Reikšmingi Darbo kodekso pakeitimai

Reikšmingi Darbo kodekso pakeitimai

2020 m. gegužės 21 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą, įsigaliosiantį 2020 m. rugpjūčio 1 d., kuriuo įtvirtinta nemažai darbdaviams ir darbuotojams reikšmingų Darbo kodekso pakeitimų. Pateikiame informaciją apie esminius pakeitimus.

1000
Gediminas Lisauskas

Advokatas

KPMG Law tinklas

El. paštas
Darbas

Nuotolinis darbas

Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos (jeigu tai nesukeltų per didelių sąnaudų darbdaviui), darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę (DK 52 straipsnio 2 dalis).

Darbo sutarties nutraukimas

Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis (nepriklausomai nuo jos termino) gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų (DK 55 straipsnio 1 dalis).

Nebeliko taisyklės, kad terminuota darbo sutartis gali būti nutraukta tik jei ji sudaryta ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

57 straipsnio 7 dalis numato, kad darbuotojo įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą (darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės) terminai, nustatyti šioje Darbo kodekso dalyje trigubinami taip pat ir nėščioms darbuotojoms.

Šis pakeitimas leis įspėti ir nėščią darbuotoją apie būsimą darbo sutarties nutraukimą jos nėštumo metu, bet tik jei teismas ar darbdavio organas priėmė sprendimą dėl darbdavio pabaigos.

DK 61 straipsnio 1 dalis numato, kad darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai gali būti nutraukta taip pat ir kai teismas ar darbdavio organas priima sprendimą dėl darbdavio pabaigos.

Išeitinė išmoka

60 straipsnio 3 dalis nustato didesnę išeitinę išmoką darbuotojams, su kuriais darbo sutartis nutraukta, kai darbuotojas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą nebegali eiti pareigų ar dirbti darbo pagal darbo sutartį ir nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje esančias laisvas jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba kai tokių pareigų ar darbo toje darbovietėje nėra.

Šiems darbuotojams nustatyta dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. O jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Laikinasis įdarbinimas

Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. naujas Darbo kodekso 72 1 straipsnis reglamentuos kriterijus, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, ir laikinojo įdarbinimo įmonės įrašymo į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą tvarką.

Šiuo metu tiek kriterijai, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, tiek laikinojo įdarbinimo įmonės įrašymo į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą tvarka reglamentuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, tačiau Darbo kodekse nustatytas reglamentavimas išliks iš esmės nepakitęs.

Pameistrystės darbo sutartis

DK 83 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu darbdavys turi iki dešimt darbuotojų, jis gali sudaryti vieną pameistrystės darbo sutartį.

Projektinis darbas

DK 89 straipsnio 3 dalis numato, kad sulygti dėl projektinio darbo sutarties galima tokiais atvejais:

1. sudarant iki dvejų metų trukmės projektinio darbo sutartį su naujai priimamu asmeniu, išskyrus atvejus, kai projekto terminas numatytas ilgesnis, tačiau ne daugiau kaip penkeriems metams;

2. laikinai, iki penkerių metų, pakeičiant galiojančią kitos rūšies darbo sutartį;

3. sudarant iki dvejų metų trukmės susitarimą dėl projektinio darbo, galiojant kitos rūšies darbo sutarčiai, išskyrus atvejus, kai projekto terminas numatytas ilgesnis, tačiau ne daugiau kaip penkeriems metams.

Šiuo pakeitimu sudaroma galimybė sudaryti projektinio darbo sutartį ilgesniam nei 2 metai terminui, kuris gali būti siejamas su projekto trukme, bet ne daugiau kaip penkeriems metams.

Naktinis darbas ir budėjimas naktį

117 straipsnio 4 dalis nustato, kad dirbančių naktį darbuotojų, kurių darbas susijęs su ypatingais pavojais arba kurių fizinis ar protinis darbo krūvis yra didelis, išskyrus budinčius darbuotojus, bet kuriuo dvidešimt keturių valandų trukmės laikotarpiu, kai jie dirba naktį, darbo laikas per dieną (pamainą) negali viršyti aštuonių darbo valandų.

Darbo kodekso pakeitimas šiuo atveju numato išimtį budinčių darbuotojų atžvilgiu.

Kasmetinės atostogos

DK 128 straipsnio 5 dalies 4 punktas nustato, kad darbdavys privalo tenkinti prašymą suteikti kasmetines atostogas taip pat ir asmenims, kurių prašymas pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jų sveikatos būklę.

Tokiam darbuotojui darbdavys privalės suteikti kasmetines atostogas, net jei pagal sudarytą atostogų grafiką darbuotojas neturi teisės atostogauti.

Nemokamos atostogos

137 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, kad darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu darbuotojas pateikia sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę.

Valandinis darbo užmokestis

DK 140 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė darbo sutartyje nustatyti darbo užmokestį per mėnesį arba už darbo valandą (valandinis atlygis).

DK 144 straipsnio 8 dalis nustato, kad darbuotojams, kurių darbas atliekamas lauko sąlygomis, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką.

Iki šio Darbo kodekso 144 straipsnio 8 dalies pakeitimo minėta kompensacija lauko sąlygomis dirbantiems darbuotojams buvo mokama vadovaujantis teismų praktiką, nes Darbo kodeksas kompensacijos mokėjimo šiems darbuotojams tiesiogiai nenumatė.

Netesybos uždelsus atsiskaityti su darbuotoju

DK 147 straipsnio 2 dalis numato, kad darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su juo ne ilgiau kaip mėnesį, darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydį sudaro darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio suma, apskaičiuota proporcingai uždelsto atsiskaitymo laikotarpiui.

Pareigos, užimamos konkurso būdu

DK 41 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu dėl tam tikrų pareigų turi būti skelbiamas konkursas, tam laikui, kol į šias pareigas konkurso būdu bus priimtas nuolatinis darbuotojas, gali būti įdarbinamas laikinas darbuotojas pagal terminuotą darbo sutartį ne ilgesniam kaip 1 metų laikui

© 2024 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://kpmg.com/governance.

Susisiekite su mumis