In navolging van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie op 21 april 2021 een voorstel voor een rapportagerichtlijn over de duurzaamheid van ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) aangenomen, dat tot doel heeft de regels die bij de bestaande richtlijn inzake niet-financiële rapportage (Non-Financial Reporting Directive - NFRD) zijn ingevoerd, te herzien en te versterken.

Dit voorstel moet ervoor zorgen dat bedrijven betrouwbare en vergelijkbare duurzaamheidsinformatie rapporteren, die door stakeholders kan worden gebruikt om de niet-financiële prestaties van bedrijven te evalueren. Het voornaamste doel is de transparantie voor alle stakeholders te verbeteren, zodat investeringen kunnen worden verplaatst naar duurzamere technologieën en bedrijven. 

Zoals opgemerkt in het No Escape-rapport uit juli 2021, neemt door de voorgestelde richtlijn het aantal bedrijven dat onder de EU-voorschriften voor duurzaamheidsrapportage valt drastisch toe. We schatten dat 49.000 bedrijven in Europa en meer dan 2000 in Nederland onder de nieuwe verplichte rapportagevereisten vallen.

In deze publicatie is onderzocht in hoeverre de geselecteerde bedrijven voorbereid zijn op de cruciale elementen van het CSRD-voorstel. Uit het onderzoek bleek dat geen van de jaarverslagen voor 2020 van de onderzochte bedrijven zo gedetailleerd was als in het CSRD-voorstel wordt vereist. Bovendien werd dit in grotere mate geconstateerd bij de niet-beursgenoteerde ondernemingen dan bij de beursgenoteerde ondernemingen.

Een jaar verder

Dit jaar is, vanwege het groeiende momentum met betrekking tot de CSRD, dezelfde onderzoekspopulatie (24 grote beursgenoteerde bedrijven in Nederland (AEX-index) en 22 grote niet-beursgenoteerde Nederlandse bedrijven) aangehouden en met een bijgewerkte methodiek onderzocht. De methodiek werd uitgebreid om een beoordeling op hoog niveau van de CSRD-gereedheid uit te voeren, afgeleid van de conceptnormen (werkdocumenten) die in maart 2022 door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) zijn uitgegeven. 

Het rapport geeft een overzicht van de mate van voorbereiding op de belangrijkste informatieverschaffingsvereisten van de CSRD, zoals opgenomen in de werkdocumenten van EFRAG. Dit rapport wordt afgesloten met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen die door bedrijven in overweging kunnen worden genomen. 

Uitgelicht