ES audito reforma

ES audito reforma

2014 m. balandžio mėn. patvirtintas ES teisės aktas, skirtas teisės aktų reguliuojamai audito rinkai pertvarkyti.

1000
EU

Kada įsigalioja reforma?

2016 m. birželio 17 d.

Kam reforma taikoma?

ESVIĮ - Europos Sąjungos viešojo intereso įmonėms

Kas yra viešojo intereso įmonė?

 • visi ūkio subjektai, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės teisės aktai ir kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje;
 • visos ES kredito įstaigos;
 • visos ES draudimo ir perdraudimo įmonės, nepriklausomai nuo to, ar jos teikia gyvybės ar ne gyvybės draudimo ar perdraudimo paslaugas;
 • visi ūkio subjektai, valstybėje narėje priskirti prie VIĮ.

Kokie yra su reforma susiję pokyčiai?

VIĮ Europos Sąjungoje, įskaitant ne ES šalyse registruotų tarptautinių VIĮ dukterines įmones, registruotas ES, turės vadovautis naujomis taisyklėmis dėl auditorių rotacijos laikotarpio ir apribojimais dėl kitų paslaugų, kurias jų auditoriai gali joms teikti. Auditokomiteto nariams taip pat bus taikoma didesnė atsakomybė.

Privaloma audito įmonių rotacija (PAĮR)

Naujos taisyklės:

 • dešimties metų audito įmonių rotacija, privaloma visoms VIĮ;
 • jeigu vykdoma viešojo konkurso procedūra, laikotarpis gali būti pratęstas iki dvidešimties metų;
 • jeigu auditą vienu metu vykdo daugiau kaip viena audito įmonė, laikotarpis gali būti pratęstas iki dvidešimt keturių metų;
 • valstybės narės gali pasirinkti taikyti trumpesnį rotacijos laikotarpį;
 • naujomis taisyklėmis nepanaikinama prievolė pagrindinius už auditą atsakingus partnerius keisti po septynerių metų (arba anksčiau kai kuriose valstybėse narėse);
 • PAĮR taikomų pereinamojo laikotarpio priemonių pavyzdys pateikiamas kitame puslapyje.

Apribojimai, taikomi kitoms auditorių teikiamoms paslaugoms

 • draudimas teisės aktų nustatytą auditą atliekančiam auditoriui teikti kai kurias paslaugas VIĮ;
 • apribojimai laikomi viena iš priemonių auditoriaus nepriklausomumui stiprinti;
 • visas nedraudžiamas ne audito paslaugas (NAP) privalo patvirtinti audito komitetas;
 • detalesnė draudžiamų ne audito paslaugų apžvalga pateikiama kitame puslapyje.

Sustiprintas audito komitetų vaidmuo

 • reglamentu įgyvendinamos kelios naujos priežiūros, ataskaitų teikimo ir patvirtinimo nuostatos, kurioms bus būtina didesnė VIĮ audito komiteto kontrolė;
 • pavyzdžiui, audito komitetas turės puikiai išmanyti naujus apribojimus, taikomus papildomoms paslaugoms, kurias gali teikti juos audituojanti įmonė. Tai turės įtakos audito komiteto politikai ir naujam vaidmeniui, kai reikia iš anksto tvirtinti visas ne audito paslaugas, kurias teikia jų audito įmonės.

© 2024 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://kpmg.com/governance.

Susisiekite su mumis