2024. gada valsts budžeta likumprojektu paketē ir iekļauti grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā. 

Ko paredz grozījumi UIN likumā?

  •  kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, sākot ar 2024. gadu būs jāveic nodokļa piemaksa 20% apmērā, ņemot vērā iepriekšējā pārskata gada rezultātu;
  • Ilgstoši lietotu reprezentatīvu auto ekspluatācijas izdevumu iekļaušanu ar saimniecisko darbību saistītos izdevumos.

Kā tiek aprēķināta UIN piemaksa kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem?

Likumprojektā šis maksājums tiek saukts kā piemaksa, bet faktiski tas ir avansa maksājums, jo samaksātā summa tiks ņemta vērā neierobežotu laiku, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli (turpmāk – UIN) pie peļņas sadales dividendēs.

Piemaksa aprēķināma četru mēnešu laikā pēc uzņēmumu iepriekšējā gada pārskata iesniegšanas termiņa. Nosakot taksācijas gada nodokļa piemaksas apmēru, tiek ņemta vērā iepriekšējā pārskata gada peļņas apmērs, no kura izslēgta:

  • peļņas daļa, kura bija sadalīta ārkārtas dividendēs (izņemot, ja tā bijusi peļņa, kas nopelnīta līdz 31.12.2017);
  • no UIN atbrīvots ienākums – (1) caurplūstošās dividendes; (2) ienākums no tādu kapitāldaļu atsavināšanas, kas turētas vismaz 36 mēnešus;
  • Latvijas nodokļa maksātāja ārvalstu pastāvīgo pārstāvniecību finanšu dati, ja to ieņēmumi un izdevumi tiek uzskaitīti dalīti un pastāvīgās pārstāvniecības ārvalstīs maksā nodokli par tur gūto ienākumu.
  • UIN likuma grozījumi neparedz, ka nodokļu maksātājs varētu izmantot ārvalstīs samaksāto nodokli (t.i. ārvalstīs samaksātais ieturējuma nodoklis), lai samazinātu piemaksu. Tādējādi uz laiku rodas dubultas nodokļu aplikšanas situācija, jo Latvijas nodokļa maksātājs būs samaksājis nodoklis dubultā – ārvalstīs un Latvijā piemaksas formā. Pēc tam pie dividenžu sadales, nodokļa maksātājam vajadzētu varēt izmantot gan ārvalstīs samaksāto nodokli, gan veikto piemaksu.

Tāpat ir jāskatās citas situācijas, kad varētu veidoties dubulta nodokļa aplikšana, piemēram, ja nodokļa maksātājs ir likvidējis kādu no savām meitas sabiedrībām un par likvidācijas kvotu ir bijis samaksāts UIN un šī saņemtā likvidācijas kvota nodokļa maksātājam palielina pārskata gada finanšu rezultātu. 

Kādas ir izmaiņas attiecībā uz ilgstoši lietotu reprezentatīvu auto ekspluatācijas izdevumiem?

Likumprojekts paredz noteikt 60 mēnešu periodu, pēc kura beigām reprezentatīvā automobiļa īpašnieks vai turētājs ir tiesīgs šāda automobiļa degvielas un ekspluatācijas izdevumus uzskatīt par saimnieciskās darbības izdevumiem UIN aprēķina vajadzībām.

Minētās normas attieksies arī uz tiem reprezentatīviem auto, kuri iegādāti līdz 2023. gada 31. decembrim.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums