Scenario-analyses worden steeds vaker genoemd in verband met klimaatgerelateerde risico’s. De ‘Task Force on Climate-related Financial Disclosures’ (TCFD) adviseert scenario-analyses als belangrijk instrument bij het stress-testen van een bedrijfsstrategie. En als het NOS Journaal de gevolgen van klimaatverandering wil laten zien, worden scenario’s van organisaties zoals het ‘International Energy Agency’ (IEA) en het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ (IPCC) gebruikt.

Maar wat is scenario-analyse precies en waarom is het belangrijk voor uw organisatie?  

1. Wat is scenario-analyse en waarom praat iedereen erover?

   

Scenario-analyse is een hulpmiddel om kritische strategiedicussies te verbeteren

Scenario-analyse is een proces waarbij toekomstige gebeurtenissen worden geanalyseerd door verschillende mogelijke uitkomsten in kaart te brengen. Het is een instrument om oorzaken van risico's en kansen, die normaal gesproken onopgemerkt blijven, op te sporen. Het biedt een gestructureerde manier om een reeks mogelijke vooruitzichten op de langere termijn te identificeren, waardoor bedrijven inzicht krijgen in relevante klimaatgerelateerde risico's en hoe deze zich kunnen ontwikkelen. 

Scenario-analyse helpt bij het ontwikkelen van een langetermijnperspectief (> 10 jaar) en houdt daarbij rekening met de impact van volatiele gebeurtenissen, zoals klimaatverandering

Met dit proces kunnen bedrijven vervolgens strategieën opstellen om weerbaar te kunnen zijn binnen de verschillende toekomstscenario's. In tegenstelling tot risicomanagement richten scenario-analyses zich doorgaans op de lange termijn en wordt de onzekerheid van de toekomst als een feit gezien bij het beoordelen van risico's en kansen. Scenario-analyses beantwoorden 'wat-als' vragen, en hebben dus niet het doel prognoses te maken of voorspellingen te doen door de waarschijnlijkheid te beoordelen. 

what if questions

2. Scenario-analyse helpt uw bedrijf ‘toekomstbestendig’ te maken

1. Scenario-analyse helpt bedrijven belangrijke klimaatrisico's (op de lange termijn) beter te beoordelen door het wegen van de impact van onverwachte klimaatgebeurtenissen op investeringen en andere beslissingen. Een scenario-analyse kan worden gezien als een soort risicomanagement, zij het dat conventionele verwachtingen over de toekomst ter discussie worden gesteld op een manier die bij risicobeheer niet het geval is. De scenario-analyse heeft duidelijk andere kenmerken, vooral voor wat betreft de vooruitzichten op de lange termijn (> 10 jaar) en de erkenning dat volatiele gebeurtenissen, zoals klimaatverandering, een impact op organisaties hebben.

In het traditionele risicobeheer houden bedrijven misschien geen rekening met systemische ontwikkelingen die van invloed zijn op risico's zoals klimaatverandering. Bijvoorbeeld een pandemie, een droogte waardoor een geopolitiek conflict ontstaat of een extreem weertype waardoor een elektriciteitscentrale wordt beschadigd. Hoewel dit soort gebeurtenissen op wereldschaal (nog) niet vaak voorkomen, kan de toegebrachte schade enorm groot zijn, zelfs veel groter dan de schade die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis met een hoge waarschijnlijkheid in een bepaald jaar.

2. Scenario-analyse helpt bedrijven de belangrijkste klimaatkansen beter in te schatten. Het proces helpt bij het formuleren van een visie over wat mogelijk is in de toekomst en laat u kansen identificeren waarmee uw organisatie vandaag al aan de slag kan.

3. Scenario-analyse helpt bedrijven te voldoen aan klimaatgerelateerde verslaglegging door het in kaart brengen van mogelijke toekomstige regelgeving.  

3. Waar moet u beginnen met scenario-analyse?

Scenario-analyse wordt soms over één kam geschoren met scenariomodellering, financiële modellering of klimaatprojecties, waardoor bedrijven al snel naar kwantitatieve cijfers grijpen om beweringen over de toekomst te onderbouwen. Dit is een voorkomende valkuil. Het is absoluut noodzakelijk kwalitatief te beginnen, door het in kaart brengen van verschillende mogelijke toekomstscenario’s en gerelateerde risico's en kansen. In een onzekere en steeds dynamischer wereld, kan een kwalitatieve beoordeling even waardevol zijn als een financieel model. 

Voordat u begint met scenario-analyse, dient u de onderstaande belangrijke stappen door te lopen:

 1. Het doel van de scenario-analyse vaststellen. Veel bedrijven gebruiken klimaatscenario's om strategie te onderbouwen; zorg ervoor dat het team het eens is over hoe de scenario's kunnen worden gebruikt.
 2. Bepaal het aantal scenario's dat u wilt opstellen. Begin met minimaal twee scenario’s in jaar 1 die voldoende onderscheidend zijn en bouw de complexiteit in de volgende jaren verder uit. 
 3. Kies het temperatuurtraject voor uw scenario's. Beslis of uw scenario's uitgaan van een wereld met een temperatuurstijging van 1,5°C of van een wereld met een stijging van ruim onder de 2°C. 
 4. Kies een tijdshorizon. Hoe ver in de toekomst wil u kijken? 2030, 2040 of 2050? 
 5. Vergeet niet gebruik te maken van bestaande scenario's. Deze kunnen helpen om uw scenario’s te ontwikkelen en voorspellingen over de toekomst te onderbouwen. 

KPMG kan u helpen

KPMG helpt klanten inzicht te krijgen in de aard en omvang van klimaatgerelateerde risico's en kansen, bij het ontwikkelen van robuuste en duidelijke klimaatscenario's om de financiële implicaties te begrijpen, en de juiste strategie te implementeren om klimaatgerelateerde risico's te beperken en klimaatgerelateerde kansen te benutten. Wij ondersteunen klanten ook bij het interpreteren van de TCFD-aanbevelingen en het toenemend aantal klimaatgerelateerde voorschriften, zodat zij aan deze voorschriften kunnen voldoen en hun ambitieniveau kunnen aantonen. Onze experts kunnen u adviseren over hoe u uw bedrijf kunt voorbereiden op een CO2-arme wereld.

Four step approach

Onze ondersteuning heeft betrekking op de volgende aspecten:

 • Het identificeren van klimaatgerelateerde risico's en kansen in de supply chain van de organisatie;
 • Het ontwikkelen en toepassen van een reeks klimaatscenario's om de veerkracht van het bedrijf te beoordelen;
 • Inzicht krijgen in de gevolgen van klimaatgerelateerde risico’s voor uw bedrijf en de impact daarvan op de financiële prestaties;
 • Het bepalen van acties om klimaatgerelateerde risico's te beperken en de onderneming daarop aan te passen en om kansen te benutten die voortvloeien uit klimaatverandering;
 • Integratie van mitigerende maatregelen met betrekking tot klimaatrisico's in bedrijfs- en risicomanagementprocessen;
 • Het beoordelen van de gereedheid voor, en het verbeteren van TCFD- en overige klimaatrapportages om de voortgang effectief te communiceren naar stakeholders, zoals investeerders.

Contact

Wilt u meer weten over klimaatscenario's en hoe u ermee aan de slag kunt gaan? Neem contact op met Anne-Cécile Moreno, Climate Risks & Decarbonization Lead.