• 1000

Skupština Crne Gore je usvojila niz izmjena poreskih propisa koje su objavljene u Službenom listu Crne Gore br. 152/22 od 30. decembra 2022. godine.

Pregled najznačajnijih izmjena i početak njihove primjene je dat u nastavku.

Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica

Davanja fizičkim licima koja nijesu zaposlena kod isplatioca se smatraju drugim primanja. Navedena davanja su prije stupanja na snagu ovih izmjena bila obuhvaćena ličnim primanjima. Isplatilac navedenog drugog prihoda dužan je da obračuna, obustavi i uplati porez na prihod od drugih primanja istovremeno sa isplatom prihoda, primjenom proporcionalne stope od 15%.

Oslobađa se od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica:

- Korisnik podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija, za zaposleno ili angažovano lice i za lice koje obavlja samostalnu djelatnost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija;

- Lice koje ostvari dohodak po osnovu ličnih primanja ili samostalne djelatnosti od poslodavca koji nije registrovan u Crnoj Gori, na osnovu stečenog statusa digitalnog nomada u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak i rad stranaca.

Uvodi se antievaziona norma kod utvrđivanja poreske osnovice poreza na kapitalnu dobit od prodaje udjela u pravnom licu. Ukoliko je prodajna vrijednost udjela u pravnom licu kod određivanja kapitalnog dobitka niža od tržišne, prodajnu vrijednost utvrđuje nadležni poreski organ.

Precizira se opseg primjene poreza na prihode od samostalne djelatnosti.

Izmjene se primjenjuju od 30. decembra 2022. godine.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ostvaruju:

- Korisnik podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija, za zaposleno ili angažovano lice i za lice koje obavlja samostalnu djelatnost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija;

- Lice koje ostvari dohodak po osnovu ličnih primanja ili samostalne djelatnosti od poslodavca koji nije registrovan u Crnoj Gori, na osnovu stečenog statusa digitalnog nomada u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak i rad stranaca.

Izmjene se primjenjuju od 30. decembra 2022. godine.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Uvodi se obaveza plaćanja poreza po odbitku na isplate izvršene po osnovu zajma, odnosno pozajmice sa ili bez kamate, koje obveznik poreza na dobit izvrši prema fizičkim licima. Porez po odbitku se obračunava i plaća u momentu isplate zajma po stopi od 15% na iznos bruto isplate.

Obveznik poreza na dobit koji je sa fizičkim licem zaključio ugovor o zajmu, odnosno pozajmici sa ili bez kamate do dana stupanja na snagu ove izmjene zakona, dužan je da nakon isteka perioda na koji je taj ugovor zaključen obračuna i plati porez po odbitku, ako zaključe ugovor kojim se taj period produžava.

Obveznik poreza po odbitku je u obavezi da podnese izvještaj o uplaćenom porezu po odbitku do kraja februara tekuće godine za prethodnu
godinu.

Izmjene se primjenjuju od 30. decembra 2022. godine.

Za sva pitanja i podršku naših stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs.

KPMG Poreske vijesti

KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382 20 201 480

tax@kpmg.rs

home.kpmg/me