• Magdalena Wikarjak-Górzna, autor |

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy śmieciowej. Celem projektu jest m.in. wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i nadzór nad firmami odbierającymi śmieci. Szczególną uwagę zwraca zmiana dotycząca opłaty recyklingowej, bowiem projekt ten rozszerza znacznie katalog torebek z tworzywa sztucznego, za które należeć się będzie opłata recyklingowa.

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy śmieciowej. Celem projektu jest m.in. wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i nadzór nad firmami odbierającymi śmieci. Szczególną uwagę zwraca zmiana dotycząca opłaty recyklingowej, bowiem projekt ten rozszerza znacznie katalog torebek z tworzywa sztucznego, za które należeć się będzie opłata recyklingowa.

Obecnie (tj. od początku 2018 r.) na mocy implementacji unijnej dyrektywy (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy) istnieje obowiązek pobierania przez prowadzących jednostki handlowe opłaty recyklingowej od oferowanych przez nich lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Powyższą opłatą zostały objęte torby o grubości do 50 mikrometrów, z wyłączeniem tzw. bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli toreb o grubości do 15 mikrometrów, o ile służą one do bezpośredniego pakowania żywności oferowanej najczęściej luzem – „zrywek”.

Jak wskazuje projekt oraz Aktualizacja Programu Konwergencji, analiza wstępnych danych z pierwszego roku obowiązywania opłaty recyklingowej pokazuje tendencję oferowania przez prowadzących jednostki handlowe, toreb z tworzywa sztucznego o nieco większej grubości, np. 51 mikrometrów. Powoduje to, że torby te nie podlegają opłacie recyklingowej i mogą być oferowane przez prowadzących jednostki handlowe za dowolną opłatą lub nawet za darmo. Z tego powodu Rada Ministrów sugeruje w projekcie objęcie opłatą recyklingową także torebek o grubości powyżej 50 mikrometrów. Do projektu ustawy dodano również projekt rozporządzenia określającego wysokość opłaty recyklingowej. Opłata nie ulegnie jednak zmianie i będzie dalej wynosić 0,20 zł od sztuki. Należy pamiętać, że do tej kwoty należy doliczyć podatek od towarów i usług według stawki 23%.

Dodatkowo w projekcie przewidziano nałożenie na sprzedawców obowiązku przekazywania do marszałka województwa, a następnie przez marszałka do budżetu państwa, wpływów z pobranej opłaty recyklingowej w cyklach miesięcznych zamiast rocznych. Według założeń projektowych ma to spowodować większy nadzór nad prowadzącymi jednostki handlowe pobierającymi opłatę recyklingową.

Nowością wprowadzoną przez ustawę zmieniającą jest zobowiązanie podmiotów prowadzących jednostki handlowe do prowadzenia ewidencji nabytych i wydanych toreb. W przypadku przedsiębiorców prowadzących więcej niż jedną jednostkę handlową ewidencja ma być prowadzona w podziale na poszczególne jednostki handlowe, z tym że taka ewidencja mogłaby być prowadzona w miejscu siedziby firmy, a nie w poszczególnych jednostkach handlowych.

Wprowadzenie ewidencji pociąga za sobą następny obowiązek – składanie sprawozdań. Sprawozdanie to obejmie informacje o lekkich i pozostałych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego – poniżej 15 mikrometrów. Sprawozdania te będą składane od 2020 r. za pośrednictwem BDO (co z kolei wiąże się z obowiązkiem wpisu do rejestru) i obejmą po raz pierwszy informacje o torbach nabytych i wydanych w 2019 r.

Projekt obecnie został skierowany do Sejmu. Przewidywany termin wejścia w życie rozszerzonego zakresu opłaty recyklingowej to 1 września 2019 r. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru wejdzie w życie 1 września 2019 r., jednak przedsiębiorcy będą mieli czas na złożenie wniosku o wpis w terminie do 31 grudnia 2019 r. Brak wpisu do rejestru może skutkować, zgodnie z już obowiązującymi przepisami, nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł.