Inleiding

Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is op 22 december 2022 in de Tweede Kamer aangenomen en is vervolgens bij de Eerste Kamer aangeboden.

In 2019 is er een pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet en werknemer- en werkgeversorganisaties. Dit wetsvoorstel komt daaruit voort.

De pensioenverwerving wordt door het wetsvoorstel anders. De pensioenpremie wordt voor alle leeftijden gelijk. Ook staan in het wetsvoorstel regels over het overdragen van de pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de huidige wetgeving (‘invaren’). Verder geldt er in de transitieperiode een afwijkend financieel toetsingskader. Naast de herziening van het pensioenstelsel regelt het wetsvoorstel ook de standaardisering van het nabestaandenpensioen, de experimenten voor pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler (werknemerspensioen) en de verkorting van de wachttijd voor uitzendwerknemers. 

Contactpersonen

Wetten die wijzigen

Het gewijzigde voorstel van de Wet toekomst pensioenen van 22 december 2022 zoals dat is aangeboden aan de Eerste Kamer veranderen de volgende tien wetten. De gevolgen per wet hebben wij in (trackchanges) weergegeven, zodat je eenvoudig kunt zien wat er gewijzigd wordt: 

 1. Pensioenwet ¹²³⁴⁵⁶⁷
  Behalve de vele wijzigingen naar aanleiding van het wetsvoorstel van 29 maart 2022 zijn de andere wijzigingen tot en met 22 december 2022 ook doorgevoerd, dus blader gerust de hele wet even door om een indruk te krijgen wat een impact het wetsvoorstel en alle andere wijzigingen hebben op deze wet. Klik hier om te kijken wat er is gewijzigd. 
 2. Wet verplichte beroepspensioenregeling ¹²³⁴⁵⁶⁷
  Hierin zijn ook de vele wijzigingen naar aanleiding van het wetsvoorstel van 29 maart 2022 en alle wijzigingen tot en met 22 december 2022 die in de Tweede Kamer zijn aangenomen, doorgevoerd, dus blader gerust de hele wet even door om een indruk te krijgen wat een impact het wetsvoorstel en alle wijzigingen hebben op deze wet. Klik hier om te kijken wat er is gewijzigd.
 3. Wet op de loonbelasting 1964 ¹²³⁴⁵⁶
  De wijzigingen naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen bevinden zich hier voornamelijk in de artikelen 18 t/m 18ga: hoofdstuk IIB Pensioenregelingen, artikel 19b: afkoop en in de artikelen 38b t/m 38t en 39f: de overgangsbepalingen. Tevens is het overgangsrecht bij premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid opgenomen en er is een vroegste en uiterste ingangsdatum van het pensioen geregeld, dat ook van toepassing is op een directeur-grootaandeelhouder met een bevroren pensioen in eigen beheer. Klik hier om door de wijzigingen te bladeren.
 4. Wet inkomstenbelasting 2001 ¹²³⁴⁵⁶
  Wijzigingen zijn aangebracht in verband met het wetsvoorstel toekomst pensioenen in artikel 3.18: premies voor beroeps-of bedrijfstakpensioenregeling, artikel 3.68: toevoegingen in de oudedagsreserve, artikel 3.127: lijfrente, artikel 5.16b: begrenzing nettolijfrente, artikelen 5.17 t/m 5.17d: vrijstelling nettopensioen, en artikel 10.2b: het percentage jaarruimte en drempelbedrag. Tevens is een overgangsbepaling opgenomen voor nettopensioen en wordt onder meer de verruiming van het fiscale kader van de derde pijler met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 geregeld. Klik hier voor de gehele wet met alle wijzigingen .
 5. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 ¹²
  Hierin zijn wijzigingen aangebracht op grond van het wetsvoorstel toekomst pensioenen bij artikel 1: de definities, artikel 4: naleving van statuten en reglementen, artikel 8: bijdrage, artikel 17: toezicht, en artikel 39a: Overgangsrecht in verband met Wet toekomst pensioenen. De vrijwillige voortzettingsmogelijkheid voor zelfstandigen is verbeterd en de maximale duur wordt verlengd van tien naar vijftien jaar. Klik hier om de wijzigingen te bekijken.
 6. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid ¹
  Hierin is op basis van het wetsvoorstel toekomst pensioenen alleen een artikel gewijzigd, namelijk artikel 8: het onderdeel pensioenen. Klik hier om de wijziging te bekijken.
 7. Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen¹
  Een artikel is in verband met het wetsvoorstel toekomst pensioenen gewijzigd, namelijk artikel 12c: Gelijke behandeling wat betreft pensioenvoorzieningen. Klik hier om de wijzigingen te bekijken.
 8. Wet privatisering ABP ¹
  Hierin is in artikel 21 Verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP een kleine wijziging aangebracht, wederom naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen. Klik hier voor de hele wet met de wijziging.
 9. Wet op de notarisambt ¹
  Hierin is in artikel 113a: het pensioen een kleine wijziging aangebracht, wederom naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen. Klik hier voor de hele wet met de wijziging.
 10. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers ¹⁴
  Hierin zijn naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen de volgende artikelen gewijzigd: in artikel 1, begripsomschrijvingen, artikel 13, het recht op eigen pensioen, artikel 13d, de pensioengrondslag, art. 14 nadere regels, art. 45a (behoort bij het nabestaanden- en wezenpensioen, hoofdstuk 5), artikel 90a (behoort bij het nabestaanden- en wezenpensioen, hoofdstuk 12), artikel 163h (behoort bij het bijzonder nabestaandenpensioen) en slotbepalingen, artikel 165. Klik hier voor de hele wet met de wijziging.

¹ Wijzigt door wetsvoorstel toekomst pensioenen. De wijzigingen naar aanleiding van het wetsvoorstel zijn in rood gemarkeerd.

² Wijzigt door de eerste nota van wijziging. De wijzigingen naar aanleiding van de eerste nota van wijziging hebben wij in de desbetreffende wetten geel gearceerd.

³ Wijzigt door de tweede nota van wijziging. De wijzigingen naar aanleiding van de tweede nota van wijziging hebben wij in de desbetreffende wetten groen gearceerd.

⁴ Wijzigt door de derde nota van wijziging. De wijzigingen naar aanleiding van de derde nota van wijziging hebben wij in de desbetreffende wetten lichtblauw gearceerd.Ten opzichte van de consultatieversie, die op 16 december 2020 is gepubliceerd, is het wetsvoorstel dat uiteindelijk op 30 maart 2022 naar de Twee Kamer is gestuurd niet ongewijzigd gebleven. Wij hebben voor u ook de wijzigingen van het uiteindelijke wetsvoorstel ten opzichte van de consultatieversie in een overzichtelijk document geplaatst. Klik hier om in een oogopslag te zien welke aanpassingen de wetgever nog heeft gemaakt naar aanleiding van de consultatie.

⁵ Wijzigt door de vierde nota van wijziging. De wijzigingen naar aanleiding van de derde nota van wijziging hebben wij in de desbetreffende wetten lila gearceerd.

⁶ Wijzigt door Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 20 december 2022 aangebrachte wijzigingen. (Kamerstuk 36067, nr. 179). Deze wijzigingen hebben wij in de desbetreffende wetten donkeroranje gemarkeerd.

⁷ Wijzigt door de wijzigingen voorgesteld door de regering van 22 december 2022 (Kamerstuk 36067, nr. 182). Deze wijzigingen hebben wij in de desbetreffende wetten donkerblauw gemarkeerd.

Het Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Het wetsvoorstel toekomst pensioenen van 29 maart 2022 is bij de Tweede Kamer ingediend (TK 36067, nr.2). Het gewijzigde voorstel van de Wet toekomst pensioenen (EK, 36067, B) is op 22 december 2022 bij de Eerste Kamer ingediend.

In het gewijzigde voorstel van de Wet toekomst pensioenen zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

- Eerste nota van wijziging van 17 mei 2022.
- Tweede nota van wijziging van 8 september 2022.
- Derde nota van wijziging van 21 oktober 2022.
- Vierde nota van wijziging van 9 december 2022.
- Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 20 december 2022 aangebrachte wijzigingen. (Kamerstuk 36067, nr. 179).
- Wijzigingen voorgesteld door de regering van 22 december 2022 (Kamerstuk 36067, nr. 182).

Besluit toekomst pensioenen

Nadat op 29 maart 2022 het Wetsvoorstel toekomst pensioenen bij de Tweede Kamer is ingediend is op 2 april 2022 het Besluit toekomst pensioenen ter internetconsultatie aangeboden. In het Wetsvoorstel toekomst pensioenen zijn diverse delegatiebepalingen opgenomen. Met het Besluit worden deze bepalingen nader ingevuld. Voor betrokkenen wordt helder gemaakt hoe met bepaalde bepalingen uit het wetsvoorstel moet worden omgegaan. De belangrijkste bepalingen betreffen de interne klachtenregeling en de geschilleninstantie, het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, de waarborgen voor een evenwichtige transitie, informatievoorschriften en het fiscaal kader voor pensioenovereenkomsten.

Met het Besluit toekomst pensioenen wordt beoogd de lagere pensioenwetgeving te wijzigen. Deze beoogde wijzigingen hebben wij in Trackchanges gezet, zodat je precies ziet wat naar aanleiding van het Besluit verandert.

 1. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Hierin kan je zien dat de belangrijkste bepalingen zoals de interne klachtenregeling en geschilleninstantie, het wettelijke kader voor pensioenovereenkomsten, de transitie naar een nieuw pensioenstelsel en informatievoorschriften naar aanleiding van het Besluit toekomst pensioenen worden doorgevoerd. Klik hier om door de wijzigingen te bladeren.
 2. Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. De wijzigingen naar aanleiding van het Besluit toekomst pensioenen bevinden zich hier voornamelijk in de toevoeging van artikel 11a, ‘Beschikking over minimaal vereist eigen vermogen’ en aanpassing van artikel 30 in verband met de informatievoorschriften. Klik hier om de wijzigingen te bekijken.
 3. Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000. Hierin zijn op basis van het Besluit toekomst pensioenen de bijlagen 2 en 3 aangepast: ‘de berekening van de solidariteitsbijdrage als gevolg van het uittreden uit het bedrijfstakpensioenfonds’ en de ‘financiële gelijkwaardigheid’. Klik hier om de wijzigingen te bekijken.
 4. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. De wijzigingen op basis van het Besluit toekomst pensioenen bevinden zich in hier met name in artikelen 11 en 15. Vanwege de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is het fiscale pensioenkader daarop aangepast. Tevens is een nieuw artikel 25a toegevoegd in verband met de experimenteerbepaling voor zelfstandigen. Klik hier om de wijzigingen te bekijken.
 5. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. De wijzigingen naar aanleiding van het Besluit toekomst pensioenen bevinden zich hier in de artikelen 10, 10a, 10aa, 10b en 11. Als gevolg van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is ook het fiscale pensioenkader aangepast. Klik hier om te kijken wat er is gewijzigd.

Pensioenwoordenboek

Met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen gaat gepaard met een hoop nieuwe termen. De pensioenterminologie wordt daarmee aanzienlijk uitgebreid.

Met het pensioenwoordenboek geven we definities van de huidige en nieuwe pensioentermen. Maak vooral gebruik van het pensioenwoordenboek bij het doornemen van de wetten in track changes.

Klik op het icoon hieronder om het pensioenwoordenboek in te zien:

Wij geloven in een multidisciplinaire aanpak voor de transitie en implementatie van het Pensioenakkoord. Voor meer informatie over het Pensioenakkoord kun je terecht op onze speciale pagina over het Pensioenakkoord:

Meer weten?

Neem contact op met Jeroen Ruepert, Head of Asset Management of Boudewijn Broers, senior pensioenjurist Pensions Advisory.