KPMG voert diverse activiteiten uit op het gebied van marketing, sales en relatiebeheer. Zo houden wij een CRM (customer relationship management) systeem met contactprofielen bij, versturen we nieuwsbrieven en andere mailings (directe berichten), voeren we marktonderzoeken en marketingcampagnes uit, organiseren we (web)evenementen en congressen en hebben we een alumninetwerk en alumniprogramma.

Deze activiteiten zijn gericht op het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen van KPMG zelf. Wij houden ons bij het uitoefenen van marketingactiviteiten altijd aan de wet en de regels die gelden voor de bescherming van persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit doorverkopen aan datahandelaren of verstrekken aan derden ten behoeve van hun direct marketingactiviteiten.

In deze privacyverklaring leest u meer over ons gebruik van persoonsgegevens voor onze activiteiten op gebied van marketing, sales en relatiebeheer (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘marketing’ of ‘marketingactiviteiten’).

Deze privacyverklaring moet worden gelezen in samenhang met ons algemene KPMG Online Privacy Statement, waarin aanvullende informatie staat over ons gebruik van persoonsgegevens, zoals met betrekking tot uw rechten en het delen van persoonsgegevens met derden. 

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?

In het kader van onze marketingactiviteiten en alle (ondersteunende) activiteiten daarbij, gebruiken wij persoonsgegevens van diverse personen, zoals personen die zich inschrijven voor onze (web)evenementen, alumni, personen die werkzaam zijn bij (mogelijke) klanten of leveranciers, studenten en professionals. Wij gebruiken deze persoonsgegevens onder meer voor de volgende doelen en werkzaamheden:

 • Het opstellen, vastleggen, completeren en bijhouden van contactprofielen van onze (zakelijke) relaties in ons CRM-systeem.
 • Het beheren van onze relaties en onderhouden van persoonlijk contact met (mogelijke) klanten en andere zakelijke relaties.
 • Het geautomatiseerd versturen van gepersonaliseerde directe berichten (direct messaging) over diverse (door uzelf gekozen) onderwerpen, zoals white papers, nieuwsbrieven, artikelen en andere KPMG publicaties, informatie over onze diensten en uitnodigingen voor (web)evenementen.
 • Het uitvoeren van marketingcampagnes, bijvoorbeeld via zakelijke telemarketing, (online) advertentiecampagnes of sociale mediacampagnes, ter promotie en verkoop van onze diensten, producten of andere aangelegenheden zoals het werven van nieuwe collega’s.
 • Het organiseren van evenementen voor (mogelijke) cliënten en andere (zakelijke) relaties zoals KPMG alumni of partners waar we mee samenwerken, en alle activiteiten die hiermee verband houden zoals het versturen van uitnodigingen, informatie, cursusmateriaal, het registreren van deelname en het verstrekken van deelnemingscertificaten en evaluatieformulieren.
 • Het KPMG Alumniprogramma waar voormalig KPMG medewerkers zich voor kunnen inschrijven en waarvoor diverse activiteiten worden georganiseerd, zoals evenementen en netwerkbijeenkomsten.
 • Het uitvoeren van (markt)onderzoek om (de effectiviteit van) onze marketingactiviteiten en interacties te kunnen meten, analyseren en verbeteren.
 • Het analyseren van websitegebruik en websitebezoeken en het personaliseren van websitecontent.
 • Het intern rapporteren over onze marketingactiviteiten zodat diverse betrokken afdelingen meer zicht hebben op de effectiviteit en verbetermogelijkheden van onze marketingactiviteiten.
 • Het opstellen van interne informatierapportages van (mogelijke) klanten ten behoeve van (toekomstige) marketingactiviteiten.
 • Het ontwikkelen van onze producten en diensten, zoals het identificeren van klantbehoeften en onderzoeken van mogelijk interessante klantrelaties.
 • Het publiceren over en verslag doen van marketingactiviteiten, zoals het delen van artikelen en filmpjes van marketingactiviteiten op onze website of via social media.
 • Het onderhouden, beveiligen, beheren en gebruiken van (IT-)systemen, websites en applicaties die wij gebruiken voor onze marketingactiviteiten. 

