Wat is er aan de hand?

Onder de voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive1 (CSRD) moeten veel meer bedrijven in de EU uitgebreide duurzaamheidsinformatie gaan opnemen in hun bestuursverslagen.

De Europese Commissie heeft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) de opdracht gegeven om een conceptversie op te stellen van de European Sustainability Reporting Standards (Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage, ESRS), waarin de toelichtingsvereisten krachtens de CSRD nader worden uitgewerkt.

Na de commentaarperiode heeft EFRAG in november 2022 een eerste set ontwerp-ESRS'en ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd. Deze hebben betrekking op milieu-, sociale en governance onderwerpen. Aanvullende sectorspecifieke standaarden worden te zijner tijd gepubliceerd.

In de ontwerp-ESRS'en wordt het concept van dubbele materialiteit (multistakeholderbenadering) geïntroduceerd en worden de grenzen van rapportage van een bedrijf uitgebreid naar de gehele waardeketen.

Wat zijn de gevolgen?

De ontwerp-ESRS'en zijn ambitieus en hebben een aanzienlijke impact op de reikwijdte, omvang en mate van detail van informatie over duurzaamheid die door bedrijven moet worden verzameld en gerapporteerd.

ESRS'en moeten worden toegepast door (uitzonderingen voor groepsmaatschappijen bestaan):

  • grote en de meeste beursgenoteerde bedrijven in de EU;
  • grote dochterondernemingen van niet-EU moederbedrijven;
  • niet-EU bedrijven met een beursnotering in de EU;
  • niet-EU bedrijven met een omzet in de EU van meer dan EUR 150 miljoen.

Een onderneming moet rapporteren welke impact haar activiteiten en de waardeketen hebben op mens en milieu, en hoe duurzaamheid van invloed is op haar kasstromen, financiële positie en financiële resultaten.

Wat moet ik nu doen?

  1. Lees je in over de voorgestelde rapportageverplichtingen van de ontwerp-ESRS'en.
  2. Breng in kaart wat je moet gaan rapporteren.
  3. Bereid je voor: op basis van een gefaseerde tijdlijn treedt de rapportageverplichting voor bepaalde bedrijven in werking voor boekjaren die beginnen op of vanaf 1 januari 2024.

Ga in gesprek met ons