Atnaujinta 2022-04-12

Mokesčių naujienos

Nuotoliniu būdu dirbančių ukrainiečių apmokestinimas

Kaip ir buvo planuota, Lietuvos Respublikos finansų ministerija sudarė galimybes ukrainiečiams, dirbantiems iš Lietuvos, mokesčius ir toliau mokėti kare kovojančiai savo šaliai – Ukrainai. Pagal LR finansų ministro 2022 m. kovo 25 d. įsakymą Nr.1K-106 į Lietuvoje išbūtų dienų skaičių nebus įskaičiuojamas laikotarpis nuo jų užsiregistravimo Migracijos departamente dienos iki kol Ukraina patiria karo nusikaltimus. Todėl ukrainiečiai, kurie dirbs savo šalies ar užsienio šalių įmonėms iš Lietuvos (neveikiančioms Lietuvoje per nuolatines buveines), dėl minėtu laikotarpiu Lietuvoje išbūtų dienų nebus laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais mokesčių tikslais ir todėl neturės mokėti GPM nuo iš užsienio gaunamų pajamų.

Pažymėtina, kad tais atvejais, kai nuo karo į Lietuvą pabėgusių ukrainiečių asmeniniai, socialiniai ir ekonominiai interesai iš esmės persikeltų į Lietuvą, minėtos išimtys galėtų būti netaikomos ir jie taptų nuolatiniais Lietuvos gyventojais mokesčių tikslais pagal bendras GPM įstatymo nuostatas (kiekvieną situaciją reikėtų analizuoti atskirai).

Daugiau informacijos rasite čia.

Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (toliau – VMI prie LR FM) pateikė papildomų išaiškinimų įvairiais su Ukraina susijusiais klausimas gyventojų pajamų mokesčio, pelno mokesčio, PVM ir kt. klausimais.

Daugiau informacijos rasite čia.

 

Teisinės naujienos

Kompensacijų Lietuvos asmenims, priimantiems Ukrainos gyventojus, mokėjimo tvarka

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino tvarką, pagal kurią apskaičiuojamos ir išmokamos kompensacijos už būsto suteikimą panaudos pagrindais užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir užsiregistravusiems Migracijos departamente.

Dėl kompensacijų į savivaldybės administraciją (pagal būsto registracijos vietos adresą) gali kreiptis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (išskyrus viešuosius juridinius asmenis). Pastaroji sprendimą dėl kompensacijos mokėjimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo savivaldybės administracijoje dienos ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie priimtą sprendimą informuoja dėl kompensacijos besikreipusį asmenį. Kompensacija išmokama už praėjusį kalendorinį mėnesį (laikotarpį), bet ne vėliau kaip iki einamojo kalendorinio mėnesio 15 dienos.

Primename, kad kompensacija yra 150 EUR per mėnesį už pirmą priimtą asmenį ir po 50 EUR – už kiekvieną papildomą asmenį. Minėtos sumos mokamos nuo antro mėnesio, kai priimami ukrainiečiai, bei mokamos ne ilgiau kaip tris mėnesius, nebent vėliau būstas būtų suteiktas ir nauja panaudos sutartis sudaryta su kitu teisės aktuose nustatytus kriterijus atitinkančiu asmeniu. Taip pat svarbu, kad panaudos davėjas nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu apmokėtų su būsto išlaikymu susijusius mokesčius, o jeigu užsiregistravę užsieniečiai apgyvendinti patalpose (viešbučių paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties), kuriose minėti mokesčiai atskirai nėra mokami, – suteiktų neatlygintinas apgyvendinimo paslaugas.

Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

Greitinamas ir paprastinamas architektų ir statybos inžinierių iš Ukrainos įsidarbinimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Aplinkos ministerija) trumpina architekto ir statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūrą bei supaprastina dokumentų pateikimo tvarką ukrainiečiams.

Planuojama, kad visas procesas užtruks iki 1 mėnesio. Bus taikoma lankstesnė procedūra, sumažinant formalumus iki minimumo: reikės pateikti tik būtiniausius dokumentus, šių dokumentų tikrumą galės patvirtinti pareiškėjas (neprašant notaro ar atitinkamos institucijos tvirtinimo). Turės būti pateiktas tik būtiniausių dokumentų (diplomo ar kito architekto, statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patirtinančio dokumento) vertimas į lietuvių kalbą.