Welke (typen) persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van onze marketingactiviteiten kunnen verschillende soorten persoonsgegevens gebruikt worden, waaronder:

 • (zakelijke) contactgegevens zoals naam, geslacht, titulatuur, (bedrijfs)adres, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) adres en telefoonnummer en social media namen en accounts;
 • professionele gegevens zoals functie(titel), opleidingsachtergrond en gegevens over de organisatie waar u werkt of heeft gewerkt;
 • gegevens omtrent het gebruik van onze websites en directe berichten zoals informatie over het klikken op een link of advertentie, bezoeken van onze website, het inloggen of invullen van een digitaal formulier en het openen van onze directe berichten of daarin opgenomen links of advertenties. Dergelijke (gedrags)gegevens worden in de regel met gebruik van technieken als cookies en pixels verzameld;
 • technische gegevens zoals IP-adres, apparaat type en apparaat-identificatienummers, gebruikte webbrowser en besturingssysteem en automatisch toegekende codes zoals unieke identificatiecodes, Barcodes en/of QR-codes en tijdscodes (time stamps). We verzamelen dit soort gegevens onder meer met het gebruik van technieken zoals cookies, pixels en vergelijkbare technieken;
 • accountgegevens (login-gegevens) zoals gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord voor bijvoorbeeld KPMG tools, KPMG portals of afgeschermde web-omgevingen. Voorbeelden hiervan zijn het portal waar u uw voorkeuren voor directe berichten kunt instellen en aanpassen en de webinar tool (OnlineSeminar) die wij gebruiken voor de uitvoering van digitale evenementen zoals webinars.
 • beeld- en geluidsmateriaal zoals foto’s, video- of geluidsopnames die wij maken tijdens fysieke evenementen of tijdens digitale evenementen zoals een webinar.
 • voorkeuren, interesses, toestemmingen en/of bezwaren zoals gegeven toestemming voor directe berichten, telemarketing of het plaatsen van bepaalde cookies, opgegeven taalvoorkeuren en voorkeuren voor directe berichten, uw geografische locatie (op basis van IP adres) en (afgeleide) informatie omtrent interesses, gebaseerd op bijvoorbeeld uw gebruik van onze websites of directe berichten of het inschrijven voor bepaalde evenementen. Wij houden ook bij of u bezwaar hebt gemaakt tegen bepaalde marketingactiviteiten of uw toestemming daarvoor heeft ingetrokken, om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onjuist worden gebruikt;
 • andere (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt, afhankelijk van de marketingactiviteit en daaraan gerelateerde activiteiten gebruiken wij nog andere persoonsgegevens, zoals uw antwoorden op peilingen, onderzoeken, assessments of evaluaties, vragen die u ons stelt en evaluatieformulieren die u invult naar aanleiding van een evenement.

We hebben niet de bedoeling om bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze en andere overtuigingen, vakbondslidmaatschap, informatie over seksuele geaardheid of gezondheidsgegevens, te verzamelen of gebruiken. In het kader van onze marketingactiviteiten kan het wel voorkomen dat wij informatie verkrijgen waaruit gevoelige persoonsgegevens kunnen worden afgeleid, zoals informatie over dieetwensen of een verzoek tot het reserveren van een invalideparkeerplek in het kader van een evenement. Wij zullen deze informatie alleen gebruiken waarvoor die bedoeld is en verwijderen zodra wij deze niet meer nodig hebben.

Op basis van welke grondslagen verwerkt KPMG mijn persoonsgegevens?

Wij zullen alleen persoonsgegevens gebruiken als we daarvoor een grondslag hebben zoals vereist in de wet. De grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken kan variëren en is afhankelijk van de marketingactiviteit en de daarmee verband houdende werkzaamheden. De volgende grondslagen kunnen van toepassing zijn:

