Sadržina poreske prijave po osnovu kapitalnih dobitaka

Sadržina poreske prijave po osnovu kapitalnih dobitaka

Ministarstvo finansija Crne Gore konačno donijelo Pravilnik o sadržaju poreske prijave o prihodima koje nerezidentno pravno lice ostvaruje po osnovu kapitalnih dobitaka i izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine (u daljem tekstu: Pravilnik).

1000
Tax

Ministarstvo finansija Crne Gore konačno donijelo Pravilnik o sadržaju poreske prijave o prihodima koje nerezidentno pravno lice ostvaruje po osnovu kapitalnih dobitaka i izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je objavljen u Službenom listu Crne Gore broj 19/2019 od 29. marta 2019. godine. Pravilnik je stupio na snagu 6. aprila 2019. godine.

Donošenje Pravilnika propisano je članom 29c stav 4.Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: Zakon). Navedeni član Zakona propisuje obavezu nerezidentnog pravnog lica koje je ostvarilo prihod po osnovu kapitalnih dobitaka i/ili izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine na teritoriji Crne Gore da podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Poreska prijava se podnosi nadležnom poreskom organu preko poreskog punomoćnika. Porez rješenjem utvrđuje poreski organ.

Iako je član 29c Zakona na snazi od 1. januara 2017. godine, sadržina poreske prijave nije bila definisana sve do donošenja Pravilnika.

Poreska prijava (sastavni dio Pravilnika) se sastoji iz sledeća četiri dijela:

1. podaci o poreskom punomoćniku imenovanom od strane nerezidenta,

2. podaci o nerezidentnom pravnom licu,

3. podaci o ostvarenom kapitalnom dobitku/gubitku i

4. podaci o prihodima od izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine.

Dodatno, poresku prijavu prati i uputstvo za popunjavanje.

 

KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević
81000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382-20-201-480

tax@kpmg.rs

www.kpmg.com/me

© 2023 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us