Koronaviruset og permittering

Endringer i regelverket for å få folk tilbake i arbeid.

Endringer i regelverket for å få folk tilbake i arbeid.

Regjeringen la den 29. mai frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og få Norge ut av koronakrisen. Et av de viktigste tiltakene er å få permitterte tilbake i jobb og øke aktiviteten i norsk næringsliv. På bakgrunn av dette har regjeringen foreslått følgende tiltak:

  • Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte tilbake
  • Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september
  • Endringer i omsorgspengeordningen fra 1. juli

Lønnsstøtte for virksomheter som tar egne permitterte tilbake

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til virksomheter for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Forslaget innebærer at virksomheten får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, slik at folk kommer raskere tilbake i jobb. Ordningen gjelder for foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet.

Ordningen vil gjelde for alle ansatte som tas tilbake fra permittering ved inngangen til juli og august, så fremt følgende vilkår er oppfylt:

  • Den ansatte ble permittert fra virksomheten som søker støtte
  • Den ansatte tas tilbake i minst like høy stillingsprosent som før permitteringen
  • Den ansatte var registrert hos NAV som helt eller delvis permittert per 28. mai 2020 før forslaget ble lansert av regjeringen

Videre stilles det som vilkår at ansatte det søkes støtte for ikke kan permitteres på nytt i støtteperioden og virksomheten kan heller ikke permittere andre ansatte i denne perioden.

Lønnsstøtten beregnes ut fra omsetningsfall sammenlignet med samme måned i 2019. Det er i forslaget lagt opp til at virksomheter med minst 30 % omsetningsfall får støtte på NOK 15 000 per ansatt som tas tilbake og virksomheter med mindre enn 30 % omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet. Det vil ikke gis støtte for omsetningsfall under 10 %. Støttebeløpet justeres etter den ansattes stillings – og permitteringsprosent.

Det gjøres oppmerksom på at virksomheter som permitterer sine ansatte på ny i løpet at lønnsstøtteperioden, ikke vil være støtteberettiget.

Finansdepartementet har signalisert at ordningen vil bli lagt frem i en egen lovproposisjon om kort tid.

Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september 2020

Fra 20. mars i år ble arbeidsgivers lønnsplikt under permittering nedjustert fra 15 dager til 2 dager. I forbindelse med at regjeringen nå ønsker flere tilbake i arbeid, har de foreslått å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra 2 til 10 dager. Dette gjelder nye permitteringer fra 1. september 2020.

Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte. Arbeidsgivers lønnspliktperiode må ses i sammenheng med 18-dagers lønnskompensasjonsordning som ble innført i forbindelse med koronautbruddet for å kompensere arbeidstakere for redusert lønn ved permittering. Når arbeidsgivers lønnspliktdager øker fra 2 til 10, svekkes begrunnelsen for å kompensere arbeidstakerne gjennom en slik ordning. Derfor foreslår regjeringen å avvikle den midlertidige lønnskompensasjonsordningen fra 1. september 2020.

Bortfallet av ventedager for dagpengemottakere opprettholdes imidlertid ut oktober 2020 og kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger (pt på 40% ved permittering) videreføres også ut oktober 2020.

Det er videre varslet om at de vil komme tilbake til hvorvidt det er behov for å forlenge perioden med fritak for lønnsplikt utover de 26 ukene som nå gjelder. I revidert nasjonalbudsjett er det allerede foreslått en utvidelse av dette fritak frem til 31. oktober 2020, uavhengig av om grensen på 26 uker er nådd. Forslaget er enda ikke vedtatt.

Endring i omsorgspengekvoten

Regjeringen foreslår at omsorgspengekvotene nullstilles 1. juli, og alle foreldre får en ny helårskvote for andre halvår i år. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året.

Les også: