Izmjene Pravilnika o poreskoj prijavi na dobit pravnih lica

Izmjene Pravilnika o poreskoj prijavi na dobit pravnih

Ministarstvo finansija Crne Gore donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica (Službeni list Crne Gore br. 78/2017

1000
Coloured paper balls with bulb

Želimo da vas obavijestimo da je Ministarstvo finansija Crne Gore donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica (Službeni list Crne Gore br. 78/2017; u daljem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik stupa na snagu 1. decembra 2017. godine i primjenjuje se prilikom izrade poreske prijave za 2017. godinu.

Pravilnikom su uvedene nove pozicije u Obrascu PD, u cilju usklađivanja sa izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica u primjeni od 1. januara 2017. godine. Najvažnije izmjene uključuju sledeće:

• Podatke o poreskom konsolidovanju;

• Priznavanje troškova zarada, otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškova uslijed prestanka radnog odnosa u periodima u kojim je izvršena isplata;

• Neodbitne rashode obezvređenja imovine koji se utvrđuju kao razlika između neto sadašnje vrijednosti imovine utvrđene u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i njene procijenjene nadoknadive vrijednosti;

• Poreski priznate rashode obezvređivanja imovine u periodu u kom je imovina otuđena, odnosno oštećena uslijed više sile;

• Neoporezive prihode od naplate sumnjivih potraživanja koja nisu bila poreski priznat rashod u ranijim periodima.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja koja budete imali u vezi sa Pravilnikom.


KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević
381000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382-20-201-480

tax@kpmg.rs

www.kpmg.com/me

© 2023 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us