Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV u Crnoj Gori

Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV u Crnoj Gori

Ministarstvo finansija Crne Gore donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o PDV.

1000
businessman thinking

Ministarstvo finansija Crne Gore donijelo Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o PDV (Službeni list Crne Gore br. 53/2017; u daljem tekstu: Pravilnik).

Izmjene su stupile na snagu 22. avgusta 2017. godine.

Najznačajnije izmjene propisane Pravilnikom tiču se obračuna PDV u svojstvu poreskog dužnika i načina i postupka imenovanja poreskog zastupnika stranog lica za potrebe PDV.

  • Obračun PDV-a u svojstvu poreskog dužnika

U skladu sa izmjenama predviđenim Pravilnikom, poreski obveznik, koji ima obavezu obračuna PDV-a u svojstvu poreskog dužnika, može odbiti tako obračunati PDV kao pretporez u poreskom periodu u kome je PDV obračunat.

Pravilnik o primjeni Zakona o PDV sada jasno navodi da je obračun PDV u svojstvu poreskog dužnika neutralan sa aspekta gotovinskog toka za obveznike koji imaju pravo na odbitak pretporeza.

Vjerujemo da će izmjene koje uvodi Pravilnik otkloniti razlike u interpretaciji dosadašnjih pravila o obračunu PDV u svojstvu poreskog dužnika na usluge u vezi sa nepokretnostima.

  • Poreski zastupnik

U skladu sa Pravilnikom, za poreskog zastupnika stranog lica može biti imenovano fizičko ili pravno lice koje:

– je registrovani PDV obveznik najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za imenovanje poreskog zastupnika;
– na dan podnošenja zahtjeva nema dospjele, a neplaćene poreske obaveze koje utvrđuje Poreska uprava; i
– koje nije pravosnažno osuđivano za krivično djelo iz oblasti poreza.

Zahtjev za imenovanje poreskog zastupnika (u daljem tekstu: Zahtjev) podnosi se Poreskoj upravi – Područnoj jedinici Podgorica na Obrascu ZIPZ PDV – Zahtjev za imenovanje poreskog zastupnika za porez na dodatu vrijednost.

Pravilnikom je propisana sadržina Zahtjeva kao i dokumentacija koja se podnosi uz Zahtjev. Zahtjev se podnosi najkasnije u roku od 15 dana prije početka obavljanja djelatnosti stranog lica u Crnoj Gori.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja koja budete imali u vezi sa Pravilnikom.

KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382-20-201-480

tax@kpmg.rs
 

© 2024 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us