Izvērtējot procentu atskaitīšanas ierobežojumus, jāņem vērā abi plānās kapitalizācijas noteikumi

Sākot ar 2022. gada septembri Centrālā Banka pakāpeniski palielina procentu likmes augstās inflācijas dēļ (2023. gada 21. jūnijā procentu likme sasniedza jau 4%[1]). Tādējādi mūsdienās aizdevēji, izvērtējot piemērotās procentu likmes atbilstību tirgus vērtībai, ir spiesti tās palielināt. Attiecīgi uzņēmumu grupās, kur finansēšana notiek starp grupas uzņēmumiem, palielinās procentu izdevumi tiem grupas dalībniekiem, kas ir aizņēmēji.

Ņemot vērā minēto, ar katru Centrālās Bankas procentu likmes palielināšanu aizņēmējiem ir arvien vieglāk sasniegt neto procenta izdevumu pārsniegumu virs 3 miljoniem eiro

 

Kāpēc procentu likmes palielināšanai ir jāpievērš uzmanību?

UIN likuma 10. panta pirmā un trešā daļa paredz divus procentu maksājumu atskaitīšanas ierobežojumus nodokļu aprēķina vajadzībām (plānā kapitalizācija), kur ierobežojumu pārsniegums ir uzskatāms par nosacīto peļņas sadali, kura ir apliekama ar UIN[1]. Šo tiesību normu izpratnē par pārsnieguma procentiem, kas būtu apliekami ar UIN (ja nav konstatējami UIN likuma 10. pantā paredzētie izņēmumi), ir uzskatāmas šādas procentu maksājumu summas:

•      procentu maksājumu summa, kas pārsniedz vidējā gada parāda un pašu kapitāla finanšu gada sākumā attiecību 4 pret 1;

•      procentu summa, kas pārsniedz 30% no rādītāja EBITDA[2], ja pārskata gada neto procentu izdevumu summa (procentu maksājumi mīnus procentu ieņēmumi) pārsniedz 3 miljonus eiro.

Ja gadījums atbilst abiem plānas kapitalizācijas noteikumiem, ir piemērojams tas kritērijs, kas rezultējas ar lielāku nodokļu vajadzībām neatskaitāmo procentu izdevumu summu.

Līdz ar to, izvērtējot procentu atskaitīšanas iespējas, aicinām pievērst pastiprinātu uzmanību tostarp arī otrajam plānās kapitalizācijas nosacījumam, kam zemo procentu likmju un attiecīgi arī zemo procentu izdevumu dēļ līdz šim netika pievērsta tik liela uzmanība.

 

[1] Key ECB interest rates (europa.eu)

[2] Nepietiekamās kapitalizācijas noteikumi neattiecas uz aizņēmumiem, kas saņemti no kredītiestādēm (Latvijas, ES, EEZ vai dubultās nodokļu konvencijas valsts rezidenti), kā arī citiem finansēšanas veidiem, ko piešķir specializētas valsts un finanšu institūcijas. Plašāks izņēmumu uzskaitījums ir aplūkojams UIN likuma 10. panta otrajā daļā, piektajā, sestajā, 61 , septītajā un astotajā daļā.

[3] EBIDTA - pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādītās peļņas pirms aprēķinātā UIN, kura palielināta par procentu maksājumiem un aprēķināto nolietojumu


 

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.