• Miekee Lam, Manager |
  • Jeroen Gielen, Director |
5 min read

De afgelopen tijd is er veel aandacht uitgegaan naar de EIOPA 2020 review, en de mogelijke veranderingen die daaruit kunnen volgen. Echter, in de zomer heeft EIOPA ook een aantal andere relevante documenten gepubliceerd: één opinie, vier consultaties, en twee 'Supervisory statements'. In dit artikel geven we van elke publicatie een korte samenvatting zodat je in een paar minuten weer up-to-date bent met de (opkomende) regelgeving binnen Solvency II!

A. Opinie op risicomitigerende technieken

Nieuwe complexe herverzekeringsconstructies die interacteren met de Standaardformule worden steeds populairder. EIOPA heeft daarom een opinie gepubliceerd over het gebruik hiervan. EIOPA vindt dat er aandacht moet zijn voor de consistentie tussen de beoogde risico-overdracht van de herverzekeringsconstructie en de uitwerking op de SCR. Verzekeraars moeten kunnen uitleggen hoe het herverzekeringsbeleid aansluit op het risicomanagementbeleid. EIOPA is ook van mening dat de toezichthouder idealiter is aangehaakt in het traject van afsluiten, zodat de toezichthouder een goed beeld heeft van de (te verwachten) impact van de herverzekering.

B. Consultatie op de herziening van richtsnoeren inzake contractgrenzen (deadline 12 november 2021)

Contractgrenzen specificeren of een dekking onderdeel is van het bestaande contract of van een (her)nieuw(d) contract. Om de toepassing van contractgrenzen consistent te krijgen tussen verschillende partijen, heeft EIOPA nadere richtlijnen voorgesteld ter consultatie in aanvulling op de bestaande richtsnoeren. Hierin wordt gesproken over unbundling en de economische eigenschappen van het contract.

C. Consultatie op de herziening van richtsnoeren voor de waardering van technische voorzieningen (deadline 12 november 2021)

Voor de waardering van de technische voorzieningen wordt een voorstel gedaan om de bestaande richtsnoeren uit te breiden met aanvullende richtsnoeren. Het belangrijkste onderdeel zijn de aanvullende richtlijnen voor het toepassen van expert judgement op de vaststelling van aannames, in het bijzonder de omgang met materialiteit, governance, communicatie over onzekerheid, documentatie en validatie. Andere onderwerpen in de consultatie zijn toekomstige beheeractiviteiten (future management actions), de behandeling van financiële garanties en contractuele opties, de EPIFP en kostenallocatie.

D. Consultatie op de wijze van toezicht op run-off ondernemingen (deadline 17 oktober 2021)

Overnames van portefeuilles en verzekeringsondernemingen in run-off komen steeds vaker voor. Dit vraagt meer aandacht van de toezichthouder, terwijl specifieke Solvency II-richtlijnen ontbreken. EIOPA heeft daarom een voorstel gedaan voor het toezicht op run-off ondernemingen. De voorgestelde Supervisory statement gaat in op de rol van de lokale prudentiële toezichthouder bij de goedkeuring van een dergelijke overname, maar gaat ook in op de te bepalen winstgevendheid op korte termijn. Tevens zou de gedragstoezichthouder (AFM in NL) een rol moeten krijgen om de belangen van de polishouders te beschermen.

E. Consultatie op amendments van de supervisory reporting en disclosure-vereisten (deadline 17 oktober 2021)

EIOPA heeft een aanpassingsvoorstel gedaan ter consultatie voor de QRTs waarmee verzekeraars hun cijfers rapporteren aan de lokale toezichthouder. De voorgestelde aanpassingen zijn grotendeels gebaseerd op de QRTs gepubliceerd met de 2020 Solvency II-opinie van EIOPA. In aanvulling hierop zijn kwartaalrapportage-templates versimpeld, templates geëlimineerd en nieuwe drempelwaardes gedefinieerd. De aanpassing moet ervoor zorgen dat nieuw opkomende risico's beter in beeld komen voor toezichthouders en tegelijkertijd zorgen voor lagere rapportagekosten voor verzekeraars.

F. Supervisory statements

De eerste publicatie in de categorie 'Supervisory statements' gaat over het handelen van toezichthouders wanneer een verzekeraar door de solvabiliteitsgrens van 100% SCR zakt. De extra guidance vanuit EIOPA betreft de analyse van de oorzaak van de slechte solvabiliteitspositie, het herstelplan dat de verzekeraar in een dergelijk situatie opstelt, en de maatregelen en monitoring tijdens de periode van herstel. De aanleiding is de COVID-pandemie, die heeft aangetoond dat er zich onverwachte scenario's kunnen ontvouwen met grote gevolgen voor de solvabiliteit van verzekeraars. Ook het tweede Statement heeft te maken met de COVID-pandemie. Veel verzekeraars hadden al een 'Spaanse griep'-scenario in de ORSA, maar de COVID-pandemie heeft laten zien dat de impact hiervan heel anders is – en vaak veel breder – dan eerder werd aangenomen (Zie link naar: Impact COVID op verzekeraars: Een ongeluk komt nooit alleen). Het tweede Statement van EIOPA geeft aan hoe EIOPA verwacht dat verzekeraars met COVID omgaan in hun ORSA.

Wat voor publicaties brengt EIOPA uit en in welk opzicht verschillen deze met elkaar?

Opinies zijn formeel niet bindend, maar wel zeer leidend. Aangezien EIOPA het belangrijkste adviesorgaan is voor de Europese Commissie ten aanzien van de wet- en regelgeving voor verzekeraars, is het aannemelijk dat een opinie van EIOPA zal worden overgenomen in het opstellen van nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving.

Consultaties zijn een uitvraag om feedback te geven op de voorgenomen standpunten die EIOPA wil gaan innemen. Opgehaalde feedback zal in overweging worden genomen voordat het formele standpunt wordt ingenomen.

Supervisory statements hebben als doel om de verschillende toezichthouders in Europa op dezelfde manier te laten handelen en oordelen in gelijke situaties.

 

Links naar de publicaties:

A. Opinie op risico-mitigerende technieken
https://www.eiopa.europa.eu/content/opinion-use-of-risk-mitigation-techniques-insurance-undertakings

B. Consultatie op de herziening van richtsnoeren inzake contractgrenzen (deadline 12 november 2021)
https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-revision-of-solvency-ii-guidelines-contract-boundaries-and-valuation-of

C. Consultatie op de herziening van richtsnoeren voor de waardering van technische voorzieningen (deadline 12 november 2021)
https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-revision-of-solvency-ii-guidelines-contract-boundaries-and-valuation-of

D. Consultatie op de wijze van toezicht op run-off ondernemingen (deadline 17 oktober 2021)
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-consults-approach-supervision-of-run-undertakings

E. Consultatie op amendments van de supervisory reporting en disclosure-vereisten (deadline 17 oktober 2021)
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-consults-amendments-of-supervisory-reporting-and-disclosure-requirements

F. Supervisory statements
https://www.eiopa.europa.eu/content/supervisory-statement-supervisory-practices-and-expectations-case-of-breach-of-solvency

https://www.eiopa.europa.eu/content/supervisory-statement-orsa-context-of-covid-19-0