We kennen allemaal de pensioendriehoek werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. Met het pensioenakkoord gaan meer driehoeksverhoudingen in de pensioenmarkt een uitdagende tijd tegemoet.

De driehoek AOW, bedrijfspensioen en lijfrente wordt herzien. Nu meer details bekend worden, kan gestart worden met het maken van keuzes voor een nieuwe architectuur. Binnen de driehoek van wetgever, sociale partners en pensioenuitvoerders stelt de eerste heldere kaders die essentieel zijn voor een compleet contract. Sociale partners en pensioenuitvoerders maken evenwichtig keuzes na analyses en zorgvuldige afwegingen. Al lijken de tijdslijnen voldoende ruimte te bieden voor het gebruikelijke polderen, niets is minder waar. Partijen maken heldere arbeidsvoorwaardelijke afspraken binnen de driehoek van pensioenambitie, premietoezegging en risico.

In de driehoek pensioenfondsen, verzekeraars/ppi's en vermogensbeheerders zullen de eerste zich bezinnen op hun raison d'être nu beschikbare premie het uitgangspunt is. Pensioenverzekeraars beraden zich over hun proposities, zoals zekerheid voor gepensioneerden die een zeker nominaal pensioen prefereren boven een onzekere welvaartsvaste uitkering. Vermogensbeheerders betreden mogelijk zelf het speelveld van prudent pensioenbeleggen tegen lage kosten. Een markt die zij vanuit andere landen goed kennen. De driehoek van pensioenuitvoerders, toezichthouder DNB en gedragstoezichthouder AFM borgt de integere en beheerste uitvoering en deelnemersgerichte communicatie. Zij worden liefst zo vroeg mogelijk in het proces betrokken om de belangen van deelnemers te behartigen.

Er is geen tijd te verliezen om gezamenlijk met nieuwe keuzes voor architectuur aan de slag te gaan met het belang van de deelnemers voorop. Zij dragen immers, collectief of individueel, alle risico’s. Plaats daarom tijdig een gevarendriehoek om hen te doordringen van hun keuzes voor architectuur van een persoonlijk pensioen op maat.

Dit artikel is ook verschenen in Pensioen Bestuur en Management nr. 2 2021 .