Veiktas izmaiņas Eiropas finanšu pārskatu padomdevēja grupas (EFRAG) standartu projektā

Šī gada 9. jūnijā Eiropas Komisija publiskajai apspriešanai nodeva Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartus (ESRS) – ilgtspējas informācijas ziņošanas standartu kopumu, kas ierosināts saskaņā ar Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu (CSRD). Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupas (EFRAG) uzdevums bija izstrādāt ESRS projekta versiju, kas kalpotu par pamatu, lai Eiropas Komisija varētu pieņemt standartus kā deleģētos aktus. EFRAG projekta versija tika publicēta 2022. gada novembrī.

Izstrādātie ESRS standarti ir iedalīti 3 grupās: Vide ar 5 standartu kopumiem, sociālais aspekts ar 4 kopumiem un pārvaldības aspekts ar vienu standartu kopumu. Šie standartu kopumi nav mainīti, taču Eiropas Komisija ir veikusi vairākas izmaiņas sākotnējā standartu projektā.

Būtiskāko izmaiņu apkopojums

 

●       ESRS 2 standarts “Vispārējā informācijas atklāšana” joprojām ir obligāts, taču visi pārējie standartu kopumi tiek pakļauti dubultā būtiskuma izvērtējumam.

○       Ja neviena no informācijas atklāšanas prasībām nav būtiska dubultā būtiskuma izvērtējumā, uzņēmumiem ieteicams sniegt nelielu paskaidrojumu, kādēļ pārējie standarti nav uzņēmumam būtiski, taču šī prasība nav obligāta.

○       Ja uzņēmums nevar sniegt informāciju par tā veiktajiem soļiem (piemēram, nospraustajiem mērķiem vai uzņēmuma politiku) būtiskajās ilgtspējas jomās, uzņēmumam tas jāatklāj un ieteicams sniegt ieskatu par laika posmu, kurā uzņēmums ir iecerējis veikt attiecīgos soļus.

●       Papildu informācijas atklāšana padarīta brīvprātīga, piemēram, standartā “Pašu darbaspēks” (Own Workforce) ESRS S1 jautājumā par personām, kas nav uzņēmuma darbinieki (Non-Employees).

●       Uzņēmumiem ar mazāk nekā 750 darbiniekiem sekojošās informācijas atklāšana tiek pakļauta pakāpeniskai ieviešanai:

○       Viena gada pakāpeniskā ieviešana:

■       3. tvēruma (Scope 3) SEG emisijas*

■       ESRS standarts S1 “Pašu darbaspēks” (Own Workforce)

○       Divu gadu pakāpeniskā ieviešana:

■       ESRS standartiem – vides standartam E4 “Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas” (Biodiversity & ecosystems), sociālajos standartos S2 “Darbinieki vērtību ķēdē” (Workers in the value chain), S3 “Ietekmētās kopienas” (Affected communities), S4 “Patērētāji un gala lietotāji” (Consumers and end-users).

 

* Netiešās SEG emisijas uzņēmuma vērtību ķēdē (value chain). 

 

Pārpublicēts no KPMG Sweden, autori: Christopher Larsson un Clara Eriksson


Sazinieties ar mums