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 listopada 2020 r. I SA/Gl 1054/20).

W związku z tym pozostaje jedynie czekać na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które finalnie powinno rozstrzygnąć kwestię wpływu przepisów Tarczy antykryzysowej regulujących bieg terminów przedawnienia przewidzianych przepisami prawa administracyjnego na długość prowadzonych postępowań podatkowych.