Usvojena je Uredba o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika

Uredba o naplati poreskih potraživanja imovinom

Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika (Službeni list Crne Gore br. 58/2017

1000
Coloured paper balls with bulb

Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika (Službeni list Crne Gore br. 58/2017; u daljem tekstu: Uredba).

Uredba je stupila na snagu 30. septembra 2017. godine.

Cilj Uredbe je definisanje procedure naplate poreskih potraživanja (u daljem tekstu: poreski dug) imovinom poreskih obveznika u skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o Budžetu Crne Gore za 2017. godinu.

Poreski dug

Uredba definiše poreski dug kao iznos obaveza po osnovu poreza, taksi, doprinosa i drugih poreskih nameta (uključujući glavnicu i kamatu) koje predstavljaju prihod Budžeta Crne Gore i čiji iznos prelazi 100 hiljada eura.

Imovina poreskog obveznika

Imovinu poreskog obveznika, u smislu Uredbe, čini:

– stambeno - poslovna zgrada;

– stambena jedinica; i

– poslovni objekat.

Zahtjev za plaćanje poreskog duga

Zahtjev za plaćanje poreskog duga (u daljem tekstu: Zahtjev) podnosi se Poreskoj upravi.

Uredbom je propisana sadržina Zahtjeva kao i dokumentacija koja se podnosi uz Zahtjev.

Zahtjev se može podnijeti od 29. novembra 2017. godine (60 dana od dana stupanja na snagu Uredbe).

Poreska uprava prosleđuje Zahtjev i propratnu dokumentaciju Ministarstvu finansija najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema Zahtjeva.

Ministarstvo finansija mora da pribavi saglasnost Vlade Crne Gore na prijedlog za naplatu poreskog duga.

Ugovor sa Ministarstvom finansija

Izmirenje poreskog duga prijenosom vlasništva nad imovinom poreskog obveznika se vrši na osnovu ugovora koji poreski obveznik potpisuje sa Ministarstvom finansija (u daljem tekstu: Ugovor).

Ugovor se zaključuje u roku od 10 dana od dana dobijanja saglasnosti Vlade. Svi troškovi koji nastaju po osnovu zaključenja Ugovora padaju na teret poreskog obveznika, izuzev poreza na promet nepokretnosti.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja koja budete imali u vezi sa Uredbom.


KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević
381000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382-20-201-480

tax@kpmg.rs

www.kpmg.com/me

© 2023 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us