 • Uw toestemming: in sommige gevallen vragen we u om uw specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, zoals voor het versturen van directe berichten of het plaatsen van marketingcookies. U kunt uw toestemming altijd intrekken op de wijze zoals vermeld bij het geven van uw toestemming, of door contact op te nemen met KPMG via info@kpmg.nl.
 • Gerechtvaardigd belang: wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit nodig is ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang met betrekking tot de bedrijfsvoering en optimalisatie daarvan en het bereiken van onze commerciële doelstellingen, mits uw belangen niet zwaarder wegen. In een aantal gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doelen zoals beschreven in dit statement onder “Waarom gebruiken wij persoonsgegevens”? Wij kunnen deze grondslag ook gebruiken naast of in aanvulling op uw toestemming.
 • Uitvoering van een overeenkomst met u: soms is het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk om onze verplichtingen na te komen die wij hebben op basis van een bestaande of te sluiten overeenkomst met u. Deze overeenkomst kan vormvrij zijn. Het inschrijven voor een marketingactiviteit kan bijvoorbeeld in bepaalde gevallen gezien worden als een overeenkomst op grond waarvan wij bepaalde persoonsgegevens van u moeten verwerken om uw deelname te kunnen effectueren.
 • Wettelijke plicht: het kan noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld indien wij op verzoek van een toezichthouder bepaalde persoonsgegevens inzichtelijk moeten maken. Om te voldoen aan onze wettelijke plichten moeten we ook vastleggen dat iemand bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens, of toestemming daartoe heeft ingetrokken.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen persoonsgegevens via uzelf of via andere bronnen. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens op de wijze die is toegestaan in de wet.

Via uzelf
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens in de meeste gevallen rechtstreeks van u, bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor nieuwsbrieven, voor directe berichten of voor een evenement, of indien u een digitaal (evaluatie)formulier invult of zelf contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per mail.

Via andere bronnen
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook uit andere bronnen en op andere manieren verkrijgen, zoals bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens komen in onze systemen en databases voor, bijvoorbeeld als u contactpersoon bent van een (voormalig) klant of leverancier, of als u alumnus bent of anderszins een relatie met KPMG hebt. Als u ons aanvullende persoonsgegevens verstrekt, koppelen we deze met de gegevens die we al van u hebben in ons CRM-systeem.
 • We ontvangen persoonsgegevens van derde partijen waarmee we samenwerken op marketinggebied, zoals een marketingbureau of een partij waarmee we gezamenlijk een evenement organiseren.
 • We verkrijgen persoonsgegevens uit openbare (online) bronnen, zoals social media, business platforms en het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Persoonsgegevens worden automatisch verzameld of gegenereerd, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies, pixels en andere vergelijkbare technieken.

Met wie kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld?

Persoonsgegevens kunnen in de eerste plaats (intern) gedeeld worden met KPMG medewerkers of afdelingen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze marketingactiviteiten. Daarnaast kan het voorkomen dat wij voor onze marketingactiviteiten persoonsgegevens delen met andere partijen. Bijvoorbeeld andere KPMG Member Firms, leveranciers die (technisch) ondersteunende diensten leveren in het kader van marketingactiviteiten, zoals IT-diensten of post- en pakketleveranciers, marketing- en advertentiebureaus of andere partners waar wij mee samenwerken, bijvoorbeeld als we gezamenlijk een evenement organiseren. In dergelijke gevallen maken we, waar nodig, passende afspraken, ter bescherming van de persoonsgegevens, voordat we deze gegevens delen. Interne of externe verstrekkingen van persoonsgegevens voor marketingactiviteiten vinden alleen plaats als dat nodig is voor onze marketingactiviteiten. In ons algemene KPMG Online Privacy Statement staat meer informatie over het delen van persoonsgegevens met derden en eventuele doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De precieze periode dat persoonsgegevens bewaard worden hangt af van de aard van de gegevens en de specifieke context waarin de persoonsgegevens zijn verzameld. Voor persoonsgegevens die we in het kader van onze marketingactiviteiten verzamelen en vastleggen in ons CRM-systeem geldt in het algemeen een bewaartermijn van één jaar, tenzij uw persoonsgegevens eerder verwijderd worden, bijvoorbeeld omdat u uw toestemming intrekt, of indien uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn ten behoeve van onze marketingactiviteiten. Uw persoonsgegevens worden uit het CRM-systeem verwijderd als deze een jaar lang niet actief zijn bijgewerkt of gebruikt door u of door KPMG.