Nauji sandorių kainodaros dokumentavimo reikalavimai nuo 2019 m.

Nauji sandorių kainodaros dokumentavimo reikalavimai

Nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiami iki šiol galioję sandorių kainodaros dokumentavimo reikalavimai.

1000
Giedrius Biconas

Mokesčių skyriaus kainodaros grupės vadovas

KPMG Lietuvoje

El. paštas

Naujieji reikalavimai parengti pagal EBPO BEPS projektą, kuriame pateikiamos rekomendacijos kaip rengti skaidresnę sandorių su asocijuotais asmenimis kainodaros dokumentaciją, užkertant kelią tarptautinių įmonių grupių apmokestinamojo pelno perkėlimui į šalis, kuriose pelno mokesčio tarifai yra mažiausi.

Transfer pricing

Svarbiausi kainodaros dokumentavimo metodikos pokyčiai:

 • Išplėsta ištiestosios rankos principą atitinkančios kainos apskaičiavimo tvarka. Apskaičiuojant ištiestosios rankos principą atitinkantį intervalą leidžiama naudoti statistinius metodus, papildytas pelno padalijimo metodo, paslaugų teikimo ir su nematerialiuoju turtu susijusių sandorių kainodaros aprašymas ir kt.
 • Praplečiama vienetų grupės sąvoka. Grupė, kurią sudaro patronuojantysis vienetas ir jo patronuojamasis (dukterinis) arba keli patronuojamieji (dukteriniai) vienetai, kuriuose patronuojantysis vienetas tiesiogiai arba netiesiogiai valdo daugiau kaip 25 procentus akcijų, yra laikoma vienetų grupe.
 • Pakeičiama pajamų riba, nuo kurios privaloma rengti sandorių kainodaros dokumentaciją. Naujos redakcijos kainodaros taisyklėse numatyta, jog reikės rengti dvi bylas - pagrindinę bylą (angl. Master file) ir šalies bylą (angl. Local file):
  - Pagrindinę bylą, kurioje aprašoma visa įmonių grupė, privalės parengti tik tos įmonės, kurių pajamos viršijo 15 mln. eurų ribą ir kurios priklauso tarptautinei vienetų grupei.
  - Šalies bylą, kurioje aprašomi konkretūs sandoriai, privalės parengti visos įmonės, jeigu jų pajamos bus didesnės nei 3 mln. eurų ir jeigu sandoriai, atsižvelgiant į jų vertę viršija 90 000 eurų.
 • Įvedamos išimtys mažos vertės sandoriams. Kontroliuojamojo sandorio bus galima nedokumentuoti , jeigu tokio kontroliuojamojo (-ų) sandorio (-ų) vertė su tuo pačiu asmeniu (jeigu šis asmuo nėra įregistruotas tikslinėje teritorijoje) per mokestinį laikotarpį neviršys 90 000 eurų ir toks sandoris nebus neatsiejamai susijęs (-ę) su kitu sandoriu, viršijančiu 90 000 eurų.
 • Nustatyti aiškūs dokumentacijos parengimo terminai. Sandorių kainodaros dokumentacija privalės būti parengta mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki šešto mėnesio 15 dienos.
  Išimtis taikoma 2019 m. mokestinio laikotarpio pagrindinės bylos dokumentacijai, kuriai paruošti yra suteikiamas papildomas šešių mėnesių terminas.
  Jeigu įmonė turi sandorių tik su Lietuvos ar per nuolatinę buveinę Lietuvoje veikiančiais užsienio vienetais, nustatyto termino laikytis neprivaloma, tačiau dokumentaciją reikės pateikti per mokesčių administratoriaus nurodytą terminą.
 • Nustatytas dokumentacijos atnaujinimo periodiškumas. Jeigu kontroliuojamų sandorių pagrindinės sąlygos ir aplinkybės reikšmingai nepasikeičia – kainodaros dokumentacija galės būti atnaujinama kas 3 metus. Vis dėlto, pačio kontroliuojamojo sandorio duomenys turės būti atnaujinami kasmet.
 • Baudos dėl dokumentavimo reikalavimų nesilaikymo. LR administracinių nusižengimų kodekso 188 str. nurodyta, kad dokumentavimo tvarkos nesilaikymas užtraukia baudą nuo 1 820 iki 5 590 eurų (pakartotinai – nuo 3 770 iki 6 000 eurų). Todėl, pažeidus sandorių kainodaros dokumentavimo tvarką ir juridinio asmens vadovui gavus net ir minimalią baudą įmonė nebetenkins minimalių patikimo mokesčių mokėtojų kriterijų. Jeigu įmonė šių kriterijų neatitinka, tokia informacija bus skelbiama viešai, jai bus taikomi ilgesni mokesčių senaties terminai, ji negalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, neteks paramos gavėjo statuso.

Naujosios sandorių kainodaros taisyklės yra taikomos nuo 2019 m. pradžios įvykusiems sandoriams.
2018 m. gruodžio 31 d. priimtą LR finansų ministro įsakymą 1K-470 galite rasti čia.
 

© 2024 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://kpmg.com/governance.

Susisiekite su mumis