• 1000

De uiterste ingangsdatum van uw nieuwe pensioenregeling is 1 januari 2026, maar dat betekent niet dat u rustig achterover kunt leunen. Uiterlijk 1 januari 2024 dient namelijk al een transitieplan opgesteld te zijn. Dit is een belangrijk document waarin alle keuzes, overwegingen en berekeningen worden weergegeven die ten grondslag liggen aan de gemaakte afspraken over een nieuw pensioencontract. Hier gaat dus veel voorbereidend werk in zitten.

In het transitieplan moet in ieder geval het volgende worden opgenomen:

  1. Het gekozen pensioencontract.
  2. De effecten per leeftijdscohort van de overgang naar een leeftijdsonafhankelijke premie en degressieve opbouw. De wijze waarop deze effecten berekend moeten worden vloeit voort uit een wettelijk transitiekader. In een later stadium moeten deelnemers ook persoonlijk inzicht krijgen in de hoogte van hun verwachte pensioenresultaat vóór en na de overstap. Deze taak ligt bij de pensioenuitvoerder.
  3. De blauwdruk van de eventuele compensatieregeling met onder meer de hoogte van de compensatie, de (groepen) deelnemers die gecompenseerd worden, de vorm van de compensatie en de wijze waarop de compensatie gefinancierd wordt.
  4. De keuze voor wel of niet invaren van reeds bestaande pensioenaanspraken en -rechten inclusief een onderbouwing van de gemaakte keuzes. 
  5. De wijze waarop met financiële schokken die het bestaande pensioencontract raken wordt omgegaan tijdens de transitiefase naar het nieuwe pensioencontract.

Belangrijk in de transitie is eveneens een adequaat communicatieplan. Iedere verandering wekt in eerste instantie weerstand op en een gedegen communicatieplan kan veel onzekerheid (en angst voor het onbekende) wegnemen. Uw kostbare arbeidsvoorwaarde pensioen blijft zo waarde toevoegen aan uw arbeidsvoorwaardenpakket om talent aan te trekken en te behouden.

Het sleutelwoord bij het opstellen van een transitieplan is samenwerken. Betrokkenheid en toewijding van zowel de werkgever, de werknemersvertegenwoordiging als de pensioenuitvoerder zijn onmisbaar. Met het wettelijke transitiekader worden handvatten geboden om de transitie zorgvuldig en evenwichtig te laten verlopen. De kritische blik, inhoudelijke expertise en projectmanagementvaardigheden van onze KPMG-medewerkers staan tot uw beschikking om het transitieproces succesvol te laten verlopen.

Olivier Roodenburg

Senior manager - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail