Ņemot vērā, ka pret Ukrainu vērstā Krievijas militārā agresija turpinās, arvien vairāk Ukrainas civiliedzīvotāji meklē darba iespējas Latvijā, kamēr nav iespējams atgriezties savā valstī. Latvijas darba devēji, nodarbinot Ukrainas civiliedzīvotājus, arvien vairāk saskaras ar jautājumiem, kā pareizi aprēķināt un ieturēt nodokļus un kādus pārskatus sniegt VID.

Pieņemot darbā no Ukrainas ieceļojošos Ukrainas iedzīvotājus, darba devējs ievēro tādu pārskatu un deklarāciju iesniegšanas kārtību un termiņus, kā nodarbinot Latvijā jebkuru citu darbinieku – nerezidentu vai rezidentu.

Darba devējs:

• reģistrē darbinieku VID (norādot ziņu kodu 11);

• aprēķina un ietur nodokļus (IIN un VSAOI) un iemaksā tos vienotajā nodokļu kontā;

• par darbinieku maksā uzņēmējdarbības riska valsts nodevu;

• iesniedz pārskatus un deklarācijas.

Nodokļu ziņā no Ukrainas ieceļojošie Ukrainas pilsoņi var būt gan Latvijas rezidenti, gan nerezidenti. Personu nodokļu likumos uzskata par Latvijas rezidentu, ja:

1) šīs personas deklarētā (pastāvīgā) dzīvesvieta ir Latvijas Republikā vai

2) šī persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā.

Kritēriji, uz kuru pamata nepieciešams noteikt, vai persona kļūst par Latvijas nodokļu rezidentu, ir noteikti arī Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem.

Ja persona ir abu Līgumslēdzēju Valstu rezidents, šī persona tiks uzskatīta par rezidentu tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā atrodas tās pastāvīgā dzīvesvieta; ja tās pastāvīgā dzīvesvieta ir abās Līgumslēdzējās Valstīs, šī persona tiks uzskatīta par tās Līgumslēdzējas Valsts rezidentu, ar kuru tai ir ciešākas personiskās vai ekonomiskās attiecības (vitālo interešu centrs).

Vispārīgā gadījumā no Ukrainas ieceļojusī persona, kura Latvijā radusi patvērumu un ieguvusi pagaidu aizsardzības statusu uz laiku saistībā ar šā brīža situāciju Ukrainā un plāno atgriezties savā valstī, ir nerezidents.

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam, Ukrainas civiliedzīvotāja – nerezidenta ienākumiem Latvijā no 2022. gada 27. maija ir tiesības piemērot ar IIN neapliekamo minimumu EUR 250 mēnesī un IIN atvieglojumu par apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu, kas uzturas Latvijā, EUR 250 mēnesī.

Lai Ukrainas civiliedzīvotājam – nerezidentam varētu piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu, darba devējam jāpieprasa VID izziņu ar informāciju, vai attiecīgajam darbiniekam pie šī darba devēja ir šādas tiesības. Šādu izziņu var pieprasīt, iesniedzot iesniegumu brīvā formā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā “Sarakstē ar VID”, norādot darbinieka vārdu, uzvārdu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirto personas kodu.

VID izdotā izziņa “Par tiesībām piemērot nodokļu atvieglojumus Ukrainas civiliedzīvotājam” ir pielīdzināma algas nodokļa grāmatiņai, to attiecīgi ņemot vērā aprēķinot un ieturot IIN.

Par Ukrainas civiliedzīvotāja – nerezidenta ienākumiem sniedz sekojošu pārskatus:

•      Darba devēja ziņojumu iesniedz katru mēnesi līdz 17. datumam, norādot aprēķināto bruto darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas normālā kartībā. No Ukrainas civiliedzīvotāja – nerezidenta algas ieturēto IIN Darba devēja ziņojumā neuzrāda.

•      IIN pārskats par izmaksām nerezidentiem iesniedz katru mēnesi līdz 15. datumam, norādot bruto darba samaksu un ieturēto IIN.

•      Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām sniedz par tiem Ukrainas civiliedzīvotājam, kam ir piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi:

Ø  Līdz nākamā mēneša 15. datumam – pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas,

Ø  Līdz 1. februārim – ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām.

Iesniedzot paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, par Ukrainas civiliedzīvotāju – nerezidentu, izmanto ienākumu veida kodu – 1066 “Ukrainas civiliedzīvotāja darba alga”.

Par Ukrainas civiliedzīvotāju – nerezidentu paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām nesniedz, ja darbiniekam nav piemērots neapliekamais minimums un/vai atvieglojumi.

Situācijā, ja par Ukrainas civiliedzīvotāju – nerezidentu tiks iesniegti nekorekti pārskati, VID par šo informēs darba devēju caur EDS, aicinot pārskatus precizēt.


 

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.