Dikemaskini 1 Disember 2021

KPMG mengiktiraf kepentingan untuk menjaga privasi, kerahsiaan dan keselamatan maklumat yang diamanahkan kepada kami semasa menjalankan perniagaan dan ini termasuk maklumat peribadi (kadangkala dirujuk sebagai “data peribadi”, “maklumat pengenalan peribadi” atau "PII") yang dikumpulkan dari calon pekerjaan kami.

“KPMG”, “kami” dan “kita” dalam penyata privasi (“Penyata Privasi”) ini merujuk kepada organisasi global atau satu atau lebih firma anggota KPMG International Limited ("KPMG International"), yang masing-masing adalah entiti undang-undang yang berasingan. KPMG International Limited adalah syarikat Inggeris persendirian yang terhad secara jaminan dan tidak memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Tidak ada firma anggota yang memiliki kewibawaan untuk mewajibkan atau mengikat KPMG International atau firma anggota lain terhadap pihak ketiga, dan juga KPMG International tidak mempunyai kewibawaan tersebut untuk mewajibkan atau mengikat mana-mana firma anggota.

Notis Privasi Calon ini bertujuan untuk menerangkan bagaimana kami menangani dan melindungi data peribadi anda sehubungan dengan proses pengambilan pekerja KPMG dan apa tanggungjawab perlindungan data KPMG bersama dengan hak anda. Dalam Notis Privasi Calon ini, "Data peribadi" bermaksud maklumat yang dengan sendirinya atau bersama dengan data peribadi lain dapat mengenali seseorang. Istilah Calon (atau "Anda") yang digunakan dalam Notis Privasi Calon merujuk kepada individu yang memohon atau mencari pekerjaan dengan kami, baik secara sementara atau tetap. Ini juga termasuk calon untuk pelatihan, penempatan atau program latihan lain di KPMG.

Maklumat yang kami kumpulkan

Maklumat peribadi yang kami kumpulkan dalam proses permohonan pekerjaan anda dan wawancara dengan kami termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

— Maklumat peribadi seperti nama, jantina, tarikh lahir, pengenalan pendaftaran negara dan/atau nombor pasport, alamat tempat tinggal, maklumat hubungan (alamat telefon dan e-mel), nama dan pekerjaan ibu bapa dan adik beradik;

— Maklumat latar belakang pendidikan anda, kelayakan profesional, pengalaman kerja;

— Keputusan ujian psikometrik;

— Rujukan dari majikan terdahulu atau rujukan yang lain;

— Maklumat mengenai pekerjaan lain selain dari pekerjaan utama;

Untuk tujuan penilaian pengambilan pekerja kami, kami juga akan meminta calon untuk memberikan butir-butir yang berkaitan dengan kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang serupa, dan pengisytiharan kesihatan anda, pelakuan atau dakwaan melakukan kesalahan dan status muflis.

Dari mana kami mengumpul maklumat

Selain mendapatkan maklumat secara langsung dari anda, KPMG juga mengumpulkan data peribadi anda dari pihak ketiga, seperti agensi pekerjaan yang anda gunakan, rujukan yang anda namakan atau dari sumber umum yang tersedia seperti LinkedIn.

Bagaimana kami menggunakan maklumat anda

Kami memproses data peribadi anda untuk tujuan:

— Mengenal dan menilai calon berpotensi untuk bekerja;

— Mengenal pasti calon untuk peluang pengambilan pekerja di masa depan yang mungkin tersedia;

— Mengenal pasti kemungkinan konflik kepentingan calon;

— Melakukan pemeriksaan rujukan dan/atau latar belakang.

Asas undang-undang dimana kami memproses data peribadi anda

Kami mengumpulkan maklumat peribadi anda untuk memproses permohonan anda, berdasarkan persetujuan anda. Pemprosesan ini juga bertujuan untuk memasuki kontrak pekerjaan dengan anda (sekiranya permohonan diteruskan ke tawaran pekerjaan).

Sekiranya maklumat yang kami kumpulkan melibatkan data peribadi yang sensitif, kami akan meminta persetujuan eksplisit anda sebelum diproses.

Sekiranya permohonan pekerjaan anda diteruskan ke tawaran pekerjaan dengan KPMG, dan apabila anda telah menerima tawaran tersebut, asas pemprosesan data peribadi anda dari tempoh itu adalah mengikut Notis Privasi untuk Pekerja.

Perlukah anda memberikan maklumat peribadi yang kami minta

Walaupun anda berhak untuk tidak memberikan maklumat peribadi anda, tanpa ini, anda akan memahami bahawa kami tidak akan dapat membuat penilaian yang wajar dan tepat mengenai permohonan anda untuk mendapatkan peluang pekerjaan dengan KPMG.

