• 1000

Ministarstvo finansija Crne Gore je 27. februara 2023. godine stavilo na javnu raspravu Nacrt zakona o solidarnom doprinosu (u nastavku: „Nacrt zakona“). Predviđeno je da javna rasprava traje do 20. marta 2023. godine. Sve zainteresovane strane će moći da dostave komentare i sugestije na Nacrt zakona do navedenog roka.

Pregled najznačajnijih odredbi Nacrta zakona je dat u nastavku.

  • Solidarni doprinos se uvodi kao izuzetna i privremena mjera koja će se primjenjivati samo za 2023. i 2024. godinu;
  • Solidarni doprinos se odnosi na sve obveznike Zakona o porezu na dobit pravnih lica čiji prihodi prelaze 5.000.000 eura u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje solidarni doprinos (2022. i/ili 2023.). Solidarni doprinos je dodatni poreski oblik koji se obračunava i plaća nezavisno od poreza na dobit pravnih lica za 2022. i 2023. godinu;
  • Osnovica solidarnog doprinosa za 2023. godinu i 2024. godinu, je oporeziva dobit obveznika za 2022. godinu i 2023. godinu, utvrđena u poreskoj prijavi u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica umanjena za iznos uprosječene oporezive dobiti obveznika utvrđene u poreskim prijavama za 2018, 2019, 2020. i 2021. godinu, uvećane za 20%. Za utvrđivanje uprosječene oporezive dobiti obveznika ostvarene u navedene četiri godine, ne uzimaju se u obzir godine u kojim su prijavljeni poreski gubici.
  • Stopa solidarnog doprinosa je proporcionalna i iznosi 33%.
  • Obaveza solidarnog doprinosa se utvrđuje samooporezivanjem.
  • Rok za podnošenja prijave i plaćanje solidarnog doprinosa je 30. jun 2023 (za dobit iz 2022. god.), odnosno 30.jun 2024.godine (za dobit iz 2023.god.).

Za sva pitanja i podršku naših stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs.

KPMG Poreske vijesti

KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382 20 201 480

tax@kpmg.rs

home.kpmg/me