5 min read

Inleiding

Een nieuw pensioenproduct! Vanaf 22 maart 2022 kan een groot aantal financiële instellingen een PEPP aanbieden. De Europese Unie (EU) introduceert met PEPP een nieuw pensioenproduct voor alle inwoners van de EU. In deze blog zetten wij kort uiteen met welk doel de ‘PEPP-verordening’ tot stand gekomen is, wat een PEPP is, wie een PEPP mogen aanbieden, welke voordelen het met zich meebrengt en wat je met een PEPP kan.

Waarom is een PEPP nodig?

Volgens de Europese Commissie (EC) heeft maar 27 procent van de Europeanen tussen 25 en 59 jaar een pensioenproduct anders dan een staatspensioen, zoals de AOW. Daarnaast kampt de EU met een alsmaar groeiend vergrijzingsprobleem. In de toekomst neemt het aantal werkende EU-burgers steeds meer af ten opzichte van het aantal gepensioneerden. Dit heeft tot gevolg dat de houdbaarheid van de pensioenstelsels van de lidstaten onder grote druk komt te staan. Om de toename van deze druk tegen te gaan, wil de EU de markt voor persoonlijke pensioenen stimuleren. Een PEPP moet deze markt een impuls geven. Tegelijkertijd is het voor een PEPP-spaarder eenvoudig om een PEPP mee te nemen bij het verhuizen naar een andere lidstaat, omdat een PEPP gemakkelijk kan worden overgedragen binnen de EU. Door een PEPP in het leven te roepen, wordt het recht van burgers om in de hele EU te leven en te werken bevorderd.1 Het is vooral interessant voor werknemers of personen die zich tussen verschillende EU-landen verplaatsen. Mobiliteit in de EU wordt hierdoor nog gemakkelijker gemaakt voor EU-burgers.

Wat is een PEPP?

Een PEPP is een persoonlijk pensioenproduct, waarbij alle inwoners van de EU vrijwillig gebruik kunnen maken van beleggen voor het opbouwen van een (aanvullend) pensioen. EU-lidstaten zijn verplicht een fiscale facilitering van een PEPP te regelen. Het is aan de lidstaten zelf hoe zij dit willen doen. Nederland kiest ervoor om een PEPP als een derde pijler pensioenproduct te behandelen. Net als bij een lijfrenteproduct zijn de betaalde premies (gedeeltelijk) aftrekbaar van het belastbare inkomen. De wettelijke basis van een PEPP is de Europese Verordening inzake het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct).2 De PEPP-verordening voorziet in basiskenmerken op het gebied van onder meer:

 • toelating van iedereen: werknemers, deeltijdwerkers, zelfstandigen of werklozen kunnen sparen met een PEPP;
 • transparantie: PEPP-aanbieders moeten volledige transparantie geven over kosten en vergoedingen in verband met de belegging in een PEPP;
 • informatie: de PEPP-aanbieder moet de informatie over het PEPP-product verstrekken in een PEPP-essentiële-informatiedocument. Hierin wordt onder meer informatie gegeven over de kostenstructuur van het product, de risico’s en voordelen van het product, de verschillende beschikbare beleggingsopties of de wijze waarop uitkeringen kunnen worden ontvangen; en
 • overdraagbaarheid: een PEPP is overdraagbaar tussen de EU-lidstaten. PEPP-spaarders kunnen in de hele EU blijven sparen met dezelfde regeling, zelfs als ze naar een ander EU-lidstaat verhuizen.

Iedere PEPP moet aan deze basiskenmerken voldoen. Doordat een PEPP in een Europese verordening is geregeld, is het rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten en zorgt daarmee voor een hoge mate van harmonisatie. Mede daardoor kan een PEPP relatief snel worden ingezet in de markt van persoonlijke pensioenproducten.

Wie mogen een PEPP aanbieden?

Een groot aantal financiële instellingen binnen de EU mag een PEPP aanbieden, waaronder verzekeraars, banken, vermogensbeheerders en pensioenuitvoeringsorganisaties, voor zover die bevoegd zijn om lijfrenteproducten aan te bieden. Hierdoor kunnen Nederlandse pensioenfondsen en Premiepensioeninstellingen (PPI’s) geen PEPP’s aanbieden.

Een instelling die een PEPP wil aanbieden, dient zich hiervoor eerst te registreren bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Na goedkeuring van de bevoegde toezichthouder wordt een PEPP ingeschreven in een openbaar register dat wordt beheerd door de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

Welke voordelen biedt PEPP?

Een PEPP kent een groot aantal voordelen voor zowel PEPP-spaarders als aanbieders van een PEPP. Enkele van deze voordelen zijn:

 • Consumentenbescherming | De PEPP-verordening stelt behoorlijke eisen aan PEPP-aanbieders op het gebied van transparantie en communicatie, waarmee een hoge mate van consumentenbescherming wordt gewaarborgd.
 • Maximum op kosten | De kosten en vergoedingen van een aanbieder van een PEPP mogen jaarlijks niet meer bedragen dan 1% van het opgebouwde vermogen.
 • Meeneembaar | Iedere PEPP-aanbieder moet een meeneembaarheidsdienst aanbieden die PEPP-spaarders in staat stelt om te blijven bijdragen op hun bestaande PEPP-rekening wanneer zij verhuizen naar een andere EU-lidstaat (5 jaar na het sluiten van een PEPP-overeenkomst).
 • Maximum op overstapkosten | De overstapkosten zijn gemaximaliseerd tot de werkelijke administratieve kosten die de overdragende PEPP-aanbieder maakt en mogen niet meer bedragen dan 0,5% van het opgebouwde vermogen.
 • Keuzevrijheid | PEPP-spaarders hebben een keuzevrijheid bij welke PEPP-aanbieder zij hun PEPP willen onderbrengen en kunnen daarbij kiezen uit verschillende beleggingsstrategieën.
 • Keuze in uitkeringen | Het uitkeren van een PEPP kan op verschillende manieren: ineens, in termijnen, lumpsum of een combinatie daarvan.
 • Registratie en aanbieding PEPP | PEPP-aanbieders dienen zich slechts één keer te registreren bij de bevoegde autoriteit en kunnen vervolgens in alle lidstaten hun PEPP aanbieden.
 • Fiscaal | Fiscale facilitering door Nederland als een derde pijler product (lijfrente).
 • AFM DNB| De AFM is aangewezen als toezichthouder, waarbij DNB op bepaalde gronden een bindend advies kan geven.

Conclusie

Een PEPP is een relatief eenvoudig pensioenproduct en kan worden gezien als een transparante en kosteneffectieve optie om voor de oude dag te sparen. Een PEPP komt niet in de plaats van de bestaande oudedagsvoorzieningen, maar is bedoeld als aanvulling hierop.

De verwachting is dat er op 22 maart 2022 een aantal aanbieders met een PEPP-product komt.

 

Meer informatie?

Bent u op zoek naar meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Rutger van DrunenDeby LieBoudewijn BroersNicole KustersKasandra Secreve of Monica Swalef.

 

 

[1] Preambule Verordening (EU) 2019/1238, overweging 6.

[2] Verordening (EU) 2019/1238 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP).