Skattedebatten: Skatteproveny i åpne økonomier - fri buffet eller tvangstrøye?

Debatt om skatteproveny i åpne økonomier

Kampen om skatteprovenyet i en verden hvor varer og tjenester flyter fritt over landegrensene blir stadig hardere.

Kampen om skatteprovenyet blir stadig hardere.

Tid: Onsdag 14. august, kl. 16.00-17.00

Sted: Madam Reiersen, Nedre Tyholmsvei 3, Arendal

Kontaktpersoner hos KPMG: Thor Leegaard, partner og advokat i KPMG Law Advokatfirma og Per Daniel Nyberg, partner og advokat i KPMG Law Advokatfirma

Se arrangementet på Arendalsuka.no

I en stadig mer globalisert, åpen og gjensidig avhengig verden er debatten om hvem som betaler skatt, hvor den betales og hvem som får gleden av inntektene, viktig. Radikale løsninger som skattlegger markedstilgang med skatt på omsetning, i tillegg til ordinær beskatning, har fått tilslutning i flere land. Løsningene er populistiske, men er også resultat av en pågående handelskonflikt mellom Europa og USA.

Det etablerte skatteregimet basert på skattlegging av nettoinntekt er under press. I tillegg er skattemyndigheter over hele verden blir mere aktivistiske. I Norge har det ledet til uholdbare påstander i skattesaker som Transocean, stadig mer omfattende opplysningsplikter med tilhørende bøter og omfattende fullmakter til bruk av tvang ved bevissikring og beslag. I de senere årene har Skatteetaten byttet slagord fra "rett skatt til rett tid" til "vi finansierer velferdsstaten".

På den andre siden beskyldes skattyterne og deres rådgivere om å planlegge seg til lavest mulig skatt. En undersøkelse fra 2013 peker på at selskaper som får bistand av de fire internasjonale revisjons- og rådgivningsfirmaene betaler mindre skatt enn andre skattytere. 

For næringslivet og dets rådgivere er det krevende å navigere i dette landskapet hvor reglene endres hurtig og krav til informasjonsdeling øker. Riksrevisjonen uttalte i 2015 at regelverket på noen sentrale skatteområder er svært komplisert selv for saksbehandlere i skatteetaten og at dette leder i mange tilfeller til feil i skattefastsettelsen. For å sikre nødvendig tillit hos kunder, investorer og andre interessenter, må selskaper i dag kommunisere åpent om skatt. Skattemyndighetene har på sin side ikke samme krav til åpenhet for å sikre tillitt blant borgerne.

Vi ønsker gjennom prosjektet "Responsible Tax" å bidra til diskusjonene om fremtidig bærekraftig skattlegging i en globalisert verden.

Under Arendalsuka inviterer vi politikere, akademia, skattemyndigheter og næringsliv til en åpen, ærlig og robust debatt om forholdet mellom skattytere, rådgivere og skatteetaten. 

Deltagere:

Eivind Furuseth, Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Hans Christian Holte, Skattedirektør, Skatteetaten

Henrik Asheim, stortingsrepresentant (H), leder Finanskomiteen

Rigmor Aasrud, stortingsrepresentant (Ap), nestleder Finanskomiteen

Ta kontakt