Lees onze blog en u hebt weer overzicht: wij hebben alle informatie voor u op een toegankelijke en duidelijke wijze op een rij gezet.

Op woensdag 30 maart 2022 heeft minister Schouten het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (‘Wtp’) naar de Tweede Kamer gestuurd voor verdere plenaire behandeling. In deze blog schetsen wij kort de verschillen sinds de internetconsultatie, presenteren we de tien wetten door middel van ‘track changes’ en geven we u een duidelijk beeld van het tijdspad. 

Belangrijkste verschillen sinds de internetconsultatie

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘SZW’) heeft het wetsvoorstel Wtp eerder, te weten in december 2020, ter internetconsulatie gepubliceerd. Gedurende een periode van bijna twee maanden waren geïnteresseerde partijen in de gelegenheid om te reageren op het globale wetsvoorstel. Dat leverde meer dan vierhonderd reacties op. Daarnaast heeft het kabinet advies ontvangen van verschillende instanties, zoals de AFM, DNB en de Raad van State. Het wetsvoorstel dat nu naar de Tweede Kamer is gestuurd, verschilt op een aantal punten van het wetsvoorstel dat ter internetconsultatie is gepubliceerd.

Niet limitatief is ons het volgende opgevallen:

  • In tegenstelling tot de consultatieversie moeten verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen, net als in de solidaire premieregeling, een risicodelingsreserve aanhouden binnen de flexibele pensioenregelingen. Voor de overige pensioenuitvoerders is dit optioneel.
  • Om het nieuwe pensioenstelsel te laten slagen is het uitgangspunt in het wetsvoorstel, evenals in het consultatiewetsvoorstel, dat alle opgebouwde pensioenaanspraken en ‑rechten moeten worden ingevaren in het nieuwe stelsel, tenzij er onevenredig nadelige effecten zijn voor de deelnemers. Het ingediende wetsvoorstel voegt daaraan toe dat pensioengerechtigden bij het invaren van hun pensioenaanspraken en ‑rechten in een flexibele pensioenregeling voortaan binnen één jaar na de collectieve waardeoverdracht de keuze moeten maken tussen een vaste en een variabele pensioenuitkering.
  • In het wetsvoorstel blijft de mogelijkheid behouden om voor de omrekening van de huidige opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten naar persoonlijke pensioenvermogens gebruik te maken van zowel de standaardmethode als de Value Based ALM-methode.
  • De governance van pensioenfondsen zal door het wetsvoorstel niet wezenlijk veranderen. Wel zal het intern toezicht op onderdelen worden versterkt. Voor alle vormen van intern toezicht (waaronder raad van toezicht, visitatiecommissie en niet-uitvoerend bestuur) is voorgesteld dat het bij het oordeel over de evenwichtige belangenafweging door het pensioenfondsbestuur nadrukkelijk ook toeziet op de besluitvorming bij invaren. De raad van toezicht krijgt hiernaast, in aanvulling op de bestaande goedkeuringsrechten, een afzonderlijk goedkeuringsrecht op het voorgenomen besluit van het bestuur tot invaren. Het adviesrecht van het verantwoordingsorgaan met betrekking tot invaren is ongewijzigd overgenomen uit het consultatiewetsvoorstel. Dit betekent dat – ook wanneer een geleding binnen het VO negatief adviseert terwijl de meerderheid van het VO positief adviseert – het bestuur mogelijk terug moet naar de sociale partners om het voorgenomen besluit tot invaren te laten heroverwegen. 

Tien wetten met track changes

Met zijn 73 pagina’s heeft het wetsvoorstel tot doel een groot aantal wetswijzigingen door te voeren. De meeste wijzigingen zijn gericht op de Pensioenwet, maar daarnaast beoogt het wetsvoorstel nog negen andere wetten te wijzigen. Door het grote aantal wijzigingen in verschillende wetten, ziet u wellicht door de bomen het bos niet meer. Voor uw gemak hebben wij daarom de wetswijzigingen door middel van track changes voor u opgesteld. Zo kunt u in één oogopslag per wet zien wat er precies door het wetsvoorstel wordt gewijzigd

Tijdspad

In onderstaande afbeelding staat het tijdspad vermeld tot de transitiedatum per 1 januari 2027. Dit is het moment waarop de sociale partners en de pensioenuitvoerders de pensioenregeling uiterlijk aan de nieuwe wetgeving moeten hebben aangepast. Het definitieve ontwerp en de inwerkingtreding van de Wtp zijn uiteraard nog afhankelijk van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel. De verwachting is vooralsnog dat de plenaire behandeling in het tweede kwartaal van 2022 zal plaatsvinden, om zorg te dragen dat de Wtp op 1 januari 2023 in werking kan treden. Wij zullen de parlementaire ontwikkelingen op de voet volgen en u op de hoogte houden als er wijzigingen in het tijdspad worden verwacht.

Wtp

Wij hebben de inhoud van deze blog toegespitst op het wetsvoorstel dat is ingediend bij de Tweede Kamer. Zoals vermeld, houden wij het parlementaire proces en de gevolgen voor het wetsvoorstel nauwlettend in de gaten. In onze blogs en op onze Pensioenakkoord-pagina informeren wij over de laatste stand van zaken.

In onze eerstvolgende blog staan wij stil bij het Besluit toekomst pensioenen dat op 2 april 2022 ter consultatie is gepubliceerd. Partijen kunnen tot 30 april 2022 hierop reageren. Deze conceptregelgeving – bedoeld als uitwerking van het wetsvoorstel Wtp – bevat onder andere nadere regels met betrekking tot het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, de waarborgen voor een evenwichtige transitie, informatievoorschriften, geschillenbeslechting en het fiscale kader voor pensioenovereenkomsten.

Wij geloven in een multidisciplinaire aanpak van de transitie en implementatie van het Pensioenakkoord. Voor meer informatie over het Pensioenakkoord kunt u terecht op de bovengenoemde speciale pagina over het Pensioenakkoord.

Of neem contact op met Monica Swalef, Head of Pensions Advisory, Nicole Kusters, senior manager Pensions Advisory, Boudewijn Broers, senior pensioenjurist Pensions Advisory, of Olivier Roodenburg, actuaris Pensions Advisory.