– En av de største omstillingsprosessene i moderne norsk næringsliv

Anette Brøto Nereng leder ESG Rapportering & Attestasjon i KPMG. Sammen med teamet sitt sikrer hun kundene stadig viktigere kunnskap om bærekraft.

Anette Brøto Nereng er leder for ESG Rapportering & Attestasjon i KPMG.

– Vi tar ansvar for å sikre at informasjon om bærekraft er av høy kvalitet, på lik linje med finansiell rapportering.

– I tillegg gir vi ekstern attestasjon, signert av revisor, som reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. 

Det forteller Anette Brøto Nereng, som har ansvaret for ESG-rapportering og -attestasjon i KPMG. Teamet hennes hjelper kundene med å forberede seg på og gjennomføre ESG-rapportering, samt møte regulatoriske krav og forventninger fra interessenter.

 

En tungvekter innen bærekraft

Anette startet i lederjobben tidligere i år. Hun har mer enn ti års erfaring med finansiell og ikke-finansiell ytelsesmåling, fra roller som midlertidig CFO og bærekraftsdirektør i Yara. 

Under hennes ledelse ble bærekraft integrert inn i selskapets prestasjons- og styringsstrukturer, og hun ledet den årlige prosessen med bærekraftsrapportering. I fjor vant Yara den internasjonale prisen Finance for the Future Award i kategorien Communicating Integrated Thinking under COP 26.  

Anette brenner spesielt for å støtte finansledere til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller i skiftet til en grønn økonomi, der man ved finansiell beslutningstaking tar hensyn til en integrert tilnærming. Hun sitter i et nettverk i Accounting for Sustainability (A4S) for å bidra til nettopp dette. 

– Bærekraftsrapportering er et essensielt middel for positiv endring. Når du har en god rapport som tar med alle aspekter, der informasjonen er presis, blir det mulig å både ansvarliggjøre selskaper til å gjøre en positiv forskjell og måle progresjonen deres.

 

Fra frivillig til pålagt rapportering

En utfordring for bærekraftsrapportering har hittil vært mangelen på standardisering. Det har vært opp til den enkelte bedriften å velge blant de mange frivillige rammeverkene som eksisterer i markedet. Den tiden er ugjenkallelig over, påpeker Anette Brøto Nereng.

– Både IFRS Foundation og EU jobber nå med en rapporteringsstandard for ikke-finansiell rapportering. Vi står med andre ord midt i et skifte fra frivillig til pålagt rapportering, der Europa spiller en sentral rolle.

I april 2021 lanserte EU-kommisjonen et forslag til nytt rapporteringsdirektiv for bærekraft – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Det forventes at nesten 50 000 virksomheter innenfor EU – og 1 700 selskaper i Norge – vil omfattes av CSRD. Et av hovedpunktene i forslaget er krav om attestasjon.

Rapporteringen skal attesteres av revisor, eller av en uavhengig tredjepart hvis medlemslandene tillater en slik løsning, forklarer Anette. I første omgang legges det opp til attestasjon med moderat sikkerhet.

– Men på sikt er målet at kravet til sikkerhet sidestilles for finansiell og ikke-finansiell informasjon. Et annet hovedpunkt er kravet til at bærekraftsinformasjonen skal gis i styrets årsberetning. Det er ikke lenger anledning til å gi denne typen informasjon i en separat bærekraftsrapport.

Næringslivets viktigste veileder

ESG-rapportering og -attestering blir med andre ord stadig mer sentrale stikkord for den nye virkeligheten som virksomheter må forholde seg til, enten de vil eller ei.

– Nye krav gjør at næringslivet skal gjennom en av de største omstillingsprosessene i nyere historie. Revisoren er næringslivets viktigste rådgiver og veileder. Det er ingen motsetning mellom å være en uavhengig kontrollør og en god veileder, sier Anette.

– Det er viktig at revisoren sørger for at dette kommer på agendaen til styrene og til ledelsen og at de setter i gang prosesser for det. Revisoren skal ikke bestemme hva de skal gjøre, men sørge for at det faktisk skjer, og at det blir en integrert del av forretningsprosessene.

 

En unik ESG-kompetanse

ESG rapporterings- og attestasjonsteamet i KPMG består av både revisorer og ESG-spesialister, en kombinasjon som gir en unik kompetanse. Teamet bruker mye ressurser på å sette seg inn i kravene som kommer fra EU.

– Vi samarbeider tett med andre for å få den fullstendige oversikten, også med kolleger i KPMG som sitter i gruppen som utvikler de nye standardene, EFRAG Secretariat, og med de som befinner seg tett på det arbeidet som gjøres i Norge om hvordan EU-kravene skal implementeres.

– Det vi gjør aktivt, er blant annet å informere kundene våres om de store endringene og å støtte dem til å bli CSRD-klare, samt å forelese på Akademiet for bærekraftsrapportering, i regi av Revisorforeningen. Det er det eneste akademiet i Norge som gir en full oversikt over European Sustainability Reporting Standards som utvikles innenfor CSRD, sier Anette.

Fra biodiversitet til inkludering

Ulike bransjer har ulike utfordringer innenfor ESG-feltet, som innbefatter miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold. Men én ting har de tre områdene til felles, ifølge Anette Brøto Nereng: Det er fortsatt mye å jobbe med før målene er nådd.

– På miljøområdet vil jeg nok spesielt si at mange av kundene våre har lengst vei å gå med tanke på biodiversitet – å forstå implikasjonene selskapets aktiviteter har på dette, og hvilke tiltak de skal gjøre. Få selskaper har ansatte med denne kompetansen.

– Når det gjelder forretningsetikk ligger mange etter på ikke-finansiell rapportering med tanke på å ha gode systemer og internkontroll på plass for å sikre god datakvalitet. På det sosiale vil jeg si at det fortsatt er en lang vei å gå på mangfold og inkludering, spesielt når vi setter dette i et globalt perspektiv.

Hun ser en stor forskjell mellom tilnærmingen til virksomhetene som benytter seg av KPMGs tjenester.

– Noen kunder har et mål om å kun være compliant – at det er godt nok å følge lovkravene. Men her ligger det jo også en mulighet til å sikte mot å være best i klassen på bærekraftområdet. Den håper vi så mange som mulig griper.