• 1000

Doelstelling van het kabinet is om mensen meer keuzemogelijkheden te geven ten aanzien van hun pensioen. Eén maatregel is al concreet vormgegeven: de eenmalige uitkering op de pensioeningangsdatum. Deze keuzemogelijkheid treedt naar verwachting per 1 januari 2022 in werking. Pensioenuitvoerders zijn vanaf dat moment verplicht om mee te werken aan het verzoek van een deelnemer tot een eenmalige uitkering mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo mag de eenmalige uitkering maximaal tien procent van het opgebouwde pensioen(kapitaal) bedragen, dient de eenmalige uitkering plaats te vinden op de pensioeningangsdatum, mag de toekenning van de eenmalige uitkering er niet toe leiden dat de levenslange bruto pensioenuitkering onder de afkoopgrens van € 497,27 (2020) komt en mag er geen samenloop zijn met een hoog-laag uitkering. De pensioenuitvoerder zal dit toetsen.

Als werkgever kunt u vooral een rol spelen door, in afstemming met de pensioenuitvoerder, uw werknemers van informatie te voorzien over de mogelijkheid van een uitkering ineens. U kunt hen bijvoorbeeld informeren over de gevolgen als de eenmalige uitkering gecombineerd wordt met deeltijdpensioen, de verschillen tussen de eenmalige uitkering en de hoog-laagconstructie, de mogelijke fiscale gevolgen van de eenmalige uitkering en de mogelijke impact op inkomensafhankelijke toeslagen zoals de huurtoeslag en zorgtoeslag.

Naast de opname van een bedrag ineens gaat het kabinet onderzoeken welke andere keuzemogelijkheden op termijn kunnen worden geïntroduceerd. Zij denkt bijvoorbeeld aan het inzetten van een deel van de premie voor het aflossen van de hypotheek en uitbreiding van de mogelijkheden voor mensen om te kiezen voor een groener pensioen dat duurzaam en eerlijk belegd wordt. Ook hier geldt dat u als werkgever vooral een rol kunt spelen in de informatievoorziening naar uw werknemers.

Olivier Roodenburg

Senior manager - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail