Blogi modowe to nie tylko hobby ale i potencjalne miejsce uzyskiwania przychodu z działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą PIT działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa m.in. handlowa lub usługowa, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych przepisach ustawy PIT. W związku z tym jeżeli blog jest prowadzony regularnie, jego prowadzenie jest nastawione na zysk, a działalność ma charakter ciągły i zorganizowany, to należy uznać, że dochody uzyskiwane z tego tytułu mogą zostać uznane za dochody z działalności gospodarczej.

Niemniej jednak organy podatkowe prezentowały stanowisko że przychody uzyskiwane z działalności blogowej stanowią, zgodnie z art. 18 ustawy PIT przychód z praw majątkowych- m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2013 r. (ILPB1/415-268/13-2/AP) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że „Wskazane przez wnioskodawczynię przychody z działalności polegającej na udostępnianiu własnych plików zdjęciowych i wideo za pośrednictwem strony internetowej należy zakwalifikować do przychodów ze źródła określonego w art. 18 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z praw majątkowych.

Obecnie stanowisko to uległo złagodzeniu i coraz częściej organy podatkowe uznają, że przychód uzyskiwany z prowadzonego bloga, stanowi przychód z działalności gospodarczej. W związku z tym pojawił się kolejny temat, związany z kosztami uzyskania przychodu, dotąd organy podatkowe raczej milczały w kwestii czy podatnik może wliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych na zakup ubrań i butów, które następnie są prezentowane na blogu.

W wydanej interpretacji indywidualnej z 8 stycznia 2021 r. (0115-KDIT3.4011.624.2020.1.PS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) po pierwsze uznał, iż skoro zakupione na potrzeby bloga odzież i obuwie są bowiem ewidencjonowane w sposób umożliwiający ich odróżnienie od pozostałych tego rodzaju produktów wykorzystywanych przez podatnika w życiu codziennym, to wyklucza to zatem możliwość ich wykorzystywania w innych celach niż związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Konkludując natomiast stwierdził, iż skoro wydatki na zakup odzieży i obuwia nie noszą znamion wydatków osobistych czy też reprezentacyjnych, bowiem ich poniesienie nie ma na celu budowania odpowiedniego, w pewien sposób niepowtarzalnego wizerunku i prezencji, lecz jest istotą prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na prezentowaniu tejże odzieży i obuwia celem osiągnięcia przychodów, to z uwagi na taki przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej wydatki ponoszone na ten cel stanowią co do zasady koszt uzyskania przychodu.
Niemniej jednak Dyrektor KIS zaznaczył, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania obiektywnego związku przyczynowo skutkowego poniesionego wydatku z osiągniętym zyskiem. W konsekwencji podatnik musi przedstawić argumenty świadczące o tym, że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia lub zachowania przychodu albo zabezpieczenia jego źródła.

Podkreślenia jednak wymaga, że zgodnie z art. 23 ustawy PIT podatnik nie będzie mógł odliczyć wydatków o charakterze osobistym oraz takich które mają charakter reprezentacyjny.

Wyżej zaprezentowane stanowiska organów podatkowych wskazują na zmianę podejścia do sfery blogowej, również organów podatkowych. Kiedyś pisanie bloga było traktowane jako hobby, natomiast dzisiaj blog jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, z której najbardziej znane blogerki modowe i blogerzy uzyskują wysoki dochód, który gwarantuje im miejsce na liście najbogatszych ludzi świata. Nic więc dziwnego, że coraz więcej młodych ludzi przenosi swój biznes na platformy blogowe.