Novi Pravilnici (PDV i porez po odbitku)

Novi Pravilnici (PDV i porez po odbitku)

Crnogorska Vlada donijela je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kao i Pravilnik o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice (Službeni list Crne Gore br. 84/2017;

1000
Coloured paper balls with bulb

Vlada Crne Gore je donijela Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kao i Pravilnik o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice (Službeni list Crne Gore br. 84/2017; u daljem tekstu: Pravilnici).

Odredbe pomenutih Pravilnika su stupile na snagu i u primjeni su od 23. decembra 2017. godine.

U nastavku se nalaze najbitnije izmjene uvedene pomenutim Pravilnicima.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost. 

Najznačajnija izmjena predstavlja zahtjev da registrovani PDV obveznik koji izdaje račune za usluge pružene stranim PDV obveznicima, u smislu odredbi koje regulišu mjesto prometa usluga (takozvane B2B isporuke usluga), mora pribaviti odgovarajući dokaz o registraciji nerezidentnog primaoca usluga u inostranstvu.

Dodatno, crnogorski PDV obveznik koji vrši B2B isporuke usluga stranim licima je u obavezi da na računima za navedene usluge navede sledeću napomenu: “obaveza za PDV se prenosi na primaoca usluga“.

Konačno, novi Pravilnik otklanja kontradiktornost u primjeni pravila o mjestu prometa usluga koja je postojala između neusklađenih pravila propisanih prethodnom verzijom Pravilnika i aktuelnim Zakonom o PDV.

Pravilnik o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice. 

Donošenjem ovog Pravilnika, obaveza popunjavanja i podnošenja izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku je proširena na plaćanja koja su učinjena ne samo nerezidentnim pravnim licima, već svim licima (pravnim i fizičkim licima), kako rezidentnim, tako i nerezidentnim.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja koja budete imali u vezi sa pomenutim Pravilnicima.


KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević
381000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382-20-201-480

tax@kpmg.rs

www.kpmg.com/me

© 2023 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us