Usvojene izmjene i dopune Zakona o PDV u Crnoj Gori

Usvojene izmjene i dopune Zakona o PDV u Crnoj Gori

Skupština Crne Gore je dana 19. juna 2013. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: Zakon) koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore br. 29 od 22. juna 2013. godine. Izmjene stupaju na snagu 30. juna 2013. godine.

1000

Najvažnija izmjena je da se opšta stopa PDV povećava sa 17% na 19%. Prema instrukciji Ministarstva finansija povećana opšta stopa od 19% primjenjivaće se od 1. jula 2013. godine.

© 2024 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us