• Biuro prasowe, kontakt dla mediów |

Moment, od którego miała obowiązywać nowa struktura JPK VAT (początkowo nazywana JPK VDEK) był kilkukrotnie zmieniany. Ostatecznie pod nowymi nazwami, tj. JPK V_7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz JPK V_7K dla podatników rozliczających się kwartalnie, ma ona wejść w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r. dla tzw. dużych przedsiębiorców i 1 lipca 2020 r. dla pozostałych. Podatnicy mają zatem prawie pół roku na przygotowanie do nadchodzących zmian, a tych jest sporo.

O ile dotychczasowy plik JPK VAT(3) miał status informacji, to JPK_V7M oraz JPK V_7K są deklaracjami. Oba pliki łączą w sobie dotychczasową strukturę JPK VAT(3), właściwą deklarację VAT oraz dodatkowe informacje. W porównaniu do JPK VAT(3) ustawodawca zrezygnował jedynie z pól adres nabywcy oraz adres kontrahenta. Wydaje się, że jest to decyzja słuszna, przy czym warto podkreślić, że początkowo oba pola pojawiały się w projektach nowych struktur.

Natomiast, jedną z ważniejszych zmian dokonanych przez prawodawcę jest wprowadzenie do węzła „SprzedazWiersz” – węzła „Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług”, w którego skład wchodzi 13 grup towarów i usług, oznaczonych skrótem GTU z dodanym kolejnym numerem, np. GTU_01 dotyczy dostawy napojów alkoholowych.

Powyższy podział na grupy opiera się na różnych źródłach, do których zalicza się m.in. pojęcia ogólne, kody nomenklatury scalonej, pozycje załącznika nr 15 do ustawy VAT. Wspomniane grupy dotyczą jedynie grup towarów bądź usług o charakterze wrażliwym, przez co nie wyczerpują całości towarów czy usług będących przedmiotem obrotu w Polsce.

Warto zauważyć, iż dla podatników powyższy podział może w praktyce nieść ze sobą poważne konsekwencje. Mianowicie, brak wspólnego mianownika wymienionych wyżej grup GTU i oparcie ich na różnych źródłach, z pewnością nie ułatwi procesu ich tworzenia, a potem pobierania z systemów księgowych właściwych informacji do plików JPK V_7M oraz JPK V_7K.

Kolejną dużą zmianą jest dodanie węzła „Oznaczenia dotyczące procedur”, na który składa się trzynaście typów transakcji, jednym z nich jest np. pole „SW” – sprzedaż wysyłkowa. Również w tym wypadku, podatnik przed kwietniem 2020 r. powinien sprawdzić, czy jego system księgowy pozwala na prawidłowe przyporządkowanie jednego z trzynastu typów transakcji do poszczególnych transakcji sprzedażowych.

Poza tym węzłem znalazło się pole „KorektaPodstOpodt”, dotyczące korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy VAT. Podobnie, jak wcześniej wymienione typy transakcji, również to pole jest nieobowiązkowym polem wyboru, czyli jest ono wypełniane tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z transakcjami objętymi przepisami art. 89a ust. 1 i 4 ustawy VAT.

W węzłach „SprzedazWiersz” oraz „ZakupWiersz” zostały dodane pola dotyczące typu dokumentu (nazwane odpowiednio: „TypDokumentu” tj. oznaczenie dowodu sprzedaży oraz „DokumentZakupu” czyli oznaczenie dowodu zakupu). W każdym z tych pól zostały enumeratywnie wymienione po trzy typy dokumentów, które i tym razem nie wyczerpują jednak wszystkich możliwości. Po stronie sprzedaży mamy następujące typy dokumentów: RO (dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących), WEW (dokument wewnętrzny) oraz FP (faktura wystawiona do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej). Natomiast, po stronie zakupów są to: MK (faktura wystawiona przez małego podatnika), VAT_RR (faktura wystawiona przez rolnika ryczałtowego) oraz WEW (dokument wewnętrzny).

Dodatkowo w węźle „ZakupWiersz” poza polem DokumentZakupu, wskazano jeszcze dwa typy transakcji, które nabywca będzie musiał oznaczać w swoim systemie, jeśli tej transakcji będzie dotyczył dany wiersz plików JPK V_7M czy JPK V_7K, są to transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności (MPP) oraz importowe (IMP) – w tym import uproszczony, o którym mowa w art. 33a ustawy VAT.

Jak zostało wspomniane na wstępie, ustawodawca wprawdzie zrezygnował z pól adresów kontrahentów, jednak dodał pola dotyczące kodu kraju nadania numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupów.

