Het intensiveren van de duurzaamheidsambitie loont

Zoals het in 2020 in de Kamerbrief over verduurzaming van de zorgsector al treffend werd omschreven, vormen klimaat- en milieuproblemen een grote bedreiging voor onze gezondheid. Hiermee is klimaatverandering niet alleen een probleem van de zorgsector geworden, maar ook voor de zorgsector en haar patiënten.

De houdbaarheid van ons zorgstelsel is een hot topic. Het afgelopen jaar is de aandacht voor ‘ESG-’ (milieu-, sociale en bestuurlijke) factoren in de zorgsector flink toegenomen. Waar in 2021 slechts 4% van de bestuurders in de zorg duurzaamheid prioriteerde, sprong dat aantal volgens Philips’ Future Health Index in 2022 naar 24%. Het belang ervan wordt dus herkend en erkend, maar andere prioriteiten vragen tot nu toe nog de aandacht. Zo heeft het creëren van sociale impact vanuit de primaire kernfocus van gezondheidszorg (langer dan in andere sectoren) voorrang gekregen op milieu impact. In KPMG's onderzoek The time has come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020 bleek dat de vijf meest relevante SDG’s voor organisaties in de gezondheidszorg focussen op het sociale aspect (SDG3, 4, 5, 8, 11). Het is niet voor niets dat milieuaspecten pas laat een (beperkt) onderdeel van het Integraal Zorgakkoord werden.

Nu ontmoeten ongemak en opportuniteit elkaar. De huidige energiecrisis maakt duidelijk dat de zorgsector, verantwoordelijk voor 7% van onze totale CO2-uitstoot collectief is achtergebleven op het gebied van de energietransitie. Via het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse overheid zich gecommitteerd om de CO2-uitstoot met 49% te verlagen in 2030 en met 95% in 2050 (ten opzichte van 1990). De zorgsector kan (en moet) hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Al in 2015 ontstond de door 54 partijen ondertekende Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’. Zij hebben een mooie beweging in gang gezet, getuige ook de meer dan 330 ondertekenaars nu en de eerste resultaten op het verminderen van CO2-uitstoot. Na twee relatief vrijblijvende Green Deals, worden de doelen in de Green Deal Zorg 3.0 concreter gemaakt, waarbij tekenende partijen zich ook echt committeren aan het halen van deze doelstellingen. Ook drijft een intrinsieke motivatie bij zorgpersoneel op dit moment succesvol de transitie naar duurzaamheid.

Het momentum voor een duurzaamheidsstrategie in de zorg is er nu meer dan ooit. Het is bovendien belangrijk om zich te realiseren dat een goede duurzaamheidsstrategie en -aanpak de algehele strategie helpen versterken. Werken aan duurzaamheid en andere strategische ambities kunnen hand in hand gaan. Denk bijvoorbeeld aan een lagere impact op het milieu als het aantal her-operaties daalt. Of aan kostenbesparingen door lager energie- en watergebruik en minder afval.

De eerste stap zit in het opschalen van ambities door verankering in strategie

We zien dat verschillende zorgaanbieders de huidige ontwikkelingen aanwenden en inmiddels in de actiemodus staan om te verduurzamen. Bovendien worden bottom-up initiatieven landelijk gedeeld, dus de energie is er. Op dit moment schuilt de belangrijkste waarde in het opschalen van de ambities en het stellen van doelen die de maatschappij en organisaties verder brengen. Dit vraagt om een verankering van duurzaamheid in de strategie van zorgorganisaties. ESG dient daarbij in het hart van uw bedrijfsstrategie te zitten. Voor nu en in de toekomst.

Contact

Contact

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.