Keselamatan data

KPMG mempunyai polisi dan prosedur keselamatan yang wajar untuk melindungi maklumat peribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses atau pendedahan, perubahan, atau pemusnahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja. Walaupun dengan usaha terbaik dari KPMG, keselamatan tidak dapat dijamin sepenuhnya dari semua ancaman. Seboleh-bolehnya, akses ke maklumat peribadi anda terhad kepada mereka yang perlu mengetahui dan pekerja KPMG yang mempunyai akses diperlukan untuk menjaga kerahsiaan maklumat tersebut.

Berapa lama kami menyimpan maklumat peribadi anda

Kami akan menyimpan data peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuanpengumpulan data tersebut. Sekiranya pemprosesan permohonan pekerjaan anda diteruskan kepada tawaran pekerjaan dengan KPMG, data peribadi anda yang dikumpulkan sebagai calon akan menjadi sebahagian daripada rekod pekerja KPMG. Tempoh penyimpanan data peribadi anda sejak itu akan dinyatakan seperti dalam Notis Privasi untuk Pekerja.

Sekiranya permohonan anda tidak berjaya, kami mungkin masih menyimpan dan menggunakan data peribadi anda yang dikumpulkan semasa proses pengambilan pekerja untuk mempertimbangkan anda untuk jawatan baru, dan, jika perlu, untuk rujukan kami sekiranya anda mengemukakan permohonan baru pada masa akan datang. Walau apa pun, kami tidak akan menyimpan data peribadi anda lebih dari dua tahun.

Pemprosesan automatik

KPMG tidak menggunakan sistem automatik untuk melaksanakan proses apa pun yang akan menghasilkan keputusan automatik berkaitan dengan permohonan pekerjaan anda.

Pemindahan maklumat

Pemindahan di dalam rangkaian firma KPMG

Kami mungkin berkongsi maklumat mengenai calon pekerjaan kami dengan firma anggota lain dari rangkaian KPMG untuk tujuan yang berkaitan dengan peluang pekerjaan yang dicari oleh calon. Kami juga berkongsi maklumat peribadi dengan rangkaian KPMG untuk tujuan menyediakan perkhidmatan seperti “hosting” dan sokongan aplikasi IT.

Pemindahan kepada pihak ketiga

Pemprosesan rujukan dan latar belakang permohonan pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga yang dilantik oleh KPMG. Pihak-pihak ini mungkin menggunakan perkhidmatan penyedia perkhidmatan lain seperti untuk tujuan hosting pelayan yang memerlukan pemindahan data ke luar Malaysia.

Kecuali untuk tujuan ini, kami tidak mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga atau menyerahkan maklumat tersebut kepada pemindahan ke luar Malaysia tanpa persetujuan anda. Dimana keperluan itu timbul, kami memastikan bahawa pihak ketiga yang kami memindahkan data peribadi akan memberikan tahap perlindungan yang memadai terhadap data peribadi sesuai dengan piawaian ketat yang kami perlukan untuk memproses data.

KPMG tidak akan memindahkan maklumat peribadi yang anda berikan kepada mana-mana pihak ketiga bagi tujuan pemasaran langsung.

Hak anda

Adalah penting untuk anda memastikan maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda adalah tepat, lengkap dan terkini. Jika mana-mana butiran anda berubah atau jika anda percaya bahawa sebarang maklumat peribadi KPMG telah kumpulkan tentang anda adalah tidak tepat, anda boleh menghubungi kami di MY-FMHR@kpmg.com.my dan kami akan melakukan semua usaha yang munasabah dan praktikal untuk memenuhi permintaan anda, asalkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan berkaitan.

Sekiranya permohonan anda tidak menghasilkan tawaran pekerjaan, hak anda tetap berkenaan dengan data peribadi yang kami mungkin terus simpan. Selepas tempoh pemyimpanan dua tahun, kami tidak akan dapat memproses permintaan kerana data peribadi anda tidak lagi akan disimpan oleh kami.

Perubahan pada notis privasi ini

KPMG boleh mengubahsuai Notis Privasi Calon ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan amalan privasi semasa kami. Apabila perubahan dibuat, kami akan menyemak semula tarikh "dikemas kini" di bahagian atas halaman ini dan apa-apa perubahan yang menjejaskan anda akan disampaikan melalui saluran yang sesuai, bergantung kepada cara kami biasanya berkomunikasi dengan anda.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau kebimbangan mengenai Notis Privasi Calon atau ingin maklumat lebih lanjut mengenai bagaimana kami melindungi maklumat anda, sila e-mel kepada kami di MY-FMPRIVACY@kpmg.com.my