Gebruiksvoorwaarden KPMG CRD IV App

Gebruiksvoorwaarden KPMG CRD IV App

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mobiele applicatie ("App") van KPMG Advisory N.V. (“KPMG”). Voor vragen over de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen via nl-fmitsnlappstudio@kpmg.nl.

1 Toepasselijkheid 
1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van (de inhoud van) de App. 
1.2 Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaard je als gebruiker van de App ("Gebruiker") deze Gebruiksvoorwaarden. 
1.3 De Gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen, downloaden, opslaan en printen op onze website www.kpmg.nl 
1.4 Indien de App gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. KPMG is niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en/of cookie beleid van derden. Bij tegenstrijdigheid tussen de Gebruikersvoorwaarden enerzijds en de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derden prevaleren de Gebruiksvoorwaarden. 
1.5 KPMG kan de Gebruiksvoorwaarden aanpassen. 

2 Licentie
2.1 KPMG verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de App. 
2.2 De Gebruiker mag de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van KPMG. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 
2.3 KPMG heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, informatie, gegevens of andere content te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de App te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. 
2.4 KPMG kan een upgrade voor de App beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als een App in de zin van de Gebruikersvoorwaarden. 

3 Gebruik van de App 
3.1 Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico. 
3.2 Het is niet toegestaan de App te gebruiken voor commerciële doeleinden. 
3.3 Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

4 Intellectuele eigendomsrechten 
4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op (de inhoud van) de App, berusten, uitsluitend en exclusief bij KPMG, dan wel haar licentiegevers, dan wel bij de beheerder van de App. 
4.2 De Gebruiker zal de naam en reputatie van KPMG en aan deze gelieerde Member Firms te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat haar gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van KPMG en aan deze gelieerde Member Firms. 

5 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
5.1 KPMG is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor schade welke voortvloeit en/of verband houdt met het gebruik van (de inhoud van) de App. 
5.2 De informatie, gegevens en andere content in de App is met zorg samengesteld. KPMG kan niet garanderen dat de informatie, gegevens en andere content in de App -waaronder mede begrepen wetteksten afkomstig uit openbare bronnen- juist, actueel en volledig zijn. KPMG is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor schade welke voortvloeit en/of verband houdt met de informatie, gegevens en andere content in de App. 
5.3 KPMG kan niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn. KPMG is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor schade welke voortvloeit en/of verband houdt met dergelijke onderbrekingen, fouten of gebreken. 
5.4 De Gebruiker vrijwaart KPMG voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van (de inhoud van) de App. De Gebruiker zal KPMG alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die KPMG als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. 

6 Beëindiging 
6.1 De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te deinstalleren. 
6.2 KPMG kan de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent niet beschikbaar stellen voor Gebruiker(s) of anderszins de App staken, zonder dat de Gebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen. 

7 Toepasselijk recht, geschillenbeslechting 
7.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
7.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de App vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde Nederlandse rechter.