Usvojene izmene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Porez na dohodak fizičkih lica

Skupština Crne Gore je dana 28. decembra 2015. godine usvojila Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica koji je objavljen u „Službenom listu Crne Gore“ broj 79, od 31. decembra 2015. godine.

1000

Primena usvojenih izmena

Usvojene izmene se primenjuju od 1. januara 2016. godine.

Izmena je sledeća:

Poreska stopa

Iznos više poreske stope je umanjen sa 13% na 11%, tako da su sada stope poreza sledeće:

Na bruto mesečna primanja do 720 evra obračunava se porez u iznosu od 9%, dok se na bruto mesečna primanja koja su iznad 720 evra mesečno stopa poreza na dohodak iznosi 11% (na iznos iznad 720 evra).

Viša stopa poreza će se primenjivati do 31. decembra 2016. godine.

Usvojen je Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za 2015. godinu

Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za 2015. godinu građana objavljen je u „Službenom listu Crne Gore“ broj 69, od 14. decembra 2015. godine, a primenjuje se od 22. decembra 2015. godine. 

Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za 2015. godinu iznosi 50.350,00 €.

© 2023 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us