Kraftskatteutvalget foreslår endringer i beskatningen av vannkraftprodusenter

Kraftskatteutvalget foreslår endringer i beskatningen

Kraftskatteutvalget foreslår store endringer i beskatningen av vannkraftnæringen ved at ikke-overskuddsbaserte skatter og avgifter i stor grad reduseres eller bortfaller. Grunnrenteskatt og naturressursskatt for vannkraftverk er foreslått videreført tilnærmet urørt, likevel slik at bortfall av ikke-overskuddsbaserte skatter og avgifter kompenseres ved økning av grunnrenteskattesats og/eller naturressursskattesats. I tillegg er det foreslått at grunnlaget for beregning av eiendomsskatt skal fastsettes til skattemessige verdier, og ikke etter en lønnsomhetsbasert metode slik som i dag.

1000

Kontaktpersoner

Innslagspunktet for grunnrenteskatt foreslås videre senket til 1.500 kVA slik at småkraftverk også omfattes.

Utvalget tilrår en vurdering av grunnrenteskatt og naturressursskatt for vindkraft uten å komme med konkrete forslag.

Kraftskatteutvalget har i dag lagt frem sin rapport om beskatning av vannkraft og vindkraft.

Grunnrenteskatt

Av utvalgets mandat var det særlig knyttet spenning til spørsmålet om grunnrenteskatten i dag er innrettet slik at samfunnsøkonomiske investeringer ikke blir gjennomført. Utvalgets svar er at grunnrenteskatten i all hovedsak fremstår nøytral slik den er utformet, og dermed ikke hindrer investering i samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Utover en senkning av innslagspunktet for grunnrenteskatt, og en økning av skattesatsen med 2 prosentpoeng, foreslås skatten videreført i det store og hele uendret. Verken friinntekten eller avskrivningsregelverket foreslås endret, slik vannkraftnæringen har ønsket.

Kraftbransjen har i lengre tid anført at grunnrenteskattens innretning er til hinder for investeringer i samfunnsmessig økonomiske prosjekter. Utvalget konkluderer altså med at dagens grunnrenteskatt er nøytral.  

Vi mener utvalget ikke har tatt inn over seg den realitet vannkraftprodusentene opplever, og som er kommet til uttrykk gjennom gjentatte oppslag i media.

Slik vi ser det løser ikke utvalgets forslag noen av de skattemessige utfordringer bransjen hevder å stå overfor.

Vi er overrasket over utvalgets konklusjon, og forventer at vannkraftbransjens argumentasjon vil bli gjentatt og utdypet i høringsrunden. Det er heller ikke trolig at senkningen av innslagspunktet for grunnrenteskatt vil bli godt mottatt.

Kommunale skatter og avgifter

Det foreslås store endringer i ikke-overskuddsbaserte skatter og avgifter. For det første foreslås det å avvikle ordningen med konsesjonskraft og konsesjonsavgift. For det andre foreslås det å endre grunnlaget for eiendomsskatt for vannkraftanlegg fra en lønnsomhetsbasert verdsettelsesmetode til skattemessige verdier. For eldre kraftverk forventes det at dette vil føre til betydelig lavere eiendomsskattegrunnlag.

Forslagene vil gi store reduksjoner i skatteinngangen for kraftkommuner. De konsesjonsbaserte ordningene og eiendomsskatt betales i dag til kommuner og fylkeskommuner. Utvalget foreslår å kompensere bortfallet av konsesjonskraft og konsesjonsavgift med 2 prosentpoeng tillegg i grunnrenteskatten eventuelt i kombinasjon med økt naturressursskatt. Utvalget mener kommunenes inntektsutjevningssystem også vil kunne benyttes til å redusere virkningene for kraftkommunene.

Vi mener forslagene vil forenkle dagens system både med hensyn til fastsetting og innkreving. Et åpent spørsmål er likevel om et forslag med åpenbare negative konsekvenser for kraftkommunene vil bli vedtatt. Det må uansett forventes at kommunene og deres interesseorganisasjoner ikke vil møte forslaget med entusiasme.  

Vindkraft

Utvalget foreslår en vurdering av grunnrenteskatt eller naturressursskatt for vindkraftverk, men kommer ikke med noe konkret forslag.

Utvalgets begrunnelse er at en nøytralt utformet grunnrenteskatt ikke vil være til hinder for investeringer i vindkraft. I og med at det nettopp er innført særlige skatteincentiver for vindkraft, virker det ikke usannsynlig at en slik skatteskjerpelse vil bli lagt på is. 

Høring

Rapporten blir sendt på høring allerede i dag.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.