KPMG heeft dit jaar wederom de jaarlijkse analyse van de Nederlandse verzekeringsmarkt uitgevoerd, op basis van de door DNB gepubliceerde data over 2020. Wat we zien, is dat de trend ten aanzien van de verdere consolidatie van de verzekeringsmarkt dit jaar doorzet. Het aantal verzekeraars dat in Nederland onder toezicht staat van DNB daalde in 2020 door met name de overname van VIVAT Schade en Movir door Nationale-Nederlanden Schade en VvAA Leven door ASR Leven.

In onze analyse geven wij voor de verschillende segmenten (Leven, Zorg en Schade) diverse perspectieven, zoals ontwikkelingen inzake premies, kosten en Solvency II-ratio’s.

Hieronder worden de belangrijke uitkomsten weergegeven.

Leven

De Solvency II-ratio’s eind 2020 zijn, ten opzichte van eind 2019, voor de meeste verzekeraars relatief stabiel gebleven en voor Achmea, ASR en Nationale-Nederlanden licht gestegen.

Zorg

De brutopremies zijn in 2020 aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2019 (plus EUR 1,7 miljard ofwel +4%), ondanks het feit dat door de meeste verzekeraars voor 2020 meer eigen vermogen is ingezet om de premiestijging te beperken. De premiestijging zet zich hiermee verder door en bedraagt +17% ten opzichte van 2016. 

Schade

De claims zijn ten opzichte van 2019 gedaald met 1,4%. Deze daling is met name te verklaren door de COVID-19-pandemie en de gunstige resultaten voor het P&C-domein (met name Motor/WA).

Een uitgebreidere toelichting op bovenstaande en andere onderwerpen is te lezen in onze analyse. Download de analyse via onderstaande link: 

Contact