• 1000

De European Crowdfunding Service Providers (2020/1503) ('ECSP') verordening heeft als primair doel harmonisatie van versnipperde (nationale) regelgeving voor het aanbieden van crowdfundingdiensten binnen de Europese Unie en verbetering van beleggersbescherming. Als gevolg van deze harmonisatie hebben crowdfundingplatforms slechts één vergunning nodig om hun diensten in de gehele EU te kunnen aanbieden. Deze harmonisatie brengt echter ook veel (nieuwe) verplichtingen voor de crowdfundingdienstverleners met zich mee.

Achtergrond

Investeren via crowdfunding wordt steeds populairder. Om de markt te reguleren en (niet-ervaren) beleggers te beschermen, hebben verschillende lidstaten daarom al nationale regelingen voor crowdfunding ingevoerd. Deze zijn toegesneden op de kenmerken en behoeften van de lokale markten en beleggers. Als gevolg hiervan lopen de bestaande nationale regels in de EU uiteen wat betreft de bedrijfsvoorwaarden voor crowdfundingplatforms, de reikwijdte van de toegestane activiteiten en de vergunningsvereisten. De verschillen tussen de bestaande nationale regels vormen een belemmering voor de grensoverschrijdende verlening van crowdfundingdiensten en hebben dus een rechtstreekse invloed op de werking van de interne markt voor dergelijke diensten.

Lennart Cattel

Partner

KPMG Nederland

E-mail

Impact

De nieuwe verordening treedt 10 november 2021 in werking en pakt de versnippering van het rechtskader aan dat van toepassing is op crowdfundingdiensten. De verordening waarborgt een goede werking van de interne markt en verbetert de beleggersbescherming en de marktefficiëntie.

Bij de verlening van crowdfundingdiensten zijn drie soorten actoren betrokken: de projecteigenaar die het te financieren project voorstelt, beleggers die het voorgestelde project financieren en een bemiddelingsorganisatie in de vorm van een crowdfundingdienstverlener die projecteigenaren en beleggers via een onlineplatform samenbrengt. Voor de bemiddelende partij (de crowdfundingdienstverlener) brengt de ECSP-verordening een aantal (nieuwe) verplichtingen met zich mee. Zij moet:

 • een rechtspersoon zijn die een daadwerkelijke en stabiele vestiging in de EU heeft;
 • specifieke projecten aan individuele beleggers kunnen voorstellen op basis van parameters of risico-indicatoren;
 • beschikken over governanceregelingen die doeltreffend en voorzichtig bestuur garanderen;
 • worden onderworpen aan prudentiële vereisten;
 • bedrijfscontinuïteitsplannen opstellen met bepalingen over het beheer van kritieke functies, het beheer van uitstaande leningen, kennisgeving aan cliënten en overdracht van regelingen voor de bewaring van activa;
 • een aparte vergunning aanvragen voor het aanbieden van betalingsdiensten in verband met haar crowdfundingdiensten;
 • indien zij kredietscores toepast op crowdfundingprojecten of een prijs voor crowdfundingaanbiedingen voorstelt, de belangrijkste elementen van haar methodiek bekendmaken;
 • voor ieder project een gestandaardiseerd 'blad met essentiële beleggingsinformatie' verstrekken aan aspirant-beleggers, op basis waarvan zij een weloverwogen beleggingsbeslissing kunnen nemen; en
 • alle vereiste gegevens over haar diensten en transacties bijhouden in het kader van transparantie.

Om een toereikende beleggersbescherming van de verschillende categorieën beleggers te waarborgen, wordt in de verordening een onderscheid gemaakt tussen ervaren en niet-ervaren beleggers. Ter bescherming van de niet-ervaren beleggers geldt een aantal nieuwe vereisten:

 • Crowdfundingdienstverleners moeten een instapkennistest van niet-ervaren aspirant-beleggers uitvoeren om hun inzicht in (het risiconiveau van) de beleggingen vast te stellen. Op basis hiervan kan de crowdfundingdienstverlener een advies geven of het beleggen in een project met de daarbij behorende risico's voldoende wordt begrepen door, en dus geschikt is voor, de niet-ervaren belegger.
 • Niet-ervaren beleggers moeten uitdrukkelijk bevestigen de risico's van het beleggen te onderkennen.
 • Voor niet-ervaren beleggers wordt een maximumbedrag per afzonderlijk project ingesteld.
 • Er wordt een bedenktijd ingesteld gedurende welke een niet-ervaren aspirant-belegger een beleggingsaanbod kan herroepen zonder daarvoor een reden te geven of een boete te betalen.

Tot slot komt er een openbaar register van alle crowdfundingdienstverleners die over een vergunning beschikken.

Crowdfundingaanbieders die projecten aanbieden van meer dan 5 miljoen euro of die het mogelijk maken te investeren in ondernemingen door de koop van verhandelbare aandelen of verhandelbare obligaties vallen binnen het MiFID II-regime. Zij zijn daarmee ook vergunningsplichtig als  beleggingsonderneming.

Tijdslijn

Publicatie: 20 oktober 2020
Van kracht: 10 november 2020
In werking in EU-lidstaten: 10 november 2021

Voor crowdfundingdiensten die al binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen, wordt een overgangsregeling getroffen, zodat crowdfundingdienstverleners hun bedrijfsactiviteiten kunnen aanpassen en een vergunning uit hoofde van de verordening kunnen aanvragen. Tot en met 10 november 2022 kunnen zij hun crowdfundingdiensten blijven verlenen die thans binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen. Lidstaten kunnen voorts (nationale) procedures instellen op grond waarvan de nationale vergunningen kunnen worden omgezet in vergunningen uit hoofde van de verordening. Lidstaten mogen geen aanvullende vereisten stellen aan crowdfundingdienstverleners om over een vergunning te beschikken.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem graag contact op met Hessel van Straalen.