About future focus

KPMG in Laos Services Brochure
Download PDF (1.4 MB)

Economic change, technology advancement and industry disruption are forcing companies to rethink where and how they will operate and compete in the future.

KPMG has the depth of expertise, global reach, clarity of insight and strength of purpose to work shoulder-to-shoulder with our clients to help them anticipate and prepare for the challenges and opportunities their business will face in the future.

ຄວາມຜັນແປທາງເສດຖະກິດ, ຄວາມກ້າວໜ້າທາງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນແຕ່ລະອຸດສະຫະກໍາ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຕ່າງໆຕ້ອງຫັນກັບມາຄົ້ນຄິດ ແລະ ວາງແຜນວ່າຈະດໍາເນີນທຸລະກິດແລະແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໄດ້ແນວໃດໃນອະນາຄົດ.

ເຄພີເອັມຈີ ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ມີເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກ, ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຄວາມຍຶດໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ໄປກັບລູກຄ້າຂອງເຮົາ ເພື່ອເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ກຽມພ້ອມສໍາລັບຄວາມທ້າທາຍແລະໂອກາດທີ່ຈະມາໃນອະນາຄົດ.