W naszej ocenie pewne wątpliwości praktyczne może budzić, czy w przypadku krajów Unii Europejskiej numer NIP kontrahenta należy podawać wraz z kodem kraju (plus dodatkowo kod kraju w odpowiednim polu), czy też osobno, tj. dwuliterowy kod kraju w osobnym polu, a pozostała część numeru w polu numer kontrahenta.

Pragniemy również zauważyć, iż pomyłki w przygotowywaniu nowych plików JPK_V7M oraz JPK_V7K mogą mieć niebagatelne skutki, gdyż zgodnie z nowym art. 109 ust. 3g. ustawy VAT – podatnik będzie miał 14 dni na skorygowanie błędów wskazanych przez organ w wezwaniu lub złożenie wyjaśnień, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu. Nieskorygowanie błędów lub niezłożenie wyjaśnień albo dokonanie powyższych czynności po wskazanym terminie będzie skutkowało nałożeniem w drodze decyzji kary 500 PLN za każdy stwierdzony w wezwaniu organu błąd. Termin na uiszczenie kary to 14 dni od dnia doręczenia decyzji nakładającej karę. 

Kara określona w przepisach ustawy VAT za błędy w składanych plikach JPK_V7M oraz JPK V_7K ma sprawić, że liczba błędów w danych trafiających do systemu będzie mniejsza niż dotychczas. Z punktu widzenia organów podatkowych będzie to duży postęp, który być może zwiększy efektywność działań służb kontrolnych.

Dodatkowo chcielibyśmy zauważyć, że lektura schematów nowych struktur prowadzi do wniosku, że będą one dotyczyć lat 2020-2030. W tej sytuacji należy wnosić, iż korekty rozliczeń za okresy przed 1 kwietnia 2020 r., a po 1 lipca 2016 r. będą dokonywane w oparciu o właściwą deklarację VAT oraz plik JPK VAT(3).

Na sam koniec pragniemy podkreślić, że dużą zmianą na plus w porównaniu do obecnego stanu prawnego jest fakt, że treść nowych struktur JPK V_7M oraz JPK V_7K ma swoje oparcie w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 18 października 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1988). 

JPK FA(3) od 1 grudnia 2019 r.

W gąszczu zmieniających się przepisów VAT, można było przeoczyć fakt, iż po raz drugi w tym roku jest zmieniana struktura jednolitego pliku kontrolnego dla faktur VAT (dalej: „JPK FA”).

Zmiany te są podyktowane, przede wszystkim, nowymi regulacjami odnoszącymi się do faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, które zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 13 września 2019 r. poz. 1751).

Dodatkowo prawodawca wprowadził szereg innych zmian w strukturze JPK FA. Nowe regulacje w tym zakresie dotyczą wyłącznie faktur wystawionych po 1 listopada 2019 r. W praktyce organy podatkowe będą mogły żądać plików zgodnych z nową strukturą po 27 grudnia 2019 r., tj. po terminie złożenia deklaracji VAT za listopad 2019 r.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w najnowszej wersji struktury węzeł „StawkiPodatku” został usunięty. Zmieniono również umiejscowienie pola „KodWaluty”, które z węzła Nagłówek zostało przeniesione do węzła „FakturaWiersz”. Dzięki temu podatnicy będą generować jeden plik JPK FA dla wielu walut. Jest to duże ułatwienie, ponieważ pierwotnie jeden JPK FA mógł dotyczyć tylko faktur wystawionych w tej samej walucie. Mogło się zatem zdarzyć, że podatnik wystawiający faktury w różnych walutach, musiał wygenerować wiele plików JPK FA za ten sam okres.

Ponadto istotnym modyfikacjom poddano raportowanie faktur VAT zaliczkowych, dla których dodano dwa elementy odnoszące się do faktur zaliczkowych tj. pole „NrFaZaliczkowej” (numer faktury zaliczkowej), dotyczące wszystkich faktur zaliczkowych wystawionych wcześniej oraz węzły „Zamowienie”, ze szczegółami dotyczącymi faktur zaliczkowych, a także „ZamowienieCtrl” z sumami kontrolnymi dla zamówień lub umów.

Dodatkowo w samej strukturze określono sposób raportowania faktur wystawionych w walutach obcych, wskazując iż wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy VAT.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów powyższe zmiany w zakresie raportowania faktur w walutach obcych i faktur zaliczkowych były postulowane przez podatników.

 

Kamil Chmielewski, supervisor w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. VAT w KPMG w Polsce

Maciej Jarosz, konsultant w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. VAT w KPMG w Polsce

Powiązane

Doradztwo podatkowe - sprawdź, jak możemy pomóc

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej