• 1000

Uw huidige pensioenregeling gaat uit van doorsneeopbouw: uw werknemers bouwen allemaal hetzelfde jaarlijkse percentage aan pensioen op ongeacht hun leeftijd. Naast doorsneeopbouw geldt bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen ook een doorsneepremie: voor iedere werknemer wordt hetzelfde percentage pensioenpremie betaald ongeacht hun leeftijd. Is een pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar, premiepensioeninstelling of algemeen pensioenfonds, dan kan een leeftijdsafhankelijke pensioenpremie gelden. Bij ondernemingspensioenfondsen komen beide varianten voor.

De combinatie van doorsneeopbouw en doorsneepremie zorgt ervoor dat jongeren verhoudingsgewijs te veel betalen en ouderen te weinig betalen voor hun pensioenopbouw. In het Pensioenakkoord is daarom opgenomen dat toekomstige pensioenregelingen gebaseerd moeten zijn op een premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie en een pensioenopbouw die past bij de ingelegde premie. Dit laatste betekent dat de pensioenopbouw afneemt naarmate de leeftijd vordert. Dat wordt ook wel degressieve opbouw genoemd. In de afbeelding hieronder maken we het verschil tussen het huidige en toekomstige systeem grafisch inzichtelijk.

Leeftijdsonafhankelijk premiepercentage
Leeftijdsonafhankelijk premiepercentage

Het zal u direct opvallen dat een deel van uw werknemers mogelijk nadeel ondervindt van de overgang naar een leeftijdsonafhankelijke premie en degressieve opbouw. De mate waarin dat het geval is en welke groepen werknemers geraakt worden is voornamelijk afhankelijk van de hoogte van het leeftijdsonafhankelijke premiepercentage dat u toezegt in uw toekomstige pensioenregeling. Bij de bepaling hiervan raden wij aan om onder meer rekening te houden met:

  • de toezegging in uw huidige pensioenregeling;
  • de doelstellingen, wensen en het ambitieniveau voor uw toekomstige pensioenregeling;
  • de fiscale begrenzingen: er gaat een fiscaal maximale premiegrens gelden die periodiek herijkt wordt. Deze wordt op een later moment vastgesteld, maar zal naar verwachting liggen tussen de 30% en 33% van de pensioengrondslag, exclusief administratiekosten en risicopremies;
  • de leeftijdsopbouw en salarissen van uw werknemers en de verwachte ontwikkeling hierin;
  • de samenhang met een eventuele compensatieregeling om werknemers die nadeel ondervinden van de overgang te compenseren.

Hebt u momenteel een leeftijdsafhankelijke premieregeling? Dan kunt u ervoor kiezen om deze voor uw werknemers die hierin reeds deelnemen voort te zetten. Voor werknemers die nieuw bij u in dienst treden moet u wel overstappen naar een leeftijdsonafhankelijke premieregeling.  

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag verschillende scenario's met elkaar wilt vergelijken bij de bepaling van de hoogte van het premiepercentage en wilt zien wat de financiële impact is vanuit werkgevers- en werknemersperspectief. Met behulp van onze Pensioenakkoord Impact Tool krijgt u deze inzichten op een begrijpelijke en overzichtelijke manier aangereikt.

Olivier Roodenburg

Senior manager - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail