Izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Skupština Crne Gore je dana 28. januara 2013. godine donijela Zakon o dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica koji je objavljen u „Službenom listu Crne Gore“ broj 6/2013 od 31. januara 2013. godine.

1000

Primjena usvojenih izmena

Zakon o dopunama zakona o porezu na dohodak građana stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, tj. od 8. februara 2013. godine, a primjenjivaće se privremeno do 31. decembra 2013. godine.

Dopuna je sledeća:

Poreska stopa

Uvedena je viša stopa poreza na dohodak fizičkih lica u Crnoj Gori.

Naime, na bruto lična primanja iznad EUR 720 mjesečno, stopa poreza na dohodak iznosi 15%. Na iznos primanja do EUR 720 porez na dohodak se obračunava po stopi od 9%.

© 2023 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us