Tuo atveju, jeigu Ukrainos pilietis neturės architekto ar statybos inžinieriaus diplomo, kito architekto ar statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patirtinančio dokumento, Aplinkos ministerija nagrinės kitą pareiškėjo ar kitų institucijų pateiktą informaciją apie įgytą išsilavinimą, su architektūra, inžinerija susijusią veiklą.

Daugiau informacijos rasite čiačia ir čia, o taip pat čia:

Informacija Ukrainos piliečiams apie architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimą Lietuvoje (LT) ir

Informacija Ukrainos piliečiams apie statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimą Lietuvoje (LT).

 

Teisinė pagalba

Ukrainos piliečiai, kurie šiuo metu yra Lietuvos Respublikoje, gali kreiptis dėl teisinės konsultacijos ar teisinės pagalbos į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

Nemokamai teisines konsultacijas teikiančius Lietuvos advokatus ir advokatų padėjėjus rasite čia (UA).

Daugiau informacijos rasite čia (UA ir LT).

2022-03-22 Teisinės naujienos

Laikinosios apsaugos suteikimas 

Įsigaliojo Vyriausybės nutarimas, kuriuo nuo 2022 m. kovo 4 d. iki 2023 m. kovo 4 d. suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje šiems asmenims:

(i) 2022 m. vasario 24 d. ar vėliau pasitraukusiems (perkeltiems) iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos, kurie yra:

 - Ukrainos piliečiai, kurių gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo Ukrainoje, arba

 - asmenys be pilietybės ir trečiųjų šalių piliečiai, kurie nėra Ukrainos piliečiai ir kurie iki 2022 m. vasario 24 d. Ukrainoje naudojosi tarptautine apsauga arba lygiaverte nacionaline apsauga, arba

 - anksčiau nurodytų asmenų šeimos nariai, arba

 - asmenys be pilietybės arba trečiųjų šalių piliečiai, kurie nėra Ukrainos piliečiai ir kurie iki 2022 m. vasario 24 d. teisėtai nuolat gyveno Ukrainoje, turėdami galiojantį leidimą nuolat gyventi Ukrainoje, ir jų negalima saugiai ir ilgam laikui grąžinti į kilmės šalį ar kitą valstybę, kuri juos priima;

(ii) ne anksčiau kaip 2022 m. sausio 24 d. laikinai išvykusiems iš Ukrainos ir teisėtai buvusiems Europos Sąjungos teritorijoje ar kitoje trečiojoje šalyje, kai jie atitinka anksčiau nurodytas sąlygas, ir į Lietuvos Respubliką atvyksta iki 2022 m. gegužės 1 d.

Asmenims suteikus laikinąją apsaugą, jie atleidžiami nuo tam tikrų užsieniečiams nustatytų prievolių (pvz., kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, nereikia pateikti įrodymų apie turimas pragyvenimui pakankamas lėšas). Be to, jiems suteikiama ir tam tikra socialinė pagalba (pvz., socialinė pašalpa, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).

Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

Socialinės garantijos

Siekiant užtikrinti bent minimalių poreikių patenkinimą ir įvertinant tai, kad minėti asmenys gali likti Lietuvos teritorijoje iki 2 metų, būtina sudaryti teisines prielaidas šiems asmenims gauti daugiau socialinės paramos. Seimas priėmė tam tikrų teisės aktų pakeitimus, kurie leis naudotis platesnės apimties socialine parama, tokia kaip vaiko pinigai, laidojimo išmokos, įsikūrimo išmokos ar papildomos paslaugos neįgaliesiems.

Daugiau informacijos rasite čia, čia, čia, čia, čia, čia, čia ir čia.

Sveikatos paslaugos 

Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa parengė atmintinę, padėsiančią iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims gauti koncentruotą ir tikslią informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje.

Daugiau informacijos rasite čia (LT), čia (UA), čia (EN) ir čia (RU).

Reikalavimo mokėti lietuvių kalbą netaikymas 

2022 m. kovo 18 d. įsigaliojo Vyriausybės nutarimo pakeitimas, kuriame numatyta užsieniečiams, kuriems yra, ar buvo suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje, dvejus metus netaikyti reikalavimo mokėti valstybinę kalbą norint dirbti darbą, kuriam iki šiol buvo būtina mokėti lietuvių kalbą. Tai suteiks galimybę pradėti dirbti iš Ukrainos atvykusiems mokytojams ir kitų profesijų atstovams.

Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

Lengvinamos įsidarbinimo sąlygos Ukrainos medikams 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba greitina Ukrainos medikų profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesą ir supaprastino asmens sveikatos priežiūros praktikos specialistų licencijų išdavimo sąlygas. M edikas iš Ukrainos, norintis pradėti dirbti asmens sveikatos priežiūros specialistu Lietuvoje (pvz., gydytoju, gydytoju odontologu), pirmiausia turi kreiptis į Akreditavimo tarnybą dėl įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo. Pripažinus profesinę kvalifikaciją, toks asmuo teikia prašymą dėl licencijos išdavimo. Ukrainiečiams sutrumpinti tam tikri prašymų nagrinėjimo terminai ir atsisakyta reikalavimo pateikti kai kuriuos dokumentus.

Daugiau informacijos rasite čia (LT ir RU) ir čia.

Planuojama mokėti kompensacijas Lietuvos asmenims, priimantiems Ukrainos gyventojus 

Planuojama, kad iš Ukrainos atvykusius asmenis priimantiems Lietuvos gyventojams per mėnesį būtų mokama 150 EUR kompensacija už pirmą priimtą asmenį ir po 50 EUR – už kiekvieną papildomą asmenį. Minėtos sumos būtų mokamos nuo antro mėnesio, kai priimami ukrainiečiai, bei mokamos ne ilgiau kaip tris mėnesius. Šiuo metu kompensacijų mokėjimo tvarka ir sąlygos dar derinamos, bet galutinė sprendimo versija turėtų paaiškėti artimiausiu metu.

2022-03-22 Mokesčių naujienos

Parama Ukrainai 

Kaip ir buvo planuota, Seimas priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) pakeitimus, sudarančius palankesnes galimybes Lietuvos vienetams tiesiogiai teikti paramą Ukrainos subjektams. Pagal naujas nuostatas parama pagal šį įstatymą pripažįstama ne tik Lietuvos paramos gavėjo statusą turintiems subjektams, bet ir tada, kai ji teikiama demokratinėse bei teisinėse valstybėse, patiriančiose karinę agresiją ir jos padarinius, įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Tokių šalių sąrašą turi patvirtinti Vyriausybė.

LPĮ pakeitimai įsigalios 2022 m. balandžio 1 d., o naujos nuostatos bus taikomos nuo nepaprastosios padėties įvedimo, nustatyto Prezidento š. m. vasario 24 d. dekretu „Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo“.

Daugiau informacijos rasite čia.

Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimai 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (toliau – VMI prie LR FM) pateikė nemažai išaiškinimų įvairiais su Ukraina susijusiais klausimas gyventojų pajamų mokesčio, pelno mokesčio, PVM ir kt. klausimais. Pagrindiniai mokestiniai klausimai apima paramos teikimą, ukrainiečių įdarbinimą, įvairių išmokų skyrimą, galimybių dirbti ir gyventi suteikimą.

Daugiau informacijos rasite čia.

Paprastesnė pajamų deklaravimo ir individualios veiklos registravimo tvarka ukrainiečiams 

VMI prie LR FM supaprastino pajamų deklaravimo Lietuvoje tvarką ukrainiečiams, kurie laikomi nuolatiniais gyventojais Ukrainoje, tačiau 2021 m. gavo su darbo santykiais susijusių pajamų už darbą Lietuvoje. Teikiant Lietuvoje nenuolatinio gyventojo deklaraciją (forma GPM314) ir siekiant pritaikyti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (MNPD) Lietuvoje, nebebus reikalaujama pateikti Ukrainos mokesčių administratoriaus išduotos pažymos apie šiuo laikotarpiu gautas pajamas, nuo kurių į Ukrainos biudžetą buvo sumokėtas pajamų mokestis, arba pažymos, patvirtinančios, kad gyventojas negavo jokių pajamų.

Ukrainiečiams, pageidaujantiems vykdyti individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą arba įregistravus individualią veiklą pagal pažymą, nereikalaujama pateikti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Šiuo atveju pakanka pateikti užsieniečio registracijos pažymėjimą, kuriame nurodytas užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio (ILTU) kodas.

Daugiau informacijos rasite čia.

Nuotolinio darbo apmokestinimas 

Finansų ministerija informuoja, jog ketinama sudaryti galimybę ukrainiečiams, dirbantiems iš Lietuvos, mokesčius ir toliau mokėti kare kovojančiai savo šaliai – Ukrainai. Finansų ministrė pažymi, jog taip būtų sudarytos galimybės ukrainiečiams ir toliau palaikyti savo šalį, saugiai dirbant Lietuvoje. Tokiu atveju būtų taikoma bendros taisyklės išimtis ir tokios pajamos apmokestinamos Ukrainoje, nors darbas ir būtų atliekamas Lietuvoje.

Pabrėžiama, jog išimtis būtų taikoma visų sektorių Ukrainoje registruotoms įmonėms, kurių darbuotojams įmanoma dirbti nuotoliniu būdu, atstovams, netaikant profesijų, kvalifikacijų, pajamų ar kitų apribojimų. Vienintelė sąlyga – ši nuostata taikoma tik tuo atveju, jeigu darbuotojas prieš pabėgdamas iš Ukrainos jau buvo sudaręs darbo sutartį su Ukrainos įmone.

Daugiau informacijos rasite čia.

2022-03-04

Informacija Ukrainos piliečiams

Atsižvelgiant į situaciją Ukrainoje, nuo 2022 m. kovo 1 d. Lietuvoje supaprastintos migracijos ir įdarbinimo procedūros Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje (toliau – ukrainiečiams).

Ukrainos piliečiams, turintiems biometrinius pasus, taikomas bevizis režimas (90 d. per 180 d.).

Registracija Lietuvoje

Atvykusiems ukrainiečiams būtina registruotis Migracijos departamente (daugiau informacijos čia), kad jais būtų galima pasirūpinti ir sudaryti sąlygas teisėtai likti Lietuvoje.

Po registracijos jie galės:

  • gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (1 metams);
  • nacionalinę vizą (1 metams).

Daugiau informacijos rasite čia.

Leidimas gyventi Lietuvoje

Ukrainiečiams, neturintiems galiojančių užsienio pasų nacionalinės vizos nebus išduodamos, tačiau iš tokių užsieniečių bus priimami prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi dėl humanitarinių priežasčių.

Teisė dirbti Lietuvoje

Nuo kovo 1 d., ukrainiečiams nebereikia turėti leidimo dirbti, ir jie yra atleidžiami nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams. Todėl juos įdarbinančios įmonės neturės kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl leidimų dirbti ir/ar sprendimų dėl darbo atitikties išdavimo.

Darbdaviai, sudarę darbo sutartį su ukrainiečiu, privalo pateikti nustatytos formos LDU pranešimą per SODROS informacinę sistemą EDAS. Nurodytas pranešimas apie užsieniečio įdarbinimą turi būti pateikiamas ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki jo įdarbinimo dienos.

Kita

Ukrainiečiams, užsiregistravusiems Lietuvoje, suteikiamas 11 ženklų asmens kodas. Jis atpažįstamas valstybės registruose. Atvykusiems gyventojams suteikiama būtinoji medicinos pagalba, kitos reikiamos paslaugos.

Artimiausiu metu turėtų būti detaliau reglamentuojamos kitos garantijos, suteikiamos į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams.

Parama Ukrainai

Atsižvelgiant į tai, kad pagal šiuo metu galiojančias Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) nuostatas pelno siekiantiems vienetams nėra galimybės tiesiogiai teikti paramą Ukrainos subjektams (nenurodytiems LPĮ), Finansų ministerija informavo, kad artimiausiu metu bus priimtos atitinkamos LPĮ nuostatos, sudarančios platesnes galimybes tiesiogiai teikti paramą Ukrainai.

Daugiau informacijos rasite čia.

Mokestinės prievolės Ukrainoje

KPMG žiniomis, šiuo metu galima vykdyti mokestines prievoles Ukrainoje (pvz. atlikti pavedimus į šalies biudžetą). Būtų skatintina atlikti mokesčių mokėjimus prieš terminą, taip paremiant Ukrainą. Dėl karo situacijos, šiuo laikotarpiu vietos mokesčių administratorius netaikys baudų ar delspinigių už deklaracijų pateikimą ar mokesčių sumokėjimą ne laiku.