Būtiski nodokļu grozījumi Igaunijā

Šī gada jūnija beigās Igaunijas parlaments (Riigikogu) pieņēma būtiskus tiešo un netiešo nodokļu grozījumus. Zemāk īss grozījumu apkopojums. Detalizētāk par grozījumiem un citām aktualitātēm lasiet KPMG Igaunijā sagatavoto informāciju: InfoCourier July: Changes in Tax Laws - KPMG Estonia

Kādi ir ienākuma nodokļa likuma grozījumi Igaunijā?

  •  Sākot ar 2024. gada 1. janvāri atcelts papildu ar nodokli neapliekamais ienākums bērna uzturlīdzekļiem. Tāpat atcelta iespēja izmantot laulātā ar nodokli neapliekamo papildu ienākumu un tiesības no apliekamā ienākuma atskaitīt par mājokļa kredītu samaksātos procentus.
  • Sākot ar 2025. gada 1. janvāri:

o    atcelts regresīvais neapliekamais minimums. Tā vietā noteikts vienots neapliekamais minimums – 700 eiro mēnesī, t.i., 8400 eiro gadā (ar izņēmumu vecuma pensijas saņēmējiem, kuru neapliekamais minimums ir vienāds ar vidējo vecuma pensiju).

o    vispārējais ienākuma nodoklis, kas piemērojams fizisku un juridisku personu ienākumam, tiks palielināts par 2 procentpunktiem (t.i., no 20% uz 22%). Turklāt atcelta samazinātā nodokļa likme (14%), ko pašreiz piemēro komercsabiedrību regulāri sadalītajai peļņai, kā arī tiks atcelts ienākuma nodoklis 7% apmērā, kas tiek ieturēts no fiziskām personām izmaksātajām dividendēm.

o    Nodokļa likme kredītiestāžu avansa maksājumiem pieaugs no 14% uz 18%.

Kādi ir Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma grozījumi Igaunijā?

  • Sākot ar 2024. gada 1. janvāri tiek palielināta PVN likme par 2 procentpunktiem (t.i., no 20% uz 22%).
  • No 2025. gada 1. janvāra par 4 procentpunktiem tiek palielināta PVN likme izmitināšanas pakalpojumiem, t.sk., arī ar brokastīm (t.i., no 9% uz 13%) un preses izdevumiem (t.i., no 5% uz 9%).
  • Pārejas noteikumi paredz, ka līdz 2025. gada 31. decembrim var piemērot 20% PVN likmi tādai preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai, par ko līdz 2023. gada 1. maijam ir noslēgts līgums un tajā ir paredzēts, ka darījumam piemēro 20% PVN likmi, un nav paredzētas cenas izmaiņas iespējamu PVN likmes izmaiņu dēļ.

Kādi ir akcīzes nodokļa par alkoholu, tabaku, degvielu un elektroenerģiju likuma grozījumi Igaunijā?

  • No 2024. līdz 2026. gadam akcīzes nodoklis alkoholam un tabakas izstrādājumiem palielināsies par 5 procentpunktiem gadā. Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem sastāv no fiksētās un proporcionālas likmes. Grozījumi attiecas tikai uz akcīzes nodokļa fiksētās likmes palielināšanu.
  • No 2025. gada 1. janvāra akcīzes nodoklis īpaša pielietojuma dīzeļdegvielai būs 21 eiro par 100 litriem. Grozījumi atceļ iepriekš pieņemtos grozījumus, kas paredzēja akcīzes nodokļa palielinājumu īpaša pielietojuma dīzeļdegvielai. Savukārt iepriekš pieņemtie grozījumi par akcīzes nodokļa palielināšanu elektroenerģijai turpmākiem gadiem līdz 2026. gadam paliek spēkā.

Kādi ir azartspēļu nodokļa likuma grozījumi Iguanijā?

  •  No 2024. gada 1. janvāra:

o    tiek palielināts azartspēļu nodoklis no 1278,23 eiro uz 1406 eiro par spēļu galdu un no 31,95 eiro uz 32 eiro par spēļu automātu;

o    azartspēles, kam piemērojama 18% likme, tā tiks palielināta uz 22%;

o    savukārt azartspēles, kam piemērojama 5% likme, tā tiks palielināta uz 6%.

  • Sākot ar 2026. gada 1. janvāri nodokļa likme azartspēlēm, kurām līdz tam piemēro 6% likmi, tiks palielināta uz 7%.

Nodokļu aktualitātes sagatavoja KPMG Igaunija


 

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.