Gebruikmakend van diverse, zich steeds verder ontwikkelende technologieën nemen organisaties hun digitale transformatie ter hand. Zowel om te groeien en te innoveren, als om de operationele efficiëntie te vergroten. Wat zijn de juridische implicaties van die transformatie? Inzicht daarin is van het grootste belang om grip te krijgen en te houden op zowel de kansen als de uitdagingen van de inzet van digitale technologie. Met het team Digital Law levert KPMG dit inzicht.

Technologie en recht

De juridische implicaties van de ontwikkeling en het gebruik van cloudtechnologie, Big data/AI, blockchain en andere digitale technologie worden nogal eens onderschat. Maar intussen maken of breken ze een digitale transformatie. Het is immers van groot belang voor organisaties hoe nieuwe ontwikkelingen in oude wettelijke kaders worden ingepast en welke nieuwe wet- en regelgeving van toepassing is met betrekking tot die ontwikkelingen. Deze juridische dimensie bepaalt de kansen én de risico’s waarmee je rekening moet houden én de manier waarop je waarde kunt creëren met digitalisering, bijvoorbeeld door het verzilveren van intellectueel eigendom.

Overstappen naar de cloud, het uitbreiden van datagebruik, het aangaan van nieuwe partnerships en andere samenwerkingsvormen: al die veranderingen hebben dus diverse juridische implicaties. Wat betekent het als data niet meer fysiek bij de eigenaar ligt opgeslagen? Onder welke voorwaarden heeft een organisatie toegang tot databronnen? Hoe ziet het contractrecht eruit als het om digitale producten gaat? Welke Europese wet- en regelgeving gericht op de eenvormige digitale markt komt eraan en welke boetebevoegdheden hebben de toezichthouders? Et cetera.

Digital Law by design

Digital Law is KPMG's antwoord op deze juridische uitdagingen rond digitale transformaties. Naar onze volle overtuiging vereist dit thema een geïntegreerde benadering: het is van groot belang de juridische dimensie vroegtijdig - vanaf de start van het proces – en volledig in samenhang met alle andere elementen mee te nemen in de strategische besluitvorming: Digital Law by design. In het volle besef dat onderwerpen als regelgeving, contracten, bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom doorslaggevend kunnen zijn voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie rondom digitalisering.

Digital Law staat in het teken van zowel het beheersen van de risico's als het signaleren en creëren van de kansen die het juridische domein biedt. In elk van de vier onderdelen van Digital Law komen deze twee invalshoeken terug.

Binnen dit onderdeel identificeren wij het toepasselijke Legal & Regulatory-landschap, op nationaal niveau en met name op Europees niveau. De EU is zeer actief met nieuwe wet- en regelgeving in het kader van haar Digital Single Market agenda terrein en produceert imposante hoeveelheden nieuwe – en soms zeer complexe - regelgeving. Wij verschaffen het overzicht over de verplichtingen die de organisatie heeft op grond van de relevante wetten en regelingen, waarbij een vertaalslag plaatsvindt van oude wettelijke eisen in de nieuwe digitale omgeving en een implementatie van nieuwe wettelijke eisen. De veranderingen in dat landschap worden vervolgens efficiënt beheerst, met behulp van geautomatiseerde monitoring.

Het gewicht van intellectueel eigendom (Intellectual Property, IP) als waardecreërende factor is door digitale technologie enorm toegenomen. Zonder IP-strategie lopen organisaties enerzijds significante juridische en strategische risico's, terwijl ze anderzijds kansen missen omdat ze hun eigen vondsten en toepassingen niet te gelde maken. Wij beoordelen integraal de impact van de digitale transformatie op de IP-strategie en het management daarvan en verschaffen met behulp van onze IP-analytische tools relevante inzichten voor de verbetering daarvan.

Bij cloud gebaseerde businessmodellen is vaak niet duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is, wie welke bevoegdheden heeft of wie effectieve controle kan uitoefenen op bepaalde verwerkingen van gegevens. Wat zijn de rechten en plichten van alle betrokken partijen in de keten? Daarin verschaft Digital Law inzicht. Op grond van dat inzicht zijn wij vervolgens in staat afdwingbare contractuele afspraken op te stellen.

Verandering is de norm in een meer en meer verbonden wereld die ook nog eens constant in beweging is. Hoe kunnen de business en de juridische en compliance afdelingen beter samenwerken, zowel in projecten als op dagelijkse basis? We zien juridische afdelingen opereren in een omgeving met meer regulering, controle en druk op kosten, maar tegelijkertijd een duidelijke focus moet houden op het leveren van waarde en een efficiëntere benadering van juridische dienstverlening.

Organisaties kijken naar hun juridische afdelingen om kosten te verlagen, zichtbaarheid vergroten, het beter voorspellen van capaciteit, verbetering van risico- en governanceprocessen en datagedreven beslissingen te (gaan) nemen.

Onze holistische aanpak ondersteunt u bij het opbouwen van een juridisch bedrijfsmodel dat aansluit bij de behoeften van organisatie en is afgestemd op de strategie.

Met onze ruime ervaring in eerdere trajecten, methodologieën en tooling (zoals benchmarking) kunnen wij hierin assisteren.

Experts in de juridische gevolgen van digitale transformatie

De toekomst van jouw organisaties is nauw verbonden met de digitale transformatie die je nu doormaakt. Digital Law draagt bij aan het succes van die transformatie door de juridische implicaties ervan in kaart te brengen, voorstellen te doen voor de beheersing ervan, risico’s te mitigeren en de kansen uit te werken die hiermee gepaard gaan. Daarbij kiezen we voor een integrerende rol: wij brengen de verschillende stakeholders in het ecosysteem bij elkaar en loodsen hen in gezamenlijkheid langs de verschillende juridische uitdagingen. Dat doen we, waar nodig, in nauwe samenwerking met de drie andere KPMG Digital-teams: de Digital Strategy Group, Digital Transformation en Digital Enablement.  

Dit integrale perspectief passen wij ook inhoudelijk toe: de inzichten die wij aandragen, verschaffen uiteindelijk het overzicht over alle relevante juridische gevolgen van de digitale transformatie, en over de wisselwerking tussen die gevolgen en de andere elementen van de transformatie.

Op grond hiervan hoort Digital Law thuis in het hart van jouw digitale strategie, zo is onze overtuiging. Wil je meer weten hoe dat te realiseren is?

Je kunt onze experts direct benaderen met vragen. 

Ontdek hoe KPMG u en uw organisatie kan helpen.

Offerteaanvraag (